fullskärmsbild

Utgif­ter för veten­skap­lig publi­ce­ring

KB har i uppdrag att redovisa de totala utgifterna för vetenskaplig publicering hos svenska lärosäten.

Redovisningen ska särskilt beakta publiceringsavgifter, prenumerations­kostnader och administrativa utgifter. Det vill säga, samtliga utgifter som kan förknippas med en vetenskaplig publikation från att den publiceras tills att den läses.

Målet är större transparens och medvetenhet kring kostnaderna i det vetenskapliga publiceringssystemet, samt att möjliggöra uppföljning och analys. De lärosäten som ingår är universitet och högskolor med statlig huvudman eller tillstånd att utfärda examen enligt lagen (1993:792) om tillstånd att utfärda vissa examina.

Uppdraget beskrivs i KB:s regleringsbrev Länk till annan webbplats.. För att redovisningen av utgifterna ska omfatta ett helt år sker sammanställningen med ett års fördröjning.

2020

Olika delområden och utgifter i miljoner kronor för respektive område.

Utgift

Miljoner kronor

Prenumerationer, Bibsam

39

Prenumerationer, lokalt

157

Transformativa avtal, Bibsam

367

Avtal för endast helt öppet tillgänglig publicering, Bibsam

37

Öppet tillgänglig publicering

64

Fysiskt förvärv

45

Totalsumma

709

Sammanställning av utgifter för vetenskaplig publicering 2020.

Utgifter 2017–2020 i svenska kronor

Diagrammet ovan visar utgifter för vetenskaplig publicering per år, angivet i svenska kronor. Utgifterna är fördelade på kategorierna Bibsamprenumerationer, lokala prenumerationer, transformativa avtal via Bibsam, Bibsamavtal för endast helt öppet tillgänglig publicering, öppet tillgänglig publicering och fysiskt förvärv.

För 2020 uppgick de totala utgifterna för vetenskaplig publicering, exklusive administrativa utgifter, till cirka 709 miljoner kronor, vilket är en ökning jämfört med de tre föregående åren. Ökningen beror främst på att svenska lärosäten anslöt sig till ett nytecknat transformativt avtal med ett av de stora vetenskapliga förlagen (Elsevier), efter ett och ett halvt utan avtal. Det nya avtalet kostade lärosätena cirka 145 miljoner kronor 2020.

Antalet centralt tecknade transformativa avtal via Bibsamkonsortiet har stadigt ökat de senaste åren. Det har inneburit en växande utgiftspost för svenska lärosäten. Målet med de transformativa avtalen är en ökad andel öppet tillgängliga publikationer, vilket ligger i linje med regeringens målbild.

Även utgifterna inom andra delområden varierar från år till år. Variationen är en del av omställningen till ett öppet tillgängligt publiceringssystem, och beror bland annat på den instabilitet som råder bland olika affärs- och publiceringsmodeller. Detta kan i sin tur skapa osäkerhet kring utgifterna och utgiftsfördelningen.

Öppna data

Hela dataunderlaget finns tillgängligt som öppna data Länk till annan webbplats.. Du kan också ladda ner underliggande data under varje enskilt diagram.

Tidigare sammanställningar

Tidigare sammanställningar går att hitta bland KB:s publikationer.

Mer information
Tyck till

Hjälpte den här sidan dig?