Rekom­men­da­tio­ner för öppen tillgång

Under 2019 presenterade KB rekommendationer för det fortsatta arbetet med öppen tillgång i Sverige.

Regeringens målbild är att all offentligt finansierad forskning ska bli omedelbart öppet tillgänglig senast 2026. Syftet med KB:s rekommendationer är att synliggöra vilka utmaningar som finns och stödja forskarsamhället att uppnå målbilden.

Rekommendationerna är knutna till fem utredningar. Dessa är i sin tur en del av KB:s uppdrag för att samordna arbetet för öppen tillgång till vetenskapliga publikationer. Här följer alla rekommendationer, uppdelade efter det område de berör.

 • Rekommendationer:

  • Vetenskapsrådet ges i uppdrag att inrätta ett tidskriftsstöd för utgivande av vetenskapliga tidskrifter med öppen tillgång utan begränsning till vetenskapsområde.
  • Kungliga biblioteket ges i uppdrag att utarbeta och förvalta en nationell samlingsdatabas eller databasapplikation för svenska öppet tillgängliga vetenskapliga tidskrifter
  • Kungliga biblioteket och lärosäten tar delat ansvar för att inrätta stödtjänster som underlättar tidskrifternas redaktionella arbete

  I slutet av 2019 fick KB i uppdrag att utveckla en nationell plattform för svenska öppet tillgängliga vetenskapliga tidskrifter. Här finns mer information om arbetet med plattformen.

 • Rekommendationer:

  • Lärosäten och forskningsfinansiärer inkluderar vetenskapliga böcker i sina riktlinjer för öppen tillgång till publikationer
  • Lärosäten och finansiärer ger finansiellt stöd till publicering av vetenskapliga böcker med öppen tillgång
  • Lärosäten och finansiärer ger fortsatt och utökat finansiellt stöd till befintliga och nya centrala infrastrukturella tjänster för öppen tillgång samt samordning av infrastruktur
 • Rekommendationer:

  • Forskningsfinansiärer och lärosäten tar delat ansvar för finansiering av publiceringskostnader
  • En eller flera relevanta myndigheter ges ansvar för kontinuerlig uppföljning och analys av nationella publiceringskostnader i omställningen till ett öppet tillgängligt publiceringssystem med syfte att begränsa kostnader för vetenskaplig publicering
 • Rekommendation:

  • Följande nationella standard för CC-licenser förespråkas och används för öppet tillgängliga vetenskapliga publikationer: CC-by (eller CC-by-SA och CC-0 då detta är tydligt motiverat)

  KB har tagit fram en informationssida om creative commons-licenser, som är användbar för den som publicerar sin forskning öppet tillgängligt.

 • Rekommendationer:

  • Riktlinjer för meritvärdering hos lärosäten och finansiärer undanröjer aspekter som negativt påverkar publicering med öppen tillgång
  • Lärosätens och finansiärers policyer för kvalitetsgranskad öppen tillgång inkluderas och förklaras i riktlinjer till och utbildning av sakkunniga
  • Kvalitetsgranskad öppet tillgänglig publicering kan vara en komponent i meritvärdering där samverkan med det omgivande samhället ingår som kriterium
  • Relevant myndighet ges i uppdrag av regeringen att inkludera lärosätenas implementering av öppen tillgång och öppen vetenskap i bedömningar av kvalitetssäkring av lärosätenas hela verksamhet
  • Utbildningsdepartementet etablerar ett nationellt forum för ansvarsfull forskningsutvärdering, där öppen tillgång till vetenskapliga publikationer och öppen vetenskap ingår som parametrar
 • Rekommendationer:

  • Relevant myndighet ges i uppdrag att nationellt följa status för öppet tillgängliga publikationer
  • Uppföljningsmodellen bör använda Swepub som datakälla och mäta alla publikationstyper, fördelat på sakkunniggranskat och ej sakkunniggranskade publikationer
Sammanfattande rapport
Tyck till

Hjälpte den här sidan dig?