fullskärmsbild
  • Startsida
  • Öppen tillgång och Bibsamkonsortiet

Öppen tillgång och Bibsamkonsortiet

KB samordnar omställningen till ett öppet tillgängligt vetenskapligt publiceringssystem.

KB arbetar med att främja öppen tillgång till vetenskapliga resultat. Det innebär att forskningsresultat ska finnas tillgängliga via internet och kunna läsas av alla utan kostnad. Materialet ska även vara fritt att återanvända.

Svenska universitet, högskolor, myndigheter och statliga forskningsinstitut tecknar tillsammans, genom KB, licensavtal för elektroniska tidskrifter och databaser. Detta kallas för Bibsamkonsortiet.

Genom att kombinera arbetet med öppen tillgång och licensavtal stärks omställningen till ett öppet tillgängligt vetenskapligt publiceringssystem.

Totala utgifter för vetenskaplig publicering

Varje år sammanställer KB de totala utgifterna för lärosätenas vetenskaplig publicering i Sverige. Den senaste sammanställningen, som gäller 2019, visade att utgifterna motsvarar en procent av den offentligt finansierade forskningsbudgeten.

Nytt inom Öppen tillgång och Bibsamkonsortiet

Kontakt