fullskärmsbild

Utgif­ter för veten­skap­lig publi­ce­ring

KB har i uppdrag att redovisa de totala utgifterna för vetenskaplig publicering hos svenska lärosäten.

Redovisningen ska särskilt beakta publiceringsavgifter, prenumerations­kostnader och administrativa utgifter. Det vill säga, samtliga utgifter som kan förknippas med en vetenskaplig publikation från att den publiceras tills att den läses.

Målet är större transparens och medvetenhet kring kostnaderna i det vetenskapliga publiceringssystemet, samt att möjliggöra uppföljning och analys. De lärosäten som ingår är universitet och högskolor med statlig huvudman eller tillstånd att utfärda examen enligt lagen (1993:792) om tillstånd att utfärda vissa examina.

Uppdraget beskrivs i KB:s regleringsbrev Länk till annan webbplats..

2021

Olika delområden och utgifter i miljoner kronor för respektive område.

Utgift

Miljoner kronor

Prenumerationer, Bibsam

32

Prenumerationer, lokalt

161

Transformativa avtal, Bibsam

380

Avtal för endast helt öppet tillgänglig publicering, Bibsam

44

Öppet tillgänglig publicering

50

Fysiskt förvärv

45

Totalsumma

711

Sammanställning av utgifter för vetenskaplig publicering 2021.

Utgifter 2017–2021 i svenska kronor

Diagrammet ovan visar utgifter för vetenskaplig publicering per år, angivet i svenska kronor. Utgifterna är fördelade på sex kategorier: Prenumerationer, Bibsam, Prenumerationer, lokalt, Transformativa avtal, Bibsam, Avtal för endast helt öppet tillgänglig publicering, Bibsam, Öppet tillgänglig publicering, lokalt samt fysiskt förvärv.

För 2021 uppgick de totala utgifterna för vetenskaplig publicering, exklusive administrativa utgifter, till cirka 711 miljoner kronor, vilket är en ökning med 0,3 % jämfört med föregående år. Antalet centralt tecknade transformativa avtal via Bibsamkonsortiet har ökat under de senaste fem åren. Det har inneburit en växande utgiftspost för svenska lärosäten. Målet med de transformativa avtalen är en ökad andel öppet tillgängliga publikationer, vilket ligger i linje med regeringens målbild. Lärosätenas utgifter för prenumerationsavtal tecknade via Bibsam har stadigt minskat under motsvarande period.

Den märkbara utgiftsökning som sker mellan 2019 och 2020 beror främst på att svenska lärosäten anslöt sig till ett nytecknat transformativt avtal med ett av de stora vetenskapliga förlagen (Elsevier), efter ett och ett halvt utan avtal.

I tillhörande rapport (Utgifter för vetenskaplig publicering 2021 Länk till annan webbplats.) redovisas de metoder som använts vid datainsamlingen och en kortare diskussion av resultatet. En fördjupad diskussion kring utgifter kopplade till (öppen) vetenskaplig publicering finns att läsa i KB:s senaste redovisning av regeringsuppdraget Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. att samordna arbetet för öppen tillgång till vetenskapliga publikationer i Sverige. Där görs en analys av omställningens kostnader, som bland annat belyser effekterna av de transformativa avtalen och frågan om omfördelning av kostnaderna mellan Bibsamkonsortiets deltagare.

Öppna data

Hela dataunderlaget finns tillgängligt som öppna data Länk till annan webbplats.. Du kan också ladda ner underliggande data under varje enskilt diagram.

Tidigare sammanställningar

Tidigare sammanställningar går att hitta bland KB:s publikationer. Sök på "Utgifter".

Mer information
Tyck till

Hjälpte den här sidan dig?