fullskärmsbild

Swepub BIBFRAME

Informationsmodellen i Swepub är baserad på det länkade data - formatet BIBFRAME 2.0 (Bibliographic Framework Initiative).

BIBFRAME utvecklas av Library of Congress. Swepub BIBFRAME är en modifikation av formatet så som det används av Libris. Formatet är fortfarande under utveckling på Library of Congress och KB. Detta innebär att det kommer att ske mindre förändringar även i Swepub BIBFRAME.

Swepub BIBFRAME i JSON

Datadumparna från Swepubs bibliometritjänst är strukturerade i Swepub BIBFRAME enligt formatet JSON Lines. Strukturen i Swepub BIBFRAME beskrivs här med de egenskaper som förekommer i data, med vilka värden de förekommer och hur ofta.

Så här beskrivs egenskaperna i Swepub BIBFRAME

Här visas hur tabellerna för Swepub BIBFRAME i JSON är strukturerade.

Property

Egenskap som beskriver såväl resursens karaktäristika som relationer mellan resurser. Det förekommer 16 övergripande properties i Swepub BIBFRAME.

JSON type

Beskriver hur innehållet i propertyn är strukturerat i ett JSON-dokument.

Definition

Beskrivning av propertyn.

Subproperties

Underliggande properties som i sin tur kan ha ytterligare subproperties.

Värden

Värden består av antingen fria eller fasta värden. Fasta värden i sin tur kan bestå av antingen textsträngar eller URI:er som länkar till en definition av värdet. Swepubspecifika värden består ofta av URI:er till id.kb.se.

Förekomst

Beskriver hur ofta propertyn kan förväntas att finnas med. Observera att förekomsten av subproperties beskriver hur ofta subpropertyn kan förväntas att finnas med i relation till den övergripande propertyn.

Properties

@context


JSON type:

String.

Definition:
Används för att definiera termerna som används i ett JSON-dokument.

Subproperties:
-

Värden:
https://id.kb.se/context.jsonld.

Förekomst:
Alltid.

@id


JSON type:

String.

Definition:
Postens identifikator hos datakällan. Högst upp anges den sammanslagna postens id (master) följd av de bidragande posterna och deras id:n (publications). 

Subproperties:
-

Värden:
Ser olika ut beroende på datakällan. Exempel: oai:DiVA.org:liu-94605.

Förekomst:
Alltid.

@type


JSON type:

String.

Definition:
I BIBFRAME 2.0 organiseras typen av information i tre huvudsakliga abstraktionsnivåer, så kallade kärnklasser, Verk, Instans och Exemplar. I Swepub beskrivs endast själva verket och dess instanser, inte exemplar.

Subproperties:
-

Värden:
Instance.

Förekomst:
Alltid.

instanceOf


JSON type:

Object.

Definition:
Instans av Verk. Verk som den beskrivna instansen manifesterar. Används för att koppla ihop instanser med Verk i en Bibframe-struktur.

Subproperties:
@type, genreForm, language, hasTitle, summary, contribution, subject, hasNote, electronicLocator. 

Värden:
Se Subproperties av instanceOf för värden.

Förekomst:
Alltid.

Subproperties av instanceOf

 • @type

  JSON type:
  String.

  Definition:
  Medietyp. Om medietyp saknas i inkommande data, anges Text som default i Swepub.

  Subproperties:
  -

  Värden:

  • Text
  • Cartography 
  • Audio 
  • Music
  • NonMusicalAudio 
  • NotatedMusic 
  • StillImage 
  • MovingImage 
  • Object 
  • Multimedia 
  • MixedMaterial


  Förekomst:
  Alltid. Den allra vanligaste medietypen är Text. De andra medietyperna förekommer mer sällan.

 • genreForm

  JSON type:
  Array som valideras mot en lista av URIer.

  Definition:
  Här ingår innehållsmärkning (ref/vet/pop), publikationstyp enligt gamla svep-kategorier, outputtyp enligt Svensk indelning av forskningsämnen och uppmärkning för svenska listanlänk till annan webbplats (peer-reviewed/non-peer-reviewed). Värden i genreForm anges som URIer till id.kb.se. Se id.kb.selänk till annan webbplats för värden.

  Subproperties:
  @id (string).

  Värden:
  URIer från id.kb.se. Exempel: 

  • Innehållsmärkning: https://id.kb.se/term/swepub/svep/ref.
  • Publikationstyp: https://id.kb.se/term/swepub/JournalArticle.
  • Outputtyp: https://id.kb.se/term/swepub/publication/journal-article.
  • Svenska listan: https://id.kb.se/term/swepub/swedishlist/peer-reviewed.


  Förekomst:

  • Innehållsmärkning (ref/vet/pop): Alltid.
  • Outputtyp: Alltid.
  • Publikationstyp: Ibland.
  • Svenska listan: Ibland. Om utgivningsåret och ISSN i inkommande data har korrelerat med bedömningsår och ISSN i svenska listan.
 • language

  JSON type:
  Array som valideras mot en lista av språkkoder.

  Definition:
  Innehåller språkelement. Används både för själva publikationen men även i samband med organisationsnamn, sammanfattning, ämnesklassificeringar etc. 

  Subproperties:
  @type, @id, code, langCode, source.

  Värden:

  • @type (string): Language.
  • @id (string): Språkkoder i form av URIer från id.kb.se. Exempel: https://id.kb.se/language/eng.
  • code (string): språkkod. Exempel: eng.
  • langCode (string): språkkod. Exempel: eng.
  • source (object): källan till språkkoden och förekommer med följande subproperties: 
   • @type (string) med värdet Source.
   • code (string) med värdet iso639-2b eller iso639-3.


  Förekomst:
  Alltid

 • hasTitle

  JSON type:
  Array.

  Definition:
  Innehåller titelelement.

  Subproperties:
  @type, mainTitle, subTitle.

  Värden:

  • @type (string): Title, VariantTitle.
  • mainTitle (string): Verkets huvudtitel. Här ingår även verkets undertitel med kolon eller bindestreck som skiljetecken om det har varit opraktiskt för den organisation som levererat posten att ange undertitel i separat fält vid dataleverans till Swepub. 
  • subTitle (string): Verkets undertitel.


  Förekomst:
  Alltid.

 • summary

  JSON type:
  Array.

  Definition:
  Sammanfattning av innehåll. Beskrivning av innehållet i en resurs. 

  Subproperties:
  @type, label, language.

  Värden:

  • @type (string): Summary.
  • label (string): Sammanfattningen i klartext.
  • language (object): Se informationen om language. Samma subproperties och värden gäller som för verket, förutom langCode och source.


  Förekomst:
  Ofta.


 • contribution

  JSON type:
  Array.

  Definition:
  Medverkan och funktion. Information om upphov och dess affiliering i relation till resursen.

  Subproperties:
  @type, agent, role, hasAffiliation.

  Värden:

  • @type (string): Contribution.
  • agent (object): Upphovsperson, organisation, konferens med följande subproperties:
   • @type (string): Person, Organization, Meeting.
   • name (string): Organisationens eller konferensens namn (array om namnet består av flera värden). 
   • familyName (string): Upphovspersonens efternamn. 
   • givenName (string): Upphovspersonens förnamn eller initial. 
   • lifeSpan (string): Upphovspersonens födelse/dödsår.
   • identifiedBy (array): Identifikator som är unik för upphovspersonen och som i sin tur har följande subproperties:
    • @type (string): ORCID och Local för lärosäteslokala ID:n. 
    • value (string): Lokalt ID som kod eller ORCID som URI.
    • source (object): source i sin tur har följande subproperties: 
     • @type (string): Source.
     • code (string): Auktoriserad organisationskod. Exempel: kth. 
  • role (array): definierar upphovspersonens eller organisationens funktion/roll i verket med följande subproperties:
   • @id (string): aut (författare), edt (redaktör), cre (annan upphovsperson), pbl (utgivare), org (ansvarig organisation) i form av URIer till id.kb.se. Exempel: http://id.loc.gov/vocabulary/relators/aut.
  • hasAffiliation: Organisatorisk tillhörighet med följande subproperties:
   • @type (string): Organization eller Collaboration för organisationsövergripande samarbeten.
   • name (string): Organisationens eller centrumbildningens namn (array om namnet består av flera värden).
   • language (object): Se informationen om language. Samma subproperties och värden gäller som för verket, förutom langCode och source.
   • identifiedBy (array) identifikator för affilieringen som i sin tur har följande subproperties:
    • @type (string): Local för lärosäteslokala organisationsID:n och URI för auktoriserade id:n.
    • value (string): Lärosäteslokala organisationsID:n och auktoriserade URIer. Exempel av en auktoriserad URI: uu.se.
    • source (object): Källa för affilieringen som i sin tur har följande subproperties: 
     • @type (string): Source.
     • code (string): Med auktoriserad organisationsURI för lokala organisationsID:n och kb.se för auktoriserade URIer.
   • hasAffiliation (array). Det i sin tur består av subproperties @type, name, language, identifiedBy.

  Förekomst:
  Alltid men förekomsten av subproperties och deras värden för contribution varierar. Till exempel subproperty agent finns alltid med men av dess värden förekommer Person oftast, Organization ofta, Meeting sällan. Roll förekommer alltid. identifiedBy förekommer ofta, vanligtvis med personID av typen Local men även med ORCID för personer, Local och URI för organisationer.  • subject

  JSON type:
  Array.

  Definition:
  Här ingår information om ämnesklassificering och nyckelord.

  Subproperties:
  @id, @type, code, language, prefLabel, inScheme, broader, hasNote.

  Värden:

  • @id (string): Forskningsämnesklassificeringar i form av URIer till id.kb.se. Exempel: https://id.kb.se/term/uka/30219.
  • @type (string): Topic.
  • code (string): Sifferkod enligt Standard för svensk indelning av forskningsämnenlänk till annan webbplats. Exempel på en 3-siffrig kod: 302.
  • language (object): Se informationen om language. Samma subproperties och värden gäller som för verket, förutom langCode och source.
  • prefLabel (string): Föredragen benämning av forskningsämnesklassificeringen eller nyckelordet i fritext.
  • inScheme (array): Beskriver vilket system som ämnesklassificeringen ingår i och har i sin tur följande subproperties:
   • @id (string): Identifikator för den standard av ämnesklassificering som har använts. Exempel: https://id.kb.se/term/uka/. 
   • @type (string): ConceptScheme.
   • code (string): Kod av ämnesklassificeringsstandarden. Exempel: uka.se.
  • broader (array): Beskriver bredare termer i hierarkin och förhållandena i forskningsämnesklassificeringen och har följande subproperties:
   • prefLabel (string) som i sin tur kan ha broader som subproperty etc.
  • hasNote (array): För närvarande används hasNote enbart som ett tillfälligt sätt att märka upp poster som har blivit automatiskt klassificerade av Swepub. Denna uppmärkning kommer framöver att ersättas med subpropertyn hasStatement separat från subject. Tills det används hasNote med följande subproperties
   • @type (string): Note
   • label (string): Autoclassified by Swepub


  Förekomst:
  Ofta. 

 • hasNote

  JSON type:
  Array.

  Definition:
  Information om antal upphovspersoner, publiceringsstatus och anmärkningar.

  Subproperties:
  @type, label, @id.

  Värden:

  • @type (string): CreatorCount, Note, PublicationStatus.
  • label (string): Numeriskt antal eller en anmärkning i fritext.
  • @id (string): Publiceringsstatus i form av URIer till id.kb.se. Exempel: https://id.kb.se/term/swepub/Published.


  Förekomst:
  Alltid.


 • electronicLocator

  JSON type:
  Array.

  Definition:
  Information om fulltextlänkar.

  Subproperties:
  @type, locator, label, hasNote.

  Värden:

  • @type (string): Resource.
  • locator (string): Länk till fulltext eller annan relaterad resurs.
  • label (string): Värde i fritext. Exempel: Fulltext.
  • hasNote (array): Ytterligare information om länken som i sin tur har följande subproperties:
   • @type (string): Note.
   • noteType (string): URL usage.
   • label (string): Värde i fritext. Exempel: free.


  Förekomst:
  Ofta.


identifiedBy


JSON type:

Array.

Definition:
Resursens identifikator. Teckensträng knuten till en resurs som används för att unikt särskilja resursen från andra. 

Subproperties:
@type, value, source, qualifier. 

Värden:
Se Subproperties av identifiedBy för värden.

Förekomst:

 • URI: Alltid.
 • DOI: Ofta.
 • PMID: Ganska ofta.
 • ISBN, ISI, ScopusID: Ibland.
 • Andra typer av identifikatorer: Mer sällan.

Subproperties av identifiedBy

 • @type

  JSON type:
  String.

  Definition:
  Typ av identifikator.

  Subproperties:
  -

  Värden:

  • DOI
  • Hdl
  • ISBN
  • ISI
  • LibrisNumber
  • Local
  • PatentNumber
  • PMID
  • ScopusID
  • URI
  • URN
  • WorldCatNumber


  Förekomst:

  • URI: Alltid.
  • DOI: Ofta.
  • PMID: Ganska ofta.
  • ISBN, ISI, ScopusID: Ibland.
  • Andra typer av identifikatorer: Mer sällan.
 • value

  JSON type:
  String.

  Definition:
  Kvalitetssäkrat värde av DOI, ISBN, och ISI såvida Swepub har kunnat validera och/eller berika det. Andra identifikatorer redovisas så som de är angivna i originalposten.

  Subproperties:
  -

  Värden:
  Identifikator som kod.

  Förekomst:
  Alltid.


 • source

  JSON type:
  Object.

  Definition:
  Källa för identifikator. Används för lokala identifikatorer.

  Subproperties:
  @type, code (string)

  Värden:

  • @type (string): Source.
  • code (string): Kod för källan. Exempel: articleId.

  Förekomst:
  Ibland.

 • qualifier

  JSON type:
  String.

  Definition:
  Särskiljande tillägg.

  Subproperties:
  -

  Värden:
  Fritext. Exempel: print.

  Förekomst:
  Ibland.

indirectlyIdentifiedBy


JSON type:

Array.

Definition:
En identifikator som indirekt är knuten till resursen, till exempel identifikator på annat format.

Subproperties:
@type, value, qualifier. Se Subproperties av identifiedBy för ytterligare information. 

Värden:
ISBN.

Förekomst:
Ibland.

incorrectlyIdentifiedBy


JSON type:

Array.

Definition:
En identifikator som är inkorrekt använd för resursen. Identifikatorn i sig kan vara korrekt, invalid i formatet, eller indragen. Denna relation används för att klargöra att den inte går att använda för att unikt identifiera resursen. Identifikatorn är antingen angiven som ogiltig i originalposten eller av Swepub efter valideringen. 

Subproperties:
@type, value, qualifier. Se Subproperties av identifiedBy för ytterligare information. 

Värden:
ISBN.

Förekomst:
Sällan.

partOf


JSON type:

Array.

Definition:
Information om relaterad värdpublikation, projekt, event eller dataset. 

Subproperties:
@type, genreForm, contribution, hasTitle, hasInstance, identifiedBy, indirectlyIdentifiedBy, incorrectlyIdentifiedBy, hasNote.  

Värden:
Se Subproperties av partOf för värden.

Förekomst:
Ofta.

Subproperties av partOf

 • @type

  JSON type:
  String.

  Definition:
  Det verk som resursen ingår i eller är resultat av. 

  Subproperties:
  -

  Värden:

  • Work
  • Dataset


  Förekomst:
  Alltid.

 • genreForm

  JSON type:
  Array som valideras mot en lista av URIer.

  Definition:
  Här ingår dataset, event, kontrakt, projekt, program och strategiska initiativ. Värden i genreForm anges som URIer till id.kb.se. Se id.kb.se för värden.

  Subproperties:
  @id

  Värden:
  URIer från id.kb.se. Består av https://id.kb.se/term/swepub/ - prefix som efterföljs av följande värden: 

  • dataset
  • event
  • grantAgreement
  • initiative
  • project 
  • programme

  Exempel: https://id.kb.se/term/swepub/project.

   

  Förekomst:
  Ibland.

 • contribution

  JSON type:
  Array.

  Definition:
  Information om finansiär och event. 

  Subproperties:
  @type, agent, role.

  Värden:

  • @type (string): Contribution
  • agent (object): Information om organisation med följande subproperties:
   • @type (string): Organization.
   • name (string): Organisationens namn (array om namnet består av flera värden). 
   • nameByLang (object): Organisationens namn om den är angiven i olika språk med föregående språkkod som subproperty, exempelvis "swe". Exempel:  "swe": "Vetenskapsrådet (VR)" .
   • identifiedBy (array): Organisationens identifikator som i sin tur har följande subproperties:
    • @type (string): ISNI, GRID, FundRef, Ringgold, Local för organisationens lokala eller för odefinierade identifikatorer.
    • value (string): Identifikator som kod eller URI.
  • role (array): Definierar organisationens funktion/roll i verket med följande subproperty:
   • @id (string): fnd (finansiär), i form av URI till id.loc.gov: http://id.loc.gov/vocabulary/relators/fnd.

   

  Förekomst:
  Ibland.

 • hasTitle

  JSON type:
  Array.

  Definition:
  Titelinformation av värdpublikation, projekt, event eller dataset.

  Subproperties:
  @type, volumeNumber, issueNumber, articleNumber, partNumber, mainTitle, subTitle.

  Värden:

  • @type (string): Title, VariantTitle.
  • volumeNumber (string): Årgångsnummer.
  • issueNumber (string): Tidskriftsnummer.
  • articleNumber (string): Artikelnummer.
  • partNumber (string): Konferensnummer.
  • mainTitle (sring): Huvudtitel alternativt huvud- och undertitel separerade med kolon eller streck.
  • subTitle (string): Undertitel.

   

  Förekomst:
  Alltid.

 • hasInstance

  JSON type:
  Object.

  Definition:
  Information om omfång i värdpublikationen.

  Subproperties:
  @type, extent

  Värden:

  • @type (string): Instance.
  • extent (array): Omfrång som i sin tur har följande subproperties:
   • @type (string): Extent.
   • label (string): Start- och slutsida.

   

  Förekomst:
  Ofta.

 • identifiedBy

  JSON type:
  Array.

  Definition:
  Identifikator för värdpublikation, projekt, event eller dataset.

  Subproperties:
  @type, value, qualifier, source.

  Värden:

  • @type (string): ISSN, ISBN, DOI, SweCRIS, CORDIS, Local, URI.
  • value (string): Identifikator som kod. Kvalitetssäkrat värde av ISSN, ISBN och DOI såvida Swepub har kunnat validera och/eller berika det.
  • qualifier (string): Särskiljande tillägg i fritext. Exempel: print.
  • source (object): Källa för identifikator som i sin tur har följande subproperties: 
   • @type (string): Source
   • code (string): Domännamn som organisationsURI.


  Förekomst:
  Ofta.

 • indirectlyIdentifiedBy

  JSON type:
  Array.

  Definition:
  Indirekt identifikator för värdpublikation.

  Subproperties:
  @type, value, qualifier.

  Värden:

  • @type (string): ISSN, ISBN.
  • value (string): Indirekt identifikator, till exempel på ett annat format.
  • qualifier (string): Särskiljande tillägg i fritext. 

   

  Förekomst:
  Ibland.

 • incorrectlyIdentifiedBy

  JSON type:
  Array.

  Definition:
  Ogiltig identifikator för värdpublikation.

  Subproperties:
  @type, value, qualifier.

  Värden:

  • @type (string): ISSN, ISBN.
  • value (string): Ogiltig identifikator, antingen angiven som ogiltig i originalposten eller av Swepub efter valideringen. 
  • qualifier (string): Särskiljande tillägg i fritext. 

   

  Förekomst:
  Sällan.

 • hasNote

  JSON type:
  Array.

  Definition:
  Anmärkning om verk som är resultat av strategiska forskningsområden (SFO).

  Subproperties:
  @type, label.

  Värden:

  • @type (string): SFO.
  • label (string): Fritextbenämning för strategisk forskningsområde. Exempel: E-vetenskap.

  Förekomst:
  Sällan.

hasSeries


JSON type:

Array.

Definition:
Information om serie som resursen har blivit utgiven i. 

Subproperties:
@type, hasTitle, identifiedBy , indirectlyIdentifiedBy, incorrectlyIdentifiedBy.   

Värden:
Se Subproperties av hasSeries för värden.

Förekomst:
Ganska ofta.

Subproperties av hasSeries

 • @type

  JSON type:
  String.

  Definition:
  Det verk som resursen har blivit utgiven i. 

  Subproperties:
  -

  Värden:

  • Work


  Förekomst:
  Alltid.

 • hasTitle

  JSON type:
  Array.

  Definition:
  Titelinformation av en serie.

  Subproperties:
  @type, partNumber, mainTitle, subTitle.

  Värden:

  • @type (string): Title, VariantTitle.
  • partNumber (string): Delnummer.
  • mainTitle (sring): Huvudtitel alternativt huvud- och undertitel separerade med kolon eller streck.
  • subTitle (string): Undertitel.

   

  Förekomst:
  Alltid.

 • identifiedBy

  JSON type:
  Array.

  Definition:
  Identifikator för serie.

  Subproperties:
  @type, value, qualifier.

  Värden:

  • @type (string): ISSN, ISBN
  • value (string): Identifikator som kod. Kvalitetssäkrat värde av ISSN eller ISBN såvida Swepub har kunnat validera och/eller berika det.
  • qualifier (string): Särskiljande tillägg i fritext. Exempel: print.

   

  Förekomst:
  Ofta.

 • indirectlyIdentifiedBy

  JSON type:
  Array.

  Definition:
  Indirekt identifikator för serie, till exempel på ett annat format.

  Subproperties:
  @type, value, qualifier.

  Värden:

  • @type (string): ISSN, ISBN.
  • value (string): Indirekt identifikato som kod.
  • qualifier (string): Särskiljande tillägg i fritext. 

   

  Förekomst:
  Ibland.

 • incorrectlyIdentifiedBy

  JSON type:
  Array.

  Definition:
  Ogiltig identifikator för serie.

  Subproperties:
  @type, value, qualifier

  Värden:

  • @type (string): ISSN, ISBN.
  • value (string): Ogiltig identifikator, antingen angiven som ogiltig i originalposten eller av Swepub efter valideringen. 
  • qualifier (string): Särskiljande tillägg i fritext. 

   

  Förekomst:
  Sällan.

meta


JSON type:

Object.

Definition:
Administrativa metadata om datakällan.

Subproperties:
@type, assigner, creationDate, changedDate.   

Värden:
Se Subproperties av meta för värden.

Förekomst:
Alltid.

Subproperties av meta

 • @type

  JSON type:
  String.

  Definition:
  Adminstrativa metadata.

  Subproperties:
  -

  Värden:
  AdminMetadata.

  Förekomst:
  Alltid.
 • assigner

  JSON type:
  Object.

  Definition:
  Datakällan.

  Subproperties:
  @type, label.

  Värden:

  • @type (string): Agent
  • label (string):Organisationskod på den organisation som har levererat metadata. Se Deltagande organisationer för förteckning av organisationskoder. Exempel: ki. 

  Förekomst:
  Alltid.

 • creationDate

  JSON type:
  String.

  Definition:
  Datum då posten skapades hos datakällan.

  Subproperties:
  -

  Värden:
  Datum.

  Förekomst:
  Ibland.

 • changedDate

  JSON type:
  String.

  Definition:
  Datum då posten ändrades hos datakällan.

  Subproperties:
  -

  Värden:
  Datum.

  Förekomst:
  Ibland.

carrierType


JSON type:

Object.

Definition:
Information om bärartyp.

Subproperties:
@type, label, source.

Värden:
Se Subproperties av carrierType för värden.

Förekomst:
Ofta.

Subproperties av carrierType

 • @type

  JSON type:
  String.

  Definition:
  Bärartyp.

  Subproperties:
  -

  Värden:
  CarrierType.

  Förekomst:
  Alltid.

 • label

  JSON type:
  String.

  Definition:
  Information om format för resursen.

  Subproperties:
  -

  Värden:

  • print
  • electronic

  Förekomst:
  Alltid.

 • source

  JSON type:
  Object.

  Definition:
  Källan till värdelistan av bärartyp.

  Subproperties:
  @type, code.

  Värden:

  • @type (string): Source
  • code (string): marcform


  Förekomst:
  Alltid.

publication

(publication ingick tidigare i provisionActivity)

JSON type:
Array.

Definition:
Information om utgivningen.

Subproperties:
@type, agent, place, date.   

Värden:
Se Subproperties av publication för värden.

Förekomst:
Alltid för publicerade verk.

Subproperties av publication

 • @type

  JSON type:
  String.

  Definition:
  Utgivning.

  Subproperties:
  -

  Värden:
  Publication.

  Förekomst:
  Alltid.

 • agent

  JSON type:
  Object.

  Definition:
  Information om utgivare.

  Subproperties:
  @type, label.

  Värden:

  • @type (string): Agent.
  • label (string): Namn på utgivaren i fritext.

   

  Förekomst:
  Ibland.

 • place

  JSON type:
  Object.

  Definition:
  Utgivningsort.

  Subproperties:
  @type, label.

  Värden:

  • @type (string): Place.
  • label (string): Utgivningsort i fritext.

   

  Förekomst:
  Ibland.

 • date

  JSON type:
  String.

  Definition:
  Utgivningsår eller -datum.

  Subproperties:
  -

  Värden:
  Årtal i format YYYY eller datum i format YYYY-MM-DD.

  Förekomst:
  Alltid för publicerade verk.

provisionActivity

(Här ingick tidigare även utgivningsinformation som nu ligger under publication)

JSON type:
Array.

Definition:
Information om tillgängliggörandet av verket.

Subproperties:
@type, startDate.   

Värden:
Se Subproperties av provisionActivity för värden.

Förekomst:
Sällan.

Subproperties av provisionActivity

 • @type

  JSON type:
  String.

  Definition:
  Tillgänglighetstyp.

  Subproperties:
  -

  Värden:
  Availability, Digitization, OnlineAvailability, OpenAccessAvailability.

  Förekomst:
  Alltid.

 • @startDate

  JSON type:
  String.

  Definition:
  År eller datum för tillgängliggörandet.

  Subproperties:
  -

  Värden:
  Årtal i format YYYY eller datum i format YYYY-MM-DD,

  Förekomst:
  Alltid.

usageAndAccessPolicy


JSON type:

Array.

Definition:
Villkor för användning och åtkomst.

Subproperties:
@type, @id, label, endDate. 

Värden:
Se Subproperties av usageAndAccessPolicy för värden.

Förekomst:
Ofta.

Subproperties av usageAndAccessPolicy

 • @type

  JSON type:
  String.

  Definition:
  Villkor för åtkomst.

  Subproperties:
  -

  Värden:
  AccessPolicy, Embargo.

  Förekomst:
  Alltid.

 • @id

  JSON type:
  String.

  Definition:
  Licensinformation i form av URI.

  Subproperties:
  -

  Värden:
  URI till licensen. Exempel: http://creativecommons.org/licenses/by/3.0.

  Förekomst:
  Sällan.

 • @label

  JSON type:
  String.

  Definition:
  Benämning för åtkomst. Utgångspunkten är förlagsversion men ofta genereras informationen automatiskt från fulltextlänkar vid dataleveranser till Swepub.

  Subproperties:
  -

  Värden:
  gratis, restricted.   

  Förekomst:
  Ofta.

 • @endDate

  JSON type:
  String.

  Definition:
  Slutdatum för embargoperioden.

  Subproperties:
  -

  Värden:
  Datum.

  Förekomst:
  Ibland.

dissertation


JSON type:

Array.

Definition:
Information om datum för tillgängliggörande av avhandling.

Subproperties:
@type, startDate.

Värden:
Se Subproperties av dissertation för värden.

Förekomst:
Sällan.

Subproperties av dissertation

 • @type

  JSON type:
  String.

  Definition:
  Avhandling.

  Subproperties:
  -

  Värden:
  Dissertation.

  Förekomst:
  Alltid.

 • @startDate

  JSON type:
  String.

  Definition:
  Datum för tillgängliggörandet av en avhandling.

  Subproperties:
  -

  Värden:
  Datum i format YYYY-MM-DD.

  Förekomst:
  Alltid.

extent


JSON type:

Array.

Definition:
Information om omfång.

Förekomst:
Ibland.

Subproperties:
@type, label.

Värden:
Se Subproperties av extent för värden.

Förekomst:
Ibland.

Subproperties av extent

 • @type

  JSON type:
  String.

  Definition:
  Omfång.

  Subproperties:
  -

  Värden:
  Extent.

  Förekomst:
  Alltid.

 • @label

  JSON type:
  String.

  Definition:
  Information om sidantal, mått.

  Subproperties:
  -

  Värden:
  Fritextbeskrivning.

  Förekomst:
  Alltid.

Tyck till

Hjälpte den här sidan dig?