fullskärmsbild

Utgif­ter för veten­skap­lig publi­ce­ring

KB har i uppdrag att redovisa de totala utgifterna för vetenskaplig publicering hos svenska lärosäten.

Redovisningen ska särskilt beakta publiceringsavgifter, prenumerations­kostnader och administrativa utgifter. Det vill säga, samtliga utgifter som kan förknippas med en vetenskaplig publikation från att den publiceras till dess den läses.

Målet är större transparens och medvetenhet kring kostnaderna i det vetenskapliga publiceringssystemet, samt att möjliggöra uppföljning och analys. De lärosäten som ingår är universitet och högskolor med statlig huvudman eller tillstånd att utfärda examen enligt lagen (1993:792) om tillstånd att utfärda vissa examina.

Uppdraget beskrivs i KB:s regleringsbrev. För att redovisningen av utgifterna ska omfatta ett helt år sker sammanställningen med ett års fördröjning.

2019

Tabellen visar utgifter för prenumerationer (Bibsam respektive lokalt), transformativa avtal (Bibsam), öppet tillgänglig publicering (Bibsam), öppet tillgänglig publicering och fysiskt förvärv. Den totala kostnaden är 504 miljoner kronor.

Utgift

Miljoner kronor

Prenumerationer, Bibsam

121

Prenumerationer, lokalt

148

Transformativa avtal, Bibsam

93

Avtal för endast helt öppet tillgänglig publicering, Bibsam

17

Öppet tillgänglig publicering

74

Fysiskt förvärv

51

Totalsumma

504

Sammanställning av utgifter för vetenskaplig publicering 2019. På grund av att all data ännu inte går att samla in är ovanstående totalsumma lägre än den faktiska kostnaden.

Utgifter 2017–2019 i svenska kronor

Diagrammet ovan visar utgifter för vetenskaplig publicering per år, angivet i svenska kronor. Utgifterna är fördelade på kategorierna Bibsamprenumerationer, lokala prenumerationer, transformativa avtal via Bibsam, Bibsamavtal för endast helt öppet tillgänglig publicering, öppet tillgänglig publicering och fysiskt förvärv.

För 2019 uppgick de totala utgifterna för vetenskaplig publicering, exklusive administrativa utgifter, till cirka 504 miljoner kronor, vilket är en viss ökning jämfört med de två föregående åren. De ingående delvärdena fluktuerar dock en del, vilket bekräftar den instabilitet som kännetecknar övergången till öppet tillgänglig vetenskaplig publicering.

Vad gäller utgifter för prenumerationer präglas 2019 av det uppsagda avtalet med Elsevier. Den sammanlagda utgiften för prenumerationer 2019 var 110 miljoner kronor lägre jämfört med 2017. Det motsvarar ungefär värdet av Bibsamavtalet med Elsevier för 2017, som var 119 miljoner kronor.

Sammanställning av utgifter 2018

Förra sammanställningen, som gällde totala utgifter för vetenskaplig publicering 2018, går att ta del av i en sammanfattande rapport.

Mer information
Tyck till

Hjälpte den här sidan dig?