Creative Commons för forskare

Det enklaste sättet att publicera forskningsresultat öppet tillgängligt är att använda en Creative Commons-licens (CC-licens). Här finns mer information om hur du som forskare går tillväga.

Illustration av en forskare i vit rock och långt hår som håller fram ett provrör. Bredvid röret finns ett fulltecknat blad, en forskningsartikel, med en pil mot en dator med texten "Öppen tillgång-tidskrift".

Forskningsresultat kan omfatta flera typer av material: till exempel en artikel som publiceras i en vetenskaplig tidskrift, en bok eller ett kapitel i en monografi, ett konferensbidrag eller en rapport. Den här sidan fokuserar på artiklar men kan i princip appliceras på alla typer av forskningsresultat.

Vad är en licens?

När din artikel publiceras i en prenumerationsbaserad tidskrift skriver du under ett publiceringsavtal (på engelska copyright transfer agreement eller author agreement) där du överlåter dina ekonomiska rättigheter till artikeln exklusivt till förlaget. Ekonomiska rättigheter handlar om att kunna framställa din artikel och på olika sätt förfoga över den.

Förlaget säljer sedan licenser till de som vill kunna läsa din artikel (lärosätesbibliotek, forskningsinstitut, privata företag, etc.). Licenserna är avtal som klargör under vilka villkor artikeln får användas. Till exempel föreskriver ofta den licens som ditt bibliotek har köpt från förlaget att ingen (inklusive du själv) får publicera en kopia av din artikel på sin privata webbsida.

Öppet tillgänglig publicering

När din artikel publiceras öppet tillgängligt gäller en annan juridisk mekanism som brukar se ut som följer (detaljerna kan variera beroende på förlag): du behåller dina ekonomiska rättigheter och ger förlaget en icke-exklusiv rätt att publicera artikeln så att vem som helst får läsa och återanvända den. Vid denna publicering använder förlaget en typ av licens som inte bara riktas mot en viss person eller organisation, utan mot alla. Den kallas för öppen licens. Vem som helst får ta denna licens i anspråk utan att be dig eller förlaget om lov.

Vad är Creative Commons-licenser?

För öppet tillgänglig publicering av vetenskapliga artiklar används CC-licenser i nästan samtliga fall. CC-licenser är licensmodeller för öppna licenser. De har skapats av Creative Commons, en ideell organisation vars mål är att hjälpa de som skapar verk och vill dela med sig av dem. Licensmodellerna är fria att använda.

Själva texten som hör till licenserna är skriven på ett enkelt och tydligt sätt (se till exempel licensen CC BY Länk till annan webbplats.). Creative Commons tillhandahåller även pedagogiska sammanfattningar av varje licens (se till exempel licensen CC BY-NC Länk till annan webbplats.).

Pedagogisk film om CC-licenser, framtagen av Internetstiftelsen i Sverige Länk till annan webbplats. (CC-BY)

Olika licensmodeller

Creative Commons erbjuder olika licensmodeller Länk till annan webbplats. som kan vara relevanta för vetenskapliga publikationer:

Illustration av Einsteins huvud intill en griffeltavla med skriften "E=MC2". Från honom går en pil mot ett hus med överskriften "Förlag". Därifrån går flera pilar ut mot olika fulltecknade papper, forskningsartiklar.
 • En CC-licens är, som alla andra licenser, ett avtal. Den tydliggör hur du vill hantera den ekonomiska delen av din upphovsrätt, och tillåta andra att använda den på ett visst sätt. Licensen bygger på de traditionella upphovsrättsreglerna och avtalsreglerna i lagen.

  Ibland sägs det att en forskare ”ger upp” sin upphovsrätt genom att använda CC-licenser. Det är felaktigt. CC-licenser är ett juridiskt verktyg som hjälper dig att bestämma över din upphovsrätt. På samma sätt som du ger full kontroll till ett förlag över dina upphovsrätter när du skriver under ett publiceringsavtal (på engelska copyright transfer agreement eller author agreement), tillåter du andra att använda din artikel på ett visst sätt när du publicerar den med en CC-licens.

 • CC BY är den licens som möjliggör mest spridning och återanvändning av din artikel, samtidigt som dina ideella rättigheter inte kränks. De andra licenserna lägger på villkor som begränsar vad andra får göra med din artikel.

  I vissa fall är det upp till dig att bestämma hur du vill att din artikel ska spridas och användas. I andra fall har din organisation eller din forskningsfinansiär en policy för öppen tillgång. En sådan kan kan kräva att du väljer en specifik CC-licens för publiceringen.

  Vissa förlag erbjuder bara en enda licens för att publicera en artikel öppet tillgängligt, oftast CC BY. Andra förlag ger forskaren möjlighet att välja mellan olika licenser, till exempel mellan CC BY och CC BY-NC. Det finns inga regler kring det.

 • Valet av licens (om det är möjligt att välja) sker ofta när artikeln har blivit accepterad för publicering. Det görs på ett mer eller mindre automatiserat sätt, beroende på förlagets system för manushantering. Huvudförfattare (på engelska: corresponding author) är den person som väljer CC-licensen. Hen ska alltså se till att alla medförfattare är överens om valet av licens.

  Om du inte är nöjd med den licens som förlaget erbjuder kan du alltid be om att få använda en annan licens. Förlaget har däremot ingen skyldighet att acceptera det. Ett starkt argument som du kan använda är att din forskningsfinansiär kräver att artikeln ska publiceras under en viss licens. Det är fallet om den exempelvis skulle följa Plan S Länk till annan webbplats.. Plan S tillämpas idag av flera internationella forskningsfinansiärer.

 • Kontrollera att du har rätt att licensiera allt material som inkluderas i din artikel. Om din artikel inkluderar material som skapats av en tredje part (exempelvis illustrationer) måste du få tillstånd av upphovspersonen för att sprida det öppet tillgängligt tillsammans med din artikel. Du går då tillväga på samma sätt som du skulle göra med en artikel som inte är öppen tillgängligt.

  Den licens som används för denna tredje parts material när du sprider det tillsammans med din artikel behöver inte nödvändigtvis vara samma licens som den du har valt. Det är möjligt att ha olika licenser för olika delar av din artikel. Detta kan dock skapa vissa komplikationer för dem som vill återanvända den.

 • Ja, om den licens som du har valt inte innehåller NC-villkoret. Observera att när din artikel publiceras icke-öppet tillgängligt får förlaget full kontroll över den. Förlaget behåller alla intäkter som generas av artikeln, genom bland annat försäljningen av tidskriftprenumerationer till de som vill läsa den. Se också sektionen om CC BY-NC ovan.

 • Ja, så länge att det inte sker på ett sätt som kränker din ideella upphovsrätt och så länge den nya publiceringen av din artikel respekterar de villkor som ingår i den CC-licens som du har valt för den ursprungliga publiceringen. Dessutom betonar CC-licenserna att det finns en skillnad mellan dig och den person som publicerar din artikel vidare: ditt beviljande av rättigheter kan inte tolkas som att personen hör samman med dig, eller är sponsrad, godkänd, eller beviljad officiell status av dig.

 • Ja, om den licens som du har valt inte innehåller ND-villkoret. Observera att en bearbetning alltid ska länka till den ursprungliga artikeln och indikera om den har ändrats vid vidarepublicering. Det måste således göras vid en översättning.

  Dessutom betonar CC-licenserna att det finns en skillnad mellan dig och den person som översätter och sprider din artikel: ditt beviljande av rättigheter kan inte tolkas som att personen hör samman med dig, eller är sponsrad, godkänd, eller beviljad officiell status av dig.

  Om den licens du har valt innehåller ND-villkoret måste andra be om ditt tillstånd för att kunna offentliggöra en översatt version av din artikel. Se också sektionen om CC BY-ND ovan.

 • Nej, By-villkoret föreskriver att författaren blir omnämnd vid spridning av artikeln. Observera att, oavsett om din artikel publiceras öppet tillgängligt eller inte, får andra citera den enligt den generella citaträtten Länk till annan webbplats. som finns inom upphovsrättslagstiftningen.

 • Nej, däremot får en bearbetad version av din artikel spridas med en annan licens. Det gäller om du inte har valt en licens som innehåller ND-villkoret eller SA-villkoret.

 • Om bestämmelserna Länk till annan webbplats. för CC-licenserna appliceras på vetenskapliga artiklar bör erkännandet vid spridning av din artikel göras så här.

  • Den person som sprider din artikel måste behålla följande om det har tillhandahållits av dig eller förlaget vid den första publiceringen:

   1. identifiering av författarna;
   2. ett meddelande om upphovsrätt, till exempel ”© 2019 [Författarens namn]” (trots att upphovsrättsligt skydd uppstår utan det. Det bara signalerar för andra att upphovsrätt gäller för artikeln);
   3. ett meddelande som hänvisar till CC-licensen;
   4. ett meddelande som hänvisar till friskrivning från garantier, vilket exempelvis betyder att författarna inte garanterar att artikeln är lämplig för ett visst ändamål;
   5. en webbadress till artikeln (till exempel på förlagets hemsida) i den mån detta är rimligt genomförbart.
  • Den person som sprider din artikel måste ange om hen har ändrat din artikel och bevara uppgifter om alla eventuella tidigare ändringar. En god sed här är att också indikera på vilket sätt din artikel har ändrats.
  • Den person som sprider din artikel måste också ange att artikeln är licensierad under den CC-licens som du har valt. Personen måste även inkludera texten om, eller webbadressen till, denna licens.

  Enligt CC-licenserna kan dessa villkor uppfyllas ”på varje rimligt sätt” med tanke på det medium, sätt och sammanhang i vilket artikeln spridas. Du kan inte kräva exakt placering av erkännandet. Mer information om denna fråga finns på Creative Commons webbplats Länk till annan webbplats..

  Ett tips för att hjälpa andra att ge dig korrekt erkännande är att se till eller be ditt förlag att inkludera så mycket information som möjligt på ett smidigt sätt i din artikel. På så sätt kan användarna lätt kopiera och klistra in vid vidarepublicering.

 • Du kan inte återkalla de rättigheter som du beviljar en användare när din artikel publiceras, så länge användaren följer licensvillkoren. Det betyder att om förlaget tar ner din artikel från sin webbsida på din begäran får till exempel ett institutionellt repositorium fortsätta att göra en kopia av artikeln tillgänglig för allmänheten. Om repositoriet underlåter att följa licensvillkoren upphör automatiskt deras rättigheter enligt CC-licensen.

 • CC-licensen upphör automatiskt att gälla om någon använder din artikel på ett sätt som strider mot licensvillkoren. Det gäller inte generellt för alla som använder din artikel och uppfyller villkoren i licensen, utan endast den person som bryter mot dem. I ett sådant fall kan du kontakta den person som inte respekterar licensen. Om det behövs kan du påbörja rättsliga förfaranden för upphovsrättsintrång (på samma sätt som du skulle göra vid händelse av upphovsrättsintrång på en icke-öppen tillgänglig artikel). Mer information om denna fråga finns på Creative Commons webbplats Länk till annan webbplats..

Viktig information

Denna text är publicerad under licensen Creative Commons Erkännande 4.0 Länk till annan webbplats. (CC BY).

Informationen är inte avsedd som juridisk rådgivning. Om du har frågor kring upphovsrätten till ditt material, vänd dig till en jurist inom din organisation. KB frånsäger sig allt ansvar för skador till följd av den här texten.

Tyck till

Hjälpte den här sidan dig?