fullskärmsbild

Utgif­ter för veten­skap­lig publi­ce­ring

KB har i uppdrag att sammanställa de totala utgifterna för vetenskaplig publicering hos svenska lärosäten. Redovisningen ska särskilt beakta publiceringsavgifter, prenumerations­kostnader och administrativa utgifter.

Målet är större transparens och medvetenhet kring kostnaderna i det vetenskapliga publiceringssystemet, samt att möjliggöra uppföljning och analys. De lärosäten som ingår är universitet och högskolor med statlig huvudman eller tillstånd att utfärda examen enligt lagen (1993:792) om tillstånd att utfärda vissa examina.

Uppdraget beskrivs i KB:s regleringsbrev. För att redovisningen av utgifterna ska omfatta ett helt år sker sammanställningen med ett års fördröjning.

2018

Utgift

Miljoner kronor

Prenumerationer, Bibsam

180

Prenumerationer, lokalt

138

Transformativa avtal, Bibsam

75

Öppet tillgänglig publicering

46

Fysiskt förvärv

52

Totalsumma

491

Sammanställning av utgifter för vetenskaplig publicering 2018. På grund av att all data ännu inte går att samla in är ovanstående totalsumma lägre än den faktiska kostnaden.

Utgifter 2017 och 2018

Sammanställning av utgifter 2017

Förra sammanställningen, som gällde totala utgifter för vetenskaplig publicering 2017, går att ta del av i en sammanfattande rapport.

Mer information
Tyck till

Hjälpte den här sidan dig?