fullskärmsbild

Öppen tillgång

KB har i uppdrag att samordna arbetet för öppen tillgång till vetenskapliga publikationer. Målet är att publikationerna ska finnas på internet, gratis för alla att läsa och återanvända.

Öppen tillgång är angeläget för hela samhället. När forskningsresultat snabbt blir tillgängliga kan fler validera och bygga vidare på tidigare resultat. Forskning bedrivs inte bara vid lärosäten utan även inom näringslivet, industrin och offentlig sektor. Även där finns ett stort behov av öppen tillgång.

Regeringens målbild

Regeringen har i tidigare forskningspropositioner konstaterat att öppen tillgång till forskningsresultat bidrar till att upprätthålla och främja en hög forskningskvalitet. I den senaste propositionen Forskning, frihet, framtid - kunskap och innovation för Sverige (2020/21:60)länk till annan webbplats tydliggör regeringen att vetenskapliga publikationer, som är ett resultat av forskning som finansieras med offentliga medel, ska vara omedelbart öppet tillgängliga med verkan från 2021. Vad gäller forskningsdata ska omställningen vara genomförd fullt ut senast 2026.

Öppen tillgång är en byggsten för öppen vetenskap, ett nytt begrepp som handlar om att öppna upp hela forskningsprocessen.

KB:s samordningsuppdrag

Sedan 2017 har KB ett regeringsuppdrag att samordna arbetet för öppen tillgång till vetenskapliga publikationer i Sverige. Så här uttrycks uppdraget i KB:s regleringsbrev:

Kungl. biblioteket ska främja och samordna arbetet med att införa öppen tillgång till vetenskapliga publikationer. I uppdraget ingår att lämna en samlad kartläggning, analys och bedömning av det nationella arbetet med öppen tillgång till vetenskapliga publikationer. Vid genomförandet av uppdraget ska synpunkter inhämtas från Vetenskapsrådet samt universitet och högskolor. Kungl. biblioteket ska delredovisa uppdraget till regeringen (Utbildningsdepartementet) senast den 4 oktober 2021 och slutredovisa uppdraget till regeringen (Utbildningsdepartementet) senast den 7 mars 2022.

Inom ramen för uppdraget har KB genomfört fem utredningar på olika teman. Målet var att ta fram rekommendationer till nationella lösningar på de utmaningar som finns för att nå regeringens målbild om öppen tillgång. Utredningarna resulterade i fem rapporter och 16 rekommendationer.

Från KB:s publikationslistalänk till annan webbplats går det att söka fram och ladda ner utredningarna samt andra rapporter om öppen tillgång.

Övriga uppdrag med koppling till öppen tillgång

E-postlista om öppen tillgång

Om du vill hålla dig uppdaterad om det senaste inom öppen tillgång kan du anmäla dig till den nationella e-postlistan "openaccess.se"länk till annan webbplats. Listan administreras av Chalmers universitetsbibliotek och Kungliga biblioteket.

Kontakt
Tyck till

Hjälpte den här sidan dig?