Ordlista för Swepub

Här hittar du förteckningar över termer som används dels i Swepubs tjänster och dels för Swepubdata.

Saknar du en term och förklaring? Tipsa oss Länk till annan webbplats.!

Termer i Swepubs tjänster

 • Berikning i Swepub betyder att data har blivit tillagda eller ändrade enligt regler definierade för maskinell hantering.

 • De allra nödvändigaste elementen och värden som behöver vara uppfyllda för att en post ska kunna mottas av Swepub.

  Läs mer om bibliografisk miniminivå. Öppnas i nytt fönster.

 • Med bibliometri avses användandet av matematiska och statistiska metoder för analys av publikationer. I Swepubs tjänst för bibliometri kan man göra datauttag på vetenskaplig och konstnärlig output för bibliometriska analyser.

 • Hantering, granskning och kvalitetssäkring av data. I Swepubs tjänst för databearbetning kan du ta reda på ofullständigheter, motstridigheter och berikningar gjorda av Swepub. Du kan även se status på dataleveranserna och vilka poster som inte har mottagits av Swepub. Dessa kan sedan återkopplas och åtgärdas i datakällan hos den levererande organisationen.

 • En full kopia av hela datamängden i Swepub. Datadumpen innehåller all data från Swepub.

  Läs mer om datadump. Öppnas i nytt fönster.

 • Beskrivning av hur en databas fungerar.

  Läs mer om Swepubs datamodell. Öppnas i nytt fönster.

 • Översikt av data i Swepub. Swepubs tjänst för datastatus visualiserar volymer och fullständighet av data i Swepub.

 • Deduplicering är ett sätt att hantera dubbletter. Funktionen används för att identifiera poster som beskriver samma verk och för sammanslagning till en post.

  Läs mer om deduplicering.

 • Feltyp är den systemregel som har använts för att märka upp poster som inte har mottagits av Swepub eftersom de inte uppfyller Swepubs bibliografiska miniminivå.

 • Flaggtyp är den systemregel som har använts för att märka upp data enligt definierade regler för maskinell datahantering vid validering, berikning och normalisering av data.

 • Hämtning av dataleverans till Swepub från en deltagande organisations OAI-PMH-server.

 • Status för senaste inläsningar och uppdateringar av data till Swepub per levererande organisation. Poster som avvisats då de inte uppfyller Swepubs bibliografiska miniminivå visas tillsammans med feltyp. Historik av leveransstatus visas bakåt fram till den senaste totala omladdningen av data.

 • Poster med flera fält som korrelerar med varandra men innehåller motstridiga uppgifter eller oförväntade data.

 • Normalisering i Swepub betyder att data justeras för att skapa konsekvens i hur de presenteras.

 • Data som inte följer specificerade format eller regler för hur data ska vara angivna i Swepub.

 • Forskningsresultat i form av vetenskapliga publikationer, konstnärliga arbeten, konferensbidrag, immaterialrättsligt material samt dataset och programvara. I Swepub används Svensk indelning av forskningsoutput Öppnas i nytt fönster. för att beskriva olika typer av output.

 • I Swepub används så kallade flaggningar för att uppmärksamma ofullständigheter och ändringar i data. Uppmärkningsflaggorna består av fyra typer av flaggor: valideringsflaggor, motstridighetsflaggor, berikningsflaggor och normaliseringsflaggor.

  Läs mer om uppmärkningsflaggor. Öppnas i nytt fönster.

 • Data så som de var levererade in i Swepub från datakällan. Även kallad för originaldata.

 • Validering i Swepub betyder att data har bekräftats vara korrekt enligt regler definierade för maskinell hantering.

 • Förslag på forskningsämnesklassificering enligt "Standard för svensk indelning av forskningsämnen". Tjänsten för Ämnesklassificering utgår från en algoritm som jämför texten som skickas in mot befintliga poster i Swepub. Algoritmen räknar ihop poäng utifrån hur ofta liknande text förekommer med vilken ämnesklassificering och ger upp till fem förslag på ämnesklassificeringar på 3- och 5-siffernivå om matchning hittas. Poängen ligger i skala mellan 0-1 där poängen närmast 1 är mest träffsäkra. Algoritmen stödjer bäst engelska och svenska språket eftersom dataunderlaget i Swepub består oftast av dessa språk.

  Algoritmen används även för berikningen i Swepub för poster som beskriver publikationer med utgivningsår från och med 2012 och med sammanfattning på engelska och svenska. Ytterligare avgränsning för autoklassificeringen är att titeln, nyckelorden och sammanfattningen behöver överstiga 200 tecken. Den genererar upp till tre autoklassificeringar på 3-siffernivå om förslagen överstiger 0,5 poäng. Utifrån klassificeringar på 3-siffernivå populeras även klassificering på 1-siffernivå om den saknas i posten sedan tidigare.

  För Swepubs ämnesklassificering används Annif Länk till annan webbplats., ett verktyg utvecklat av Finlands Nationalbibliotek.

Termer för data i Swepub

 • Uppgift om vilken organisation upphovspersonen var anställd på vid publiceringstillfället, i en auktoriserad form. De auktoriserade affilieringar består av domännamn, till exempel "chalmers.se". Se Deltagande organisationer Öppnas i nytt fönster. för en lista på auktoriserade affilieringar i Swepub.

 • Uppgift om vilken organisation upphovspersonen var anställd på vid publiceringstillfället i fritextform. Affilieringar inom organisationen och dubbelaffilieringar skiljs med tecknet | per person.

 • Totalt antal dubblettposter som har slagits samman till en post.

 • Berikning i Swepub med automatisk klassificering för poster som saknar klassificering enligt SSIF. Autoklassificering görs i så fall på poster som beskriver publikationer med utgivningsår från och med 2012 och med sammanfattning på engelska eller svenska.

 • Information om publiceringskanalen där outputen är publicerad ingår i Directory of Open Acces Journals - DOAJ.

 • DOI (Digital Object Identifier) är en identifikator för elektroniska verk. Förlag och publiceringsplattformar kan tilldela DOI:er genom medlemskap via de organisationer som registrerar DOI:er (bland annat Crossref för förlag och Svensk Nationell Datatjänst (SND), DataCite, Zenodo, Figshare för forskningsdata). Swepub verifierar DOI mot Crossref och shortDOI Service.

  Läs mer om validering, berikning och normalisering av DOI i Swepub. Öppnas i nytt fönster.

 • URL till outputen om den är publicerad som fulltext. URL:en antingen levereras från de deltagande organisationerna eller hämtas från de externa datakällorna Unpaywall och Directory of Open Access Books - DOAB. Vid berikningen från de externa datakällorna anges proveniens för URL:en i Swepub-data.

  Det förekommer även andra länkar än fulltextlänkar i Swepubdata, till exempel länkar till omslag, spikblad och errata. Observera även att en angiven fulltextlänk inte behöver betyda att outputen är fritt tillgänglig.

 • Identifikator för publikationsposten. För poster i Swepub används de identifikatorer som följer med i posten från datakällan. För sammanslagna poster används den identifikator som hör till grundposten (så kallad "master"). Grundposten har i sin tur blivit berikad med metadata från de poster som har identifierats att vara dubbletter till den. Observera att postens ID kan ändras om grundposten för en sammanslagen post byts ut.

 • Nivån av sakkunniggranskning och målgrupp för enstaka output.

  • Som sakkunniggranskat (ref) räknas output som har genomgått granskning av en eller flera oberoende, externa sakkunniga vars samlade bedömning avgör om det uppfyller tillräckliga krav på vetenskaplig eller konstnärlig kvalitet för att accepteras för publicering eller offentliggörande.
  • Som övrigt vetenskapligt / konstnärligt (vet) räknas output som riktar sig mot forskningssamhället men inte har genomgått sakkunniggranskning.
  • Som övrigt (populärvetenskaplig, debatt) (pop) räknas output som är riktad mot allmänhet.
 • ISBN (International Standard Book Number) är en identifikator för monografier som tryckta och elektroniska böcker.

  Läs mer om ISBN. Öppnas i nytt fönster.

  Läs om validering, berikning och normalisering av ISBN i Swepub. Öppnas i nytt fönster.

 • ISI står för Institute of Scientific Information och dess citeringsdatabas ISI Web of Knowledge, sedermera Web of Science (WoS). Swepub tar emot och validerar dess identifikator ISI ID (även känd som WoS ID, UT-nummer och Accession number). Detta görs för att underlätta matchning av Swepubdata mot WoS. Observera att bara en del av posterna i Swepub innehåller uppgiften om ISI ID.

  Läs mer om validering, berikning och normalisering av ISI ID i Swepub. Öppnas i nytt fönster.

 • ISSN (International Standard Serial Number) är en identifikator för seriella resurser såsom tidskrifter. Swepub verifierar ISSN mot ISSN Portal. Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

  Läs mer om ISSN. Öppnas i nytt fönster.

  Läs om validering, berikning och normalisering av ISSN i Swepub. Öppnas i nytt fönster.

 • Identifikator för upphovspersonen vid den organisation där personen är anställd, i de fall organisationen använder sådana.

 • URL till posten i datakällan, med andra ord till den organisations publikationssystem som har levererat posten.

 • Ämnesord som beskriver innehållet. Dessa kan organisationer som levererar poster till Swepub lägga till för att stödja utsökning och uttag av output som saknar specifika ämneskategorier enligt SSIF.

 • ORCID (Open Researcher and Contributor ID) är en identifikator för forskare. Forskare kan skapa ett ORCID ID utan kostnad men för organisationer som använder sig av ORCID i sin verksamhet krävs medlemskap i ORCID.

  Läs om validering, berikning och normalisering av ORCID i Swepub. Öppnas i nytt fönster.

 • Den organisation som har levererat data till Swepub. Observera att denna kan skilja sig från den organisation som upphovspersonen är anställd på eller affilierad till. Se Deltagande organisationer Öppnas i nytt fönster. för en lista på organisationskoder i Swepub.

 • Forskningsresultat enligt Svensk indelning av forskningsoutput. Öppnas i nytt fönster. Dessa ersätter de tidigare publikationstyperna enligt SVEP-kategorier. Den första versionen publicerades 2015 och har uppdaterats 2019 och 2023.

 • Även känd som PMID. Identifikator för publikationer i PubMed-databasen som innehåller biomedicinska publikationer. Swepub tar emot PubMed ID men kvalitetssäkrar inte det.

 • Titel på värdpublikationen, till exempel tidskrift eller samlingsverk.

 • Det skede för publicering som output är i.

  • Publicerad = formellt publicerad output.
  • Epub ahead of print/Online first = output som tillgängliggjorts digitalt före formell publicering.
  • Submitted, Accepted, In print = output som skickats in för att genomgå processen för formell publicering.
  • Retracted = publicerat material som har blivit tillbakadraget.
 • Forskningsresultat enligt SVEP-kategorier (Samordning av den svenska högskolans elektroniska publicering) som har använts i Swepubs söktjänst. Se definitionerna av publikationstyper.

 • En kort beskrivning av innehållet i verket. Endast en sammanfattning följer med i datauttag. För sammanfattningar i olika språk för ett och samma verk hänvisas till datadumpen.

 • Identifikatorer till de poster som har blivit sammanslagna till en i Swepub.

 • Identifikator för publikationer i citeringsdatabasen Scopus. Swepub tar emot Scopus ID men kvalitetssäkrar inte det.

 • Titel, identifikator, årgång och nummer för serien som outputen ingår i.

 • Ämne i Swepub anges som klassificering enligt Standard för svensk indelning av forskningsämnen Länk till annan webbplats. (SSIF) av Statistiska Centralbyrån (SCB) och Universitetskanslersämbetet (UKÄ), tidigare Högskoleverket (HSV). Krav på miniminivå för ämnesklassificeringen är den mellersta nivån (3-siffernivå).

 • Klassifikationskoden för forskningsämnesområde på högsta nivån enligt SSIF.

 • Klassifikationskoden för forskningsämnesgruppen på mellersta nivån enligt SSIF. Tänk på att alla poster i Swepub inte är ämnesklassificerade på 3-siffernivå.

 • Klassifikationskoden för forskningsämnet på lägsta nivån enligt SSIF. Tänk på att alla poster i Swepub inte är ämnesklassificerade och att ämnesklassificering på 5-siffernivå är mindre förekommande än på 1- och 3-siffernivå.

 • Språkkod enligt ISO 639-2b för att beskriva språket i outputen för den största delen av innehållet.

 • Uppgift om output ingår i en sakkunniggranskad publiceringskanal enligt Svenskt register över sakkunniggranskade publiceringskanaler, den så kallade Svenska listan Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.. Svenska listan tillhandahålls av Vetenskapsrådet.

 • Benämning som namnger ett verk.

 • Totalt antal upphovspersoner. Eftersom samtliga upphovspersoner finns nödvändigtvis inte angivna i posten, kan denna uppgift användas vid fraktionering av andelar vid bibliometriska analyser av publikationer som flera organisationer har samarbetetat kring.

 • Författare, redaktör eller en annan person ansvarig för innehållet i outputen. Dessa är uppmärkta i metadata med rollerna "aut", "edt" eller "cre" utifrån MARC Code List for Relators. Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. För konstnärlig output godtas samtliga roller enlingt standarden som upphovspersoner. Observera att alla upphovspersoner är nödvändigtvis inte angivna i posten. Det är obligatoriskt att ange upphovspersoner för den organisation som har levererat data till Swepub. Vid sammanslagningen av poster läggs samtliga upphovspersoner angivna i respektive post till den sammanslagna.

 • Uppgift om förlag eller en annan organisation som är ansvarig för utgivningen.

 • Med utgivningsår i Swepub avses tidpunkt för publicering eller offentliggörande. I Swepub accepteras endast enstaka år och datum, inte intervaller, eftersom uttagen görs baserat på år.

 • Information om vilken version av fulltexten som är publicerad öppet tillgängligt.

 • Uppgift om outputen är publicerad med öppen tillgång. Informationen om öppen tillgång kommer antingen från levererade metadata i posten eller från de externa datakällorna Unpaywall och Directory of Open Access Books - DOAB som posten är berikad med. Proveniensen är synlig i datadumpen. Om ett embargodatum är angivet i metadata så visas outputen som öppet tillgänglig efter ett passerat datum.

Tyck till

Hjälpte den här sidan dig?