• Startsida
  • Öppen tillgång och Bibsamkonsortiet

Öppen tillgång och Bibsamkonsortiet

KB samordnar omställningen till ett öppet tillgängligt vetenskapligt publiceringssystem.

KB arbetar med att främja öppen tillgång till vetenskapliga resultat. Det innebär att forskningsresultat ska finnas tillgängliga via internet och kunna läsas av alla utan kostnad. Materialet ska även vara fritt att återanvända.

Svenska universitet, högskolor, myndigheter och statliga forskningsinstitut tecknar tillsammans, genom KB, licensavtal för elektroniska tidskrifter och databaser. Detta kallas för Bibsamkonsortiet.

Genom att kombinera arbetet med öppen tillgång och licensavtal stärks omställningen till ett öppet tillgängligt vetenskapligt publiceringssystem.

Nationella riktlinjer för öppen vetenskap

KB har i uppdrag från regeringen att ta fram nationella riktlinjer för öppen vetenskap. Nu finns möjlighet att ge synpunkter och kommentarer på ett förslag till riktlinjer. Senast den 3 november vill vi ha era svar.

Nytt inom Öppen tillgång och Bibsamkonsortiet

Kontakt