Torsdagen den 23 maj klockan 19 genomförs ett systemunderhåll som kan påverka tillgängligheten till samtliga av KB:s tjänster.

Gå till: Biblioteket
Du är här: Samverkan och utveckling
fullskärmsbild

Öppen tillgång

Sedan 2017 har KB ett regeringsuppdrag att samordna arbetet för öppen tillgång till vetenskapliga publikationer. Målet är att forskningsresultat ska finnas på internet, gratis för alla att läsa och återanvända.

Angeläget för hela samhället

Öppen tillgång är angeläget för hela samhället. I forskningspropositionen Kunskap i samverkan (2016/17:50) konstaterar regeringen att öppen tillgång till forskningsresultat bidrar till att upprätthålla och främja en hög forskningskvalitet. Genom att resultaten blir snabbt tillgängliga kan fler forskare kan validera och bygga vidare på tidigare resultat. På så sätt kan forskningen avancera. Även företag, industri och offentlig sektor bedriver i hög grad forskning.

Gemensamt ansvar

Regeringens målbild är att alla vetenskapliga publikationer som är resultat av offentligt finansierad forskning bör bli öppet tillgängliga direkt då de publiceras. Öppen tillgång ska vara normen och inskränkningar i öppenheten ska vara ett undantag.

Alla aktörer inom forskningssystemet har ansvar för att målbilden uppfylls. Regeringen konstaterar också att det behövs tydliga incitament och mekanismer som uppmuntrar forskarna att publicera sina forskningsresultat med öppen tillgång.

Ur KB:s regleringsbrev 2017

Kungl. biblioteket ska samordna arbetet med införande av principer för att främja publicering av vetenskapliga publikationer med öppen tillgång (open access). I arbetet ska principerna för publicering med öppen tillgång utformas så att de beaktar principen att forskningsresultat får fritt publiceras i enlighet med 1 kap. § 6 högskolelagen (1992:1434). Vid genomförandet av uppdraget ska Kungl. biblioteket samråda med Vetenskapsrådet.

Kontakt
E-post: openaccess@kb.se
Mer information

I mars 2019 överlämnade KB 16 rekommendationer för öppen tillgänglighet till regerinngen.