fullskärmsbild

Öppen tillgång

KB har i uppdrag att främja och samordna arbetet för öppen tillgång till vetenskapliga publikationer. Målet är att publikationerna ska finnas på internet, gratis för alla att läsa och återanvända.

Öppen tillgång är angeläget för hela samhället. När forskningsresultat snabbt blir tillgängliga kan fler validera och bygga vidare på tidigare resultat. Forskning bedrivs inte bara vid lärosäten utan även inom näringslivet, industrin och offentlig sektor. Även där finns ett stort behov av öppen tillgång.

Regeringens målbild

Regeringen har i tidigare forskningspropositioner konstaterat att öppen tillgång till forskningsresultat bidrar till att upprätthålla och främja en hög forskningskvalitet. I den senaste propositionen Forskning, frihet, framtid - kunskap och innovation för Sverige (2020/21:60) Länk till annan webbplats. tydliggör regeringen att vetenskapliga publikationer, som är ett resultat av forskning som finansieras med offentliga medel, ska vara omedelbart öppet tillgängliga med verkan från 2021. Vad gäller forskningsdata ska omställningen vara genomförd fullt ut senast 2026.

Öppen tillgång är en byggsten för öppen vetenskap, ett nytt begrepp som handlar om att öppna upp hela forskningsprocessen.

KB:s samordningsuppdrag

Sedan 2017 har KB ett regeringsuppdrag att samordna arbetet för öppen tillgång till vetenskapliga publikationer i Sverige. Så här uttrycks uppdraget i KB:s regleringsbrev:

Kungl. biblioteket ska främja och samordna arbetet med att införa öppen tillgång till vetenskapliga publikationer. I uppdraget ingår att lämna en samlad kartläggning, analys och bedömning av det nationella arbetet med öppen tillgång till vetenskapliga publikationer. Vid genomförandet av uppdraget ska synpunkter inhämtas från Vetenskapsrådet samt universitet och högskolor. Kungl. biblioteket ska delredovisa uppdraget till regeringen (Utbildningsdepartementet) senast den 4 oktober 2021 och slutredovisa uppdraget till regeringen (Utbildningsdepartementet) senast den 7 mars 2022.

Delredovisning av samordningsuppdraget

KB delredovisade samordningsuppdraget till regeringen i oktober 2021. Redovisningen fokuserade på att ge en samlad bild över nuläget kring omställningen till ett öppet tillgängligt publiceringssystem. Bland annat redovisades att att mängden öppet tillgängliga artiklar har ökat från 33 procent 2017 till 57 procent 2020. Den innehöll också en beskrivning av Bibsamkonsortiets arbete med att förhandla om öppet tillgänglig publicering med vetenskapliga förlag samt konsortiets samverkande insatser för att omdirigera betalningsströmmarna från ett låst till ett öppet tillgängligt publiceringssystem.

I redovisningen konstateras också att de totala utgifterna för vetenskaplig publicering hos universitet och högskola har under perioden 2017 till 2020 ökat från 498 miljoner kronor till 675 miljoner kronor.

Redovisningen belyser dessutom stödjande strukturer och samverkan för öppet tillgänglig publicering, samt innehåller en ny genomlysning av svenska lärosätens och forskningsfinansiärers policyer för öppen tillgång till vetenskapliga publikationer. Några andra frågor som lyfts är de upphovsrättsliga förutsättningarna för öppen tillgång och aktuella initiativ för att främja och stödja omedelbar parallellpublicering.

Fem prioriterade områden

En viktig del i delredovisningen är de fem områden som KB identifierat som särskilt prioriterade i det fortsatta nationella arbetet med öppen tillgång till vetenskapliga publikationer.

Ökade kostnader

Sverige är en av pionjärerna när det gäller att teckna transformativa avtal. Fördelen är att många artiklar blir öppet tillgängliga som annars inte skulle bli det. KB:s redovisning av de totala utgifterna för vetenskaplig publicering visar dock på ökade kostnader. Antalet vetenskapliga artiklar ökar från år till år, både globalt och i Sverige. Den nuvarande modellen där artiklarna har ett styckpris driver då upp kostnaderna. Samtidigt finns ett resursbehov även för nationella tidskrifter och andra publikationstyper som ställer om till öppet tillgänglig publicering.

Harmonisering av principer

KB:s genomgång visar att lärosätenas policyer behöver uppdateras för att driva utvecklingen lokalt. Alla svenska aktörer behöver harmonisera sitt policyarbete med nationella och internationella mål och rekommendationer.

Upphovsrättsliga förutsättningar

Det finns ett behov av att se över de upphovsrättsliga förutsättningarna för att främja öppen tillgång. Flera internationella initiativ arbetar med detta genom att stödja nya vägar till öppen publicering, exempelvis genom omedelbar parallellpublicering.

Tekniska förutsättningar

Öppen tillgång möjliggörs av forskningens digitalisering. Digitaliseringens möjligheter utnyttjas inte fullt ut. Viktig infrastruktur som lokala fulltextrepositorier och Swepub finns, men behöver utvecklas. FAIR-principerna är ett kraftfullt stöd i det arbetet, men även här behöver flera aktörer utveckla sitt arbete.

Forskningens incitamentsstrukturer

Incitamentstrukturer såsom meritering fortsätter att vara ett hinder för öppen tillgång. I forskningspropositionen uttalas att lärosäten och forskningsfinansiärer har ett ansvar för att utforma tydliga incitament som främjar öppen vetenskap. Detta uppmärksammas också av globala aktörer som Unesco. För att nå fram till en lösning måste frågan hanteras på både nationell och internationell nivå inom vetenskapssamhället.

Läs hela delredovisningen

Tidigare utredningar

Inom ramen för uppdraget har KB genomfört fem utredningar på olika teman. Målet var att ta fram rekommendationer till nationella lösningar på de utmaningar som finns för att nå regeringens målbild om öppen tillgång. Utredningarna resulterade i fem rapporter och 16 rekommendationer.

Från KB:s publikationslista Länk till annan webbplats. går det att söka fram och ladda ner utredningarna samt andra rapporter om öppen tillgång.

Övriga uppdrag med koppling till öppen tillgång

E-postlista om öppen tillgång

Om du vill hålla dig uppdaterad om det senaste inom öppen tillgång kan du anmäla dig till den nationella e-postlistan "openaccess.se" Länk till annan webbplats.. Listan administreras av Chalmers universitetsbibliotek och Kungliga biblioteket.

Kontakt
Tyck till

Hjälpte den här sidan dig?