fullskärmsbild

Ordlista för Swepub

Här hittar du förteckningar över termer som används dels i Swepubs tjänster och dels för Swepub-data.

Saknar du en term och förklaring? Tipsa oss via Libris kundservice!länk till annan webbplats

Termer i Swepubs tjänster

 • Berikning i Swepub betyder att data har blivit tillagda eller ändrade enligt regler definierade för maskinell hantering.

 • De allra nödvändigaste elementen och värden som behöver vara uppfyllda för att en post ska kunna mottas av Swepub.

  Läs mer om bibliografisk miniminivå.öppnas i nytt fönster

 • Med bibliometri avses användandet av matematiska och statistiska metoder för analys av publikationer. I Swepubs tjänst för bibliometri kan man göra datauttag på vetenskaplig och konstnärlig output för bibliometriska analyser.

 • Hantering, granskning och kvalitetssäkring av data. I Swepubs tjänst för databearbetning kan du ta reda på ofullständigheter och berikningar gjorda av Swepub. Dessa kan sedan återkopplas och åtgärdas i datakällan hos den levererande organisationen.

 • En full kopia av hela datamängden i Swepub. Datadumpen innehåller all data från Swepub.

  Läs mer om datadump.öppnas i nytt fönster

 • Beskrivning av hur en databas fungerar.

  Läs mer om Swepubs datamodell.öppnas i nytt fönster

 • Deduplicering är ett sätt att hantera dubbletter. Funktionen används för att identifiera poster som beskriver samma verk och sammanslagning till en post.

 • Flaggtyp är den systemregel som har använts för att märka upp data enligt definierade regler för maskinell datahantering.

 • Hämtning av dataleverans till Swepub från en deltagande organisations OAI-PMH-server.

 • Normalisering i Swepub betyder att data justeras för att skapa konsekvens i hur de presenteras.

 • Data som inte följer specificerade format eller regler för hur data ska vara angivna i Swepub.

 • Forskningsresultat i form av vetenskapliga publikationer, konstnärliga arbeten, konferensbidrag, immaterialrättsligt material samt dataset och programvara. I Swepub används Svensk indelning av forskningsoutputöppnas i nytt fönster för att beskriva olika typer av output.

 • I Swepub används så kallade flaggningar för att uppmärksamma ofullständigheter och ändringar i data. Uppmärkningsflaggorna består av tre typer av flaggor: valideringsflaggor, berikningsflaggor och normaliseringsflaggor.

  Läs mer om uppmärkningsflaggor.öppnas i nytt fönster

 • Data så som de var levererade in i Swepub från datakällan.

 • Validering i Swepub betyder att data har bekräftats vara korrekt enligt regler definierade för maskinell hantering.

Termer för data i Swepub

 • Uppgift om vilken organisation upphovspersonen var anställd på vid publiceringstillfället. I datauttagen från Swepubs bibliometritjänst finns endast de affilieringar som har organisationsidentifikator med. Organisationsidentifikatorn i Swepub består av domännamn, till exempel "chalmers.se". För övriga affilieringar utan organisationskod, använd datadumpen.

 • Totalt antal dubblettposter har slagits samman till en post

 • DOI (Digital Object Identifier) är en identifikator för elektroniska verk. Förlag och publiceringsplattformar kan tilldela DOI:er genom medlemskap via de organisationer som registrerar DOI:er (bland annat CrossRef för förlag och Svensk Nationell Datatjänst (SND), DataCite, Zenodo, Figshare för forskningsdata). Swepub verifierar DOI mot CrossRef och shortDOI Service.

  Läs mer om validering, berikning och normalisering av DOI i Swepub.öppnas i nytt fönster

 • URL till outputen om den är publicerad som fulltext. Observera att en angiven fulltextlänk inte behöver betyda att outputen är fritt tillgänglig.

 • Nivån av sakkunniggranskning och målgrupp för enstaka output.

  • Som sakkunniggranskat (ref) räknas output som har genomgått processen för sakkunniggranskning inför publicering.
  • Som övrigt vetenskapligt (vet) räknas output som riktar sig mot forskningssamhället men har inte genomgått sakkunniggranskning.
  • Som övrigt (populärvetenskaplig, debatt) (pop) räknas output som är riktad mot allmänhet.
 • ISBN (International Standard Book Number) är en identifikator för monografier som tryckta och elektroniska böcker.

  Läs mer om ISBN.öppnas i nytt fönster

  Läs om validering, berikning och normalisering av ISBN i Swepub.öppnas i nytt fönster

 • ISI står för Institute of Scientific Information och dess citeringsdatabas ISI Web of Knowledge, sedermera Web of Science (WoS). Swepub tar emot och validerar dess identifikator ISI ID (även känd som WoS ID, UT-nummer och Accession number). Detta görs för att underlätta matchning av Swepub-data mot WoS. Återanvändning av ISI ID är dock beroende på avtalsvillkor. Därmed innehåller bara en del av posterna i Swepub uppgiften om ISI ID.

  Läs mer om validering, berikning och normalisering av ISI ID i Swepub.öppnas i nytt fönster

 • ISSN (International Standard Serial Number) är en identifikator för seriella resurser såsom tidskrifter. Swepub verifierar ISSN mot ISSN Portal.länk till annan webbplats

  Läs mer om ISSN.öppnas i nytt fönster

  Läs om validering, berikning och normalisering av ISSN i Swepub.öppnas i nytt fönster

 • Identifikator för upphovspersonen vid den organisation som personen är anställd, i de fall organisationen använder sådana.

 • URL till posten i datakällan, med andra ord till den organisations publikationsdatabas som har levererat posten.

 • Ämnesord som beskriver innehållet. Dessa kan organisationer som levererar poster till Swepub lägga till för att stödja utsökning och uttag av output som saknar specifika ämneskategorier enligt SSIF.

 • ORCID (Open Researcher and Contributor ID) är en identifikator för forskare. Forskare kan skapa ett ORCID ID utan kostnad men för organisationer som använder sig av ORCID i sin verksamhet krävs medlemskap i ORCID.

  Läs om validering, berikning och normalisering av ORCID i Swepub.öppnas i nytt fönster

 • Den organisation som har levererat data till Swepub. Observera att denna kan skilja sig från den organisation som upphovspersonen är anställd på.

 • Forskningsresultat enligt Svensk indelning av forskningsoutput.öppnas i nytt fönster Dessa ersätter de tidigare publikationstyperna enligt SVEP-kategorier. Den första versionen publicerades 2015 och har uppdaterats 2019.

 • Även känd som PMID. Identifikator för publikationer i PubMed-databasen som innehåller biomedicinska publikationer. Swepub tar emot PubMed ID men kvalitetssäkrar inte det.

 • Titel på värdpublikationen, till exempel tidskrift eller samlingsverk.

 • Det skede för publicering som output är i.

  • Publicerad = formellt publicerad output
  • Epub ahead of print/Online first = output som tillgängliggjorts före formell publicering
  • Submitted, Accepted, In print = output som skickats in för att genomgå processen för formell publicering
 • Forskningsresultat enligt SVEP-kategorier (Samordning av den svenska högskolans elektroniska publicering) som har använts i Swepubs söktjänst.

 • Identifikator för publikationsposten. För poster i Swepub används de identifikatorer som följer med i posten från datakällan. För sammanslagna poster används den identifikator som hör till grundposten (så kallad "master"). Grundposten har i sin tur blivit berikad med metadata från de poster som har identifierats att vara dubbletter till den.

 • Identifikatorer för de poster som har blivit sammanslagna till en i Swepub.

 • Identifikator för publikationer i citeringsdatabasen Scopus. Swepub tar emot Scopus ID men kvalitetssäkrar inte det. Återanvändning av ISI ID är dock beroende på avtalsvillkor. Därmed innehåller bara en del av posterna i Swepub uppgiften om Scopus ID.

 • Ämne i Swepub anges som klassificering enligt Standard för svensk indelning av forskningsämnen (SSIF) av Statistiska Centralbyrån (SCB) och Universitetskanslersämbetet (UKÄ), tidigare Högskoleverket (HSV). Krav på miniminivå för ämnesklassificeringen är den mellersta nivån (3-siffernivå).

 • Uppgift om output ingår i en sakkunniggranskad publiceringskanal enligt Svenskt register över sakkunniggranskade publiceringskanaler, den så kallade Svenska listan. Svenska listan tillhandahålls av Vetenskapsrådet.

 • Benämning som namnger ett verk.

 • Totalt antal upphovspersoner.

 • Författare, redaktör eller en annan person ansvarig för innehållet i outputen. Dessa är uppmärkta i metadata med rollerna "aut", "edt" eller "cre" utifrån MARC Code List for Relators.länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster Det är obligatoriskt att ange upphovspersoner för den organisation som har levererat data till Swepub.

 • Uppgift om förlag eller en annan organisation som är ansvarig för utgivningen.

 • Med utgivningsår i Swepub avses tidpunkt för publicering eller offentliggörande. I Swepub accepteras endast enstaka år och datum, inte intervaller, eftersom uttagen görs baserat på år.

 • Klassifikationskoden för forskningsämnesområde på högsta nivån enligt SSIF.

 • Klassifikationskoden för forskningsämnesgruppen på mellersta nivån enligt SSIF. Tänk på att alla poster i Swepub inte är ämnesklassificerade på 3-siffernivå.

 • Klassifikationskoden för forskningsämnet på lägsta nivån enligt SSIF. Tänk på att alla poster i Swepub inte är ämnesklassificerade och att ämnesklassificering på 5-siffernivå är mindre förekommande än på 1- och 3-siffernivå.

 • Uppgift om outputen är publicerad med öppen tillgång. I dagsläget hämtas denna information från metadata i posten. Om ett embargodatum är angivet i metadata så visas outputen som öppet tillgänglig efter ett passerat datum.

 • Språkkod enligt ISO 639-2b eller 639-3 för att beskriva språket i outputen för den största delen av innehållet.

Tyck till

Hjälpte den här sidan dig?