• Startsida
  • Öppen tillgång och Bibsamkonsortiet

Öppen tillgång och Bibsamkonsortiet

KB samordnar omställningen till ett öppet tillgängligt vetenskapligt publiceringssystem.

KB arbetar med att främja öppen tillgång till vetenskapliga resultat. Det innebär att forskningsresultat ska finnas tillgängliga via internet och kunna läsas av alla utan kostnad. Materialet ska även vara fritt att återanvända.

Svenska universitet, högskolor, myndigheter och statliga forskningsinstitut tecknar tillsammans, genom KB, licensavtal för elektroniska tidskrifter och databaser. Detta kallas för Bibsamkonsortiet.

Genom att kombinera arbetet med öppen tillgång och licensavtal stärks omställningen till ett öppet tillgängligt vetenskapligt publiceringssystem.

Allmänhetens delaktighet i forskning

Internationellt finns många goda exempel på hur bibliotek kan göra allmänheten delaktig i forskningsprocessen. De visar hur även svenska bibliotek skulle kunna bli en arena där forskning och allmänhet möts. Läs mer i KB:s kartläggning och analys.

Nytt inom Öppen tillgång och Bibsamkonsortiet

Kontakt