Vad är Swepub?

Swepub är en nationell ingång för forskningspublikationer. Här finns metadata från publikationer vid universitet och högskolor, forskande myndigheter och andra forskningsinstitut i Sverige. All data samlas in från deltagande organisationer.

Överblick och bredd

Swepub ger en överblick av den forskning som har publicerats av forskare verksamma i Sverige. Tjänsten innehåller alla typer av forskningspublikationer inom samtliga ämnesområden. Här finns vetenskapliga tidskriftsartiklar, konferensbidrag, rapporter och doktorsavhandlingar – den äldsta från år 1771. Mest fullständig är listan över publikationer från 2000-talet. Swepub innehåller även metadata om konstnärliga arbeten, dataset och immaterialrättsligt material.

Tillgängligt och kostnadsfritt

Swepub och dess data är fritt tillgängligt för alla intresserade. Att delta i och att använda Swepub är kostnadsfritt för både offentliga och privata aktörer.

Målgruppsanpassade tjänster

Swepub är till för alla som är intresserade av svenska forskningspublikationer. Det finns särskilda ingångar för bibliometriska analyser, statistik, uppföljningar och utvärderingar. Dessutom finns ingångar för de som arbetar vid någon av de deltagande organisationerna med kvalitetssäkring av data. Grunddata är samma för samtliga tjänster men det visas upp olika beroende på målgruppens behov.

Sök

I Swepubs söktjänst finns alla typer av forskningspublikationer inom samtliga ämnesområden. Dessa är producerade av forskare vid svenska lärosäten, myndigheter och forskningsinstitutioner. Det finns även möjlighet att få tillgång till fulltexter samt exportera referenser till publikationslistor.
Målgrupp: Alla intresserade

Gå till Swepub sök Länk till annan webbplats.

Bibliometri

I tjänsten för bibliometri kan man söka fram och göra uttag av metadata för analyser, statistik, uppföljningar och utvärderingar. Här går det även att även exportera datauttag i passande format eller hämta en fulldump på all Swepubdata för vidare bearbetning.
Målgrupp: Analytiker, bibliometriker, utredare

Gå till Swepub bibliometri Länk till annan webbplats.

Databearbetning

I tjänsten för databearbetning går det att se status på dataleveranserna till Swepub; hur metadatat har hanterats, vad som har berikats och vad som inte har gått att kvalitetssäkra. Det går även att exportera data för vidare bearbetning i den egna publikationsdatabasen.
Målgrupp: Bibliotekarier, granskare av datakvalitet, systemförvaltare

Gå till Swepub databearbetning Länk till annan webbplats.

Datastatus

I tjänsten för datastatus kan man få överblick över hur många forskningspublikationer det finns i Swepub. Det går även att se deras fördelning utifrån till exempel organisation eller ämnesklassificering .
Målgrupp: Analytiker, bibliometriker, utredare, bibliotekarier, granskare av datakvalitet, organisationsledning

Gå till Swepub datastatus Länk till annan webbplats.

Ämnesklassificering

I tjänsten för ämnesklassificering kan man få förslag på forskningsämne utifrån publikationens titel, sammanfattning och/eller nyckelord.
Målgrupp: Bibliotekarier, granskare av datakvalitet, systemförvaltare, forskare

Gå till Swepub ämnesklassificering Länk till annan webbplats.

Vilka deltar i Swepub?

Ansvarig

Swepub utvecklas och förvaltas av Kungliga biblioteket (KB) på uppdrag av regeringen.

Intressenter

KB utvecklar Swepub i samverkan med lärosätena genom Sveriges universitets- och högskoleförbund (SUHF), Universitetskanslersämbetet (UKÄ) och Vetenskapsrådet (VR).

Deltagare

Samtliga större universitet och högskolor i Sverige (cirka 40) deltar genom att leverera kvalitetssäkrade data till Swepub. Utöver det kan alla offentligt finansierade organisationer som bedriver forskning delta i Swepub.

Hur fungerar Swepub?

Insamling

Swepub samlar in metadata som tillhandahålls av de deltagande organisationerna. Insamling kallas för höstning av data (harvesting på engelska). Data hämtas från organisationernas publikationsdatabaser genom OAI-PMH (Open Archives Initiative Protocol for Metadata Harvesting). De deltagande organisationerna ansvarar för att data som levereras uppfyller kriterierna enligt nationella riktlinjer och överföringsformat som används för dataleveranser, Swepub MODS.

Kvalitetssäkring

Om flera organisationer har levererat metadata om samma publikation förs dessa poster samman till en i Swepub (så kallad deduplicering). Levererad data genomgår en kvalitetssäkring. Den valideras och berikas enligt systemspecificerade regler och verifieras mot externa datakällor. All datahantering i Swepub sker maskinellt.

Tillhandahållande

Kvalitetssäkrade data tillhandahålls vidare genom olika tjänster och servrar och i olika format för fri återanvändning. Datahanteringen och systemkomponenterna i Swepub är dokumenterade genom beskrivningar.

Varför finns Swepub?

Swepub stödjer följande uppgifter enligt Kungliga bibliotekets instruktion (SFS 2008:1421):

Kungl. biblioteket är Sveriges nationalbibliotek och en nationell forskningsinfrastruktur. Myndigheten ska samla in, beskriva, bevara och tillhandahålla fysiskt och digitalt material som behövs för att fullgöra denna uppgift. Myndigheten ska genom verksamheten bidra till den svenska forskningens kvalitet och det demokratiska samhällets utveckling.

Myndigheten ska tillhandahålla en heltäckande datakälla för utvärdering av svenska vetenskapliga publikationer.

För att uppfylla detta erbjuder Swepub:

 • Möjligheter att höja datakvalitet
  Swepub stödjer kvalitetssäkring av data genom att tillhandahålla uppdaterade riktlinjer för leveranser av data. Swepub återkopplar även ändringar och ofullständigheter i metadata till de deltagande organisationer som levererar material.
 • Fullständighet
  Swepub ger en överblick över alla typer av publikationer inom samtliga ämnesområden av forskning bedriven i Sverige. Detta sker genom insamling av metadata från de deltagande organisationerna.
 • Datakälla för utvärdering
  Swepub ger stöd för analyser, beslut, granskningar, statistiska uppföljningar samt utvärderingar. Det sker genom att Swepub tillhandahåller datauttag på kvalitetssäkrade data samt filter för publikationer som är granskade av sakkunniga (peer-review på engelska).
 • Forskningsinfrastruktur som främjar demokratisk samhällsutveckling
  Swepub stödjer utvecklingen mot ett öppet vetenskapssystem. Detta sker genom märkning av fritt tillgängligt publicerade forskningspublikationer. Genom att erbjuda fri åtkomst till data och arkitektur är Swepub i sig en del av den öppna forskningsinfrastrukturen.
Tyck till

Hjälpte den här sidan dig?