Introduktion till Libris

Lär dig mer om Libris katalogisering! Här finns information om länkade data, vokabulär och format.

Här kan du ta del av information kring Libris katalogisering och lära dig mer om vad Libris är baserat på. Nedan hittar du länkar och annan information om bakgrund, mappning av MARC21 till bland annat BIBFRAME 2.0, samt länkade data i allmänhet.

Länkade data

Med länkade data går det att publicera data på ett sätt som gör det möjligt att följa samband mellan informationsobjekt. Detta bygger på URI:er och gör sambandet läsbart för maskiner.

Länkade data innebär att man beskriver saker – ting – och relationen mellan dessa. Detta sker genom tripplar: subjekt, predikat och objekt, där ting 1 (subjektet) och ting 2 (objektet) hör ihop genom en relation (predikatet).

BIBFRAME

BIBFRAME (Bibliographic Framework) är ett initiativ för att utveckla bibliografiska beskrivningsstandarder till en modell i länkade data så att bibliografisk information kan bli mer användbar både inom och utanför biblioteksvärlden.

Libris modell baseras på metadata i BIBFRAME 2.0, ett vokabulär inom länkade data som utvecklas av Library of Congress. BIBFRAME är tänkt att bli en internationell standard för bibliografisk information som ska ersätta MARC21.

BIBFRAME är det huvudsakliga vokabuläret för att beskriva vår bibliografiska information. Utöver det kommer vi även att använda ytterligare vokabulärer för att nå den detaljnivå i mappningen som är viktig för våra söktjänster och slutanvändare.

Vid katalogisering av en resurs, till exempel en bok, beskrivs resursen med informationselement som författare, innehåll, utgåvor och exemplar.

Verk, Instans och Exemplar

I BIBFRAME 2.0 organiseras den här typen av information i tre huvudsakliga abstraktionsnivåer, så kallade kärnklasser, Verk, Instans och Exemplar:

  • Verk – Den högsta abstraktionsnivån, ett Verk, återspeglar i BIBFRAME den katalogiserade resursens konceptuella väsen: författare, språk och vad det handlar om (ämnen).
  • Instans – Ett verk kan ges en eller flera fysiska gestalter, till exempel en särskild utgåva. Dessa är Instanser av Verket. En Instans återspeglar information som dess utgivningsplats, utgivare och utgivningsår, samt bärartyp (till exempel volym, videoskiva).
  • Exemplar – Ett Exemplar är en kopia (fysisk eller elektronisk) av en Instans. Exemplaret återspeglar information som dess placering (fysiskt eller elektroniskt), hyllkod och lokal identifikator.

Verk: Uttrycksnivån, som finns i FRBR och RDA, innefattas i BIBFRAME:s Verk. Det innebär att ett nytt uttryck av ett Verk, till exempel en översättning, i BIBFRAME:s betraktas som ett nytt Verk.

Instans: Instans kallas i RDA för Manifestation.

Exemplar: Ett eller flera exemplar på ett bibliotek kallas för Bestånd.

Agent, Ämnen och Händelser

BIBFRAME 2.0 definierar även ytterligare nyckelbegrepp, med relationer till kärnklasserna: Agent, Ämnen och Händelser.

  • Agent – Agenter är personer, organisationer, jurisdiktioner och så vidare. Dessa är i sin tur förknippade med ett Verk eller en Instans genom funktioner som författare, redaktör, konstnär, fotograf, kompositör, illustratör och så vidare.
  • Ämnen – Ett Verk kan “handla om” en eller flera saker. Saker som kan vara ämnen innefattar platser, händelser, verk, instanser, exemplar, agenter och så vidare.
  • Händelser – Exempel på händelser är evenemang, konsert. En inspelning av en händelse kan utgöra ett Verks innehåll.

Klasser och Egenskaper

Vokabulären i BIBFRAME 2.0 består av Klasser och Egenskaper (properties) hämtade från RDF.

  • Klasser innehåller tre kärnklasser, beskrivna ovan, men även kompletterande klasser, av vilka många är subklasser (underklasser), till kärnklasserna.
  • Egenskaper beskriver såväl resursens karaktäristika som relationer mellan resurser.

    Till exempel: ett Verk kan vara en “översättning av” ett annat Verk, och en Instans kan vara en “instans av” ett specifikt Verk i BIBFRAME. Andra egenskaper utgör attribut till Verk och Instanser. Till exempel: egenskapen “ämne” i BIBFRAME utgör ett viktigt attribut till Verket (vad Verket handlar om), och egenskapen “omfång” (t.ex. 77 sidor, 2 cd) utgör ett attribut till en Instans.

Mer om BIBFRAME

Vokabulär och format

id.kb.se Länk till annan webbplats. ges möjligheten att skapa sig en bra överblick av samtliga vokabulärer som används i Libris. Sidan tillgängliggör de grundstenar som Libris använder för att publicera strukturerade länkade data.

Här finns gemensamma definitioner och begrepp som hjälper till att samordna beskrivningar av vårt material. Under flikarna Basvokabulär Länk till annan webbplats. och MARC-mappningar Länk till annan webbplats. visas formatet utifrån olika perspektiv.

RDA

Praxis för RDA (Resource Description and Access), som är den katalogiseringsstandard som KB gått över till, är för närvarande anpassad till MARC21. Men RDA är en katalogiseringsstandard som är formatoberoende. Den bygger på FRBR-modellen och är tänkt att fungera i en miljö med länkade data.

RDA-redaktionen på KB

RDA-redaktionens uppgift är att hålla sig uppdaterad med utvecklingen inom RDA samt att utveckla, underhålla och förvalta svensk RDA-praxis i Libris och Svensk mediedatabas (SMDB).

Information om RDA-redaktionen Länk till annan webbplats.

Mer om RDA

MARC21

Biblioteksvärlden har under många år baserat sitt arbete på formatet MARC21. För att få en förståelse för det nya formatet och länkade data kan det vara bra att friska upp sina kunskaper. KB har information om praxis, riktlinjer och stöd för katalogisering.

Tyck till

Hjälpte den här sidan dig?