fullskärmsbild

Öppen tillgång

Sedan 2017 har KB ett regeringsuppdrag att samordna arbetet för öppen tillgång till vetenskapliga publikationer. Målet är att forskningsresultat ska finnas på internet, gratis för alla att läsa och återanvända.

Angeläget för hela samhället

Öppen tillgång är angeläget för hela samhället. I forskningspropositionen Kunskap i samverkan (2016/17:50) konstaterar regeringen att öppen tillgång till forskningsresultat bidrar till att upprätthålla och främja en hög forskningskvalitet. Genom att resultaten blir snabbt tillgängliga kan fler forskare kan validera och bygga vidare på tidigare resultat. På så sätt kan forskningen avancera.

Forskning bedrivs även inom näringsliv, industri och offentlig sektor. Behovet av öppen tillgång till forskningsresultat är stort även inom dessa samhällssektorer.

Öppen tillgång senast 2026

Regeringens målbild är att en omställning till öppet tillgängliga forskningsresultat bör vara genomförd fullt ut senast 2026. Omställningen ska inkludera vetenskapliga publikationer, konstnärliga verk och forskningsdata.

Den nationella riktningen är att forskningens produkter, så långt det är möjligt, ska uppfylla FAIR-principerna. FAIR står för Findable (sökbar), Accessible (tillgänglig) Interoperable (kompatibel) och Reusable (återanvändbar), och används i arbetet med att göra forskningen mer tillgänglig och användbar.

Från och med 2020 bör vetenskapliga publikationer som har tagits fram med offentliga medel bli öppet tillgängliga direkt då de publiceras. Dessutom ska utgifterna för vetenskaplig publicering vara transparenta.

Gemensamt ansvar

Alla aktörer inom forskningssystemet har ansvar för att målbilden uppfylls. Regeringen konstaterar också att det behövs tydliga incitament och mekanismer som uppmuntrar forskarna att publicera sina forskningsresultat med öppen tillgång.

Ur KB:s regleringsbrev 2020

Kungl. biblioteket ska samordna arbetet med införande av öppen tillgång till vetenskapliga publikationer (Open Access). Vid genomförandet av uppdraget ska Kungl. biblioteket inhämta synpunkter från Vetenskapsrådet.

Kontakt
E-post: openaccess@kb.se
Mer information

I mars 2019 överlämnade KB 16 rekommendationer för öppen tillgänglighet till regeringen.

Ta del av slutrapporten och fem tillhörande utredningar.

Open access (this site in English)

Tyck till

Hjälpte den här sidan dig?