fullskärmsbild

Öppen tillgång

KB har i uppdrag att samordna arbetet för öppen tillgång till vetenskapliga publikationer. Målet är att publikationerna ska finnas på internet, gratis för alla att läsa och återanvända.

Öppen tillgång är angeläget för hela samhället. När forskningsresultat snabbt blir tillgängliga kan fler validera och bygga vidare på tidigare resultat. Forskning bedrivs inte bara vid lärosäten utan även inom näringslivet, industrin och offentlig sektor. Även där finns ett stort behov av öppen tillgång.

Regeringens målbild

I forskningspropositionen Kunskap i samverkanlänk till annan webbplats (2016/17:50) konstaterar regeringen att öppen tillgång till forskningsresultat bidrar till att upprätthålla och främja en hög forskningskvalitet. Regeringens målbild är att en omställning till ett sådant publiceringssystem bör vara genomförd fullt ut senast 2026. Den ska inkludera vetenskapliga publikationer, konstnärliga verk och forskningsdata.

Öppen tillgång är en byggsten för öppen vetenskap, ett nytt begrepp som handlar om att öppna upp hela forskningsprocessen.

KB:s samordningsuppdrag

Sedan 2017 har KB ett regeringsuppdrag att samordna arbetet för öppen tillgång till vetenskapliga publikationer i Sverige. Så här uttrycks uppdraget i KB:s regleringsbrev:

Kungl. biblioteket ska samordna arbetet med införandet av öppet tillgång till vetenskapliga publikationer (Open Access). Vid genomförandet av uppdraget ska Kungl. biblioteket inhämta synpunkter från Vetenskapsrådet. Uppdraget ska redovisas i Kungl. bibliotekets årsredovisning för 2020.

Inom ramen för uppdraget har KB genomfört fem utredningar på olika teman. Målet var att ta fram rekommendationer till nationella lösningar på de utmaningar som finns för att nå regeringens målbild om öppen tillgång. Utredningarna resulterade i fem rapporter och 16 rekommendationer.

Från KB:s publikationslistalänk till annan webbplats går det att söka fram och ladda ner utredningarna samt andra rapporter om öppen tillgång.

Delar i uppdraget

Utöver rekommendationerna har KB flera arbetsområden när det gäller öppen tillgång. Här kan du läsa mer om samtliga delar i uppdraget:

Kontakt
Tyck till

Hjälpte den här sidan dig?