Öppen tillgång

KB har i uppdrag att främja och samordna arbetet för öppen tillgång till vetenskapliga publikationer. Målet är att publikationerna ska finnas på internet, gratis för alla att läsa och återanvända.

Öppen tillgång är angeläget för hela samhället. När forskningsresultat snabbt blir tillgängliga kan fler validera och bygga vidare på tidigare resultat. Forskning bedrivs inte bara vid lärosäten utan även inom näringslivet, industrin och offentlig sektor. Även där finns ett stort behov av öppen tillgång.

Regeringens målbild

Regeringen har i tidigare forskningspropositioner konstaterat att öppen tillgång till forskningsresultat bidrar till att upprätthålla och främja en hög forskningskvalitet. I den senaste propositionen Forskning, frihet, framtid - kunskap och innovation för Sverige (2020/21:60) Länk till annan webbplats. tydliggör regeringen att vetenskapliga publikationer, som är ett resultat av forskning som finansieras med offentliga medel, ska vara omedelbart öppet tillgängliga med verkan från 2021. Vad gäller forskningsdata ska omställningen vara genomförd fullt ut senast 2026.

Öppen tillgång är en av byggstenarna för öppen vetenskap, ett begrepp som handlar om öppenhet inom forskningens alla områden. KB har tagit fram nationella riktlinjer för öppen vetenskap på uppdrag av regeringen.

KB:s samordningsuppdrag

I regeringens instruktion till KB ingår att samordna arbetet för öppen tillgång till vetenskapliga publikationer i Sverige. Så här uttrycks uppdraget i KB:s instruktion:

Kungl. biblioteket ska samordna, följa upp och främja samverkan i arbetet för öppen tillgång till vetenskapliga publikationer och varje år publicera en rapport med en samlad kartläggning, analys och bedömning av det nationella arbetet med öppen tillgång till vetenskapliga publikationer.

Öppen tillgång i siffror

KB sammanställer årligen statistik gällande utvecklingen för öppet tillgängliga vetenskapliga artiklar publicerade vid svenska forskande organisationer. I sammanställningen redogörs för den totala mängden omedelbart öppet tillgängliga artiklar, men också fördelning på ämnesområde och lärosäte.

Årlig redovisning av samordningsuppdraget

KB ska årligen redovisa samordningsuppdraget till regeringen. Den senaste rapporten från 28 juni 2024 sammanfattar statistik om öppen tillgång, redogör för utgifter om vetenskaplig publicering, liksom för pågående arbete för att samordna det nationella arbetet och insatser som görs för att främja öppen tillgång.

Läs hela redovisningen

Från KB:s publikationslista Länk till annan webbplats. går det att söka fram och ladda ner tidigare utredningar och redovisningar om öppen tillgång.

E-postlista om öppen tillgång

Om du vill hålla dig uppdaterad om det senaste inom öppen tillgång kan du anmäla dig till den nationella e-postlistan "openaccess.se" Länk till annan webbplats.. Listan administreras av Chalmers universitetsbibliotek.

Kontakt
Tyck till

Hjälpte den här sidan dig?