Libris

Här finns information om katalogisering, metadata, fjärrlån och annat som Librisbiblioteken behöver veta.

Grunden i Libris är ett samarbete mellan mer än 600 svenska bibliotek, som gemensamt bygger upp dess innehåll. Samarbetet präglas av medinflytande och deltagande där Kungliga biblioteket (KB) ansvarar för drift och utveckling.

Libris består av många olika system varav det mest använda är Libris webbsök.

Nytt inom Libris

Kontakt
Libris kundservice E-post: libris@kb.se Telefon: 010-709 30 60 Fler kontaktuppgifter inom Libris