Swepubs vision och strategiska inriktning

Swepub ska vara en självklar del av forskningens infrastruktur. Här kan du läsa om vad visionen innebär och vad KB och lärosätena behöver göra för att nå dit.

Illustration på en raket på väg upp mot skyn.

Denna vision är framtagen för att lyfta Swepub som en del av forskningens infrastruktur. Visionen tydliggör vad Kungliga biblioteket (KB) tillsammans med lärosätena genom Sveriges universitets- och högskoleförbund (SUHF), Universitetskanslersämbetet (UKÄ) och Vetenskapsrådet (VR) vill åstadkomma med Swepub.

Enligt KB:s instruktion är KB en nationell forskningsinfrastruktur som ska ”bidra till den svenska forskningens kvalitet och det demokratiska samhällets utveckling” samt ”tillhandahålla en heltäckande datakälla för utvärdering av svenska vetenskapliga publikationer” (SFS 2008:1421).

Swepub är en nationell portal över vetenskapliga publikationer vid universitet och högskolor, forskande myndigheter och andra forskningsinstitut i Sverige. Swepub förvaltas och utvecklas av KB i samverkan med lärosäten, UKÄ och VR.

De deltagande organisationerna förser Swepub med kvalitetssäkrade data från sina organisationer. Detta möjliggör användning av Swepub som datakälla för nationella analyser utförda av UKÄ och VR.

SwePub utvecklingsråd 2019

Syfte

Swepub ska tillhandahålla överblick över, samt förenkla sökning efter och åtkomst till vetenskapliga publikationer från svenska lärosäten, myndigheter och forskningsinstitut. Swepub ska möjliggöra heltäckande och kvalitetssäkrade dataunderlag för analyser, beslut, granskning, statistik, uppföljning och utvärdering.

Vision 2025

Swepub – en självklar del av forskningens infrastruktur

Swepub uppfyller behoven som en integrerad del i forskningens infrastruktur. Swepub är det självklara valet för alla intresserade av forskningsresultat vid svenska lärosäten, myndigheter och forskningsinstitut genom att erbjuda en samlad ingång till vetenskapliga publikationer från hela Sverige.

Swepub stödjer beskrivning, utsökning, sammanställning, uttag och analyser av publikationer. Data är aktuella samt av hög kvalitet och användbara för både analyser och datautbyten.

Swepub stödjer nationella och lärosätesanalyser samt sammanställning av publikationslistor genom att erbjuda lättillgängliga och adekvata dataunderlag.

Swepub är en publikationsdatabas men tillhandahåller möjlighet att koppla data till andra system inom forskningens infrastruktur och administrativa register genom beständiga identifikatorer, länkar och hänvisningar till personer, organisationer, projekt och forskningsdata.

Att delta i och använda Swepub ger nytta för både dem som levererar data och för dem som använder dem.

Swepub tillhandahåller verktyg för att beskriva och förbättra metadata över publikationer samt möjliggör återanvändning av kvalitetssäkrade och berikade data. Datahanteringen är transparent med återkoppling till de deltagande organisationerna.

Swepubs olika delar är väldokumenterade och API:er underlättar åtkomst till data och implementation av komponenterna i lokala system.

Swepub grundar sig på en öppen infrastruktur och internationella standarder. Samarbete med både nationella och internationella parter leder till en effektiv och öppen forskningsinfrastruktur. Att delta i och använda Swepub ger nytta för både dem som levererar data och för dem som använder dem.

Strategisk inriktning

1.

De lärosäten och organisationer som levererar data till Swepub har ansvar för kvalitetssäkringen av data. De uppgifter som är särskilt viktiga att kvalitetssäkra är följande:

 • ISSN för att skapa koppling till register över vetenskapliga publiceringskanaler.
 • DOI för att skapa koppling till andra system inom forskningsinfrastrukturen.
 • Totalt antal upphovspersoner för att dela upp sampublikationer mellan medförfattare vid olika lärosäten.
 • Uppgift om upphov för den egna organisationens upphovspersoner för att dela upp sampublikationer i förhållande till det totala antalet upphovspersoner.
 • Uppgift om affilieringar för den egna organisationens upphovspersoner för analys av samarbeten mellan organisationer.
 • Ämnesklassificering av publikation enligt Standard för svensk indelning av forskningsämnen 2011 på minst forskningsämnesgruppsnivån (3-siffernivå) för att kunna analysera och ta fram statistik om olika forskningsområden.
 • Utöver detta ska lärosätena och de övriga deltagande organisationerna fortsätta leverera data enligt de gällande rekommendationerna för leverans till Swepub.

2.

KB inför stöd genom att:

 • tillhandahålla ett säkert och robust system med regelbunden uppdatering av data, deduplicering och återkoppling till dataleverantörer.
 • tillhandahålla stöd för dataleveranser, databearbetning, validering samt berikning av data.
 • stödja uppmärkning av publicering med öppen tillgång.
 • utarbeta förhållningssätt för att hantera data som av olika skäl inte går att leverera från organisationerna.
 • tillhandahålla uttag för analyser.
 • stödja uppmärkning av sakkunniggranskade och vetenskapliga publiceringskanaler genom implementering av svenskt register över vetenskapliga publiceringskanaler som VR tillhandahåller.
 • tillhandahålla väldokumenterade API:er för att underlätta implementeringar för dataleverantörer och slutanvändare.
 • samarbeta med nordiska, europeiska och andra internationella parter för en effektiv forskningsinfrastruktur.

3.

UKÄ och VR använder data från Swepub som underlag för nationella analyser, granskningar, utvärderingar och statistik. UKÄ publicerar redan data från Swepub och kommer framöver att använda data ur Swepub som underlag i utbildnings- och lärosätesgranskningar. Följaktligen blir syftet och behoven med arbetet mot förbättrade datakvalitet tydligare på både de deltagande lärosätena och organisationerna samt KB.

Gemensamt ansvar

Utöver detta har alla parter i Swepubsamarbetet ansvar för följande:

 • Att avsätta medel och resurser till det arbete som krävs för att uppnå målen vid respektive organisation.
 • Att aktivt arbeta för ökad användning av ORCID för att skapa kopplingar till persondata.
Tyck till

Hjälpte den här sidan dig?