Postöverföring till lokala system

Här listas de sätt som Libris tillhandahåller för att överföra poster till lokala system, både automatiserat och manuellt. 

De lokala bibliotekssystemen kan ha olika lösningar för import. Kontakta er systemleverantör för att ta reda på vad som gäller för just ert system.

Batchexport

Genom batchexporten kan du exportera nya och uppdaterade poster i formatet MARC21. Vanligtvis körs batchexporten varje natt men det går även att schemalägga enstaka uttag för export. Batchfilerna nås via FTP. Administrationen av exporterna sker via webbgränssnittet för batchexport Länk till annan webbplats.. För åtkomst till webbgränssnittet behöver du inloggningsuppgifter från Libris kundservice

Logga in och administrera

Logga in på Libris batchexport med den exportgrupp (exempelvis sigel eller grupp av bibliotek) som biblioteket tillhör och med lösenord. Lösenordet kan efter inloggning ändras under ”ändra lösenord” i vänstermenyn.

Biblioteken kan själva administrera sina postexporter i ett webbgränssnitt Länk till annan webbplats.. I avsnittet ”Instruktioner för Libris batchexport” finns information om vilka inställningar som kan göras i exportprofilen.

Libris FTP-server

Adress till Libris ftp-server:

Namn: ftp.libris.kb.se
Login: ftp (eller anonymous)
Lösenord: fungerar som anonymous

På FTP-servern finns kataloger vars namn motsvaras av exportgrupp (kan vara en sigel eller grupp av bibliotek om fler sigler är med i samma uttag) där biblioteket kan hämta sina importfiler. Filerna från exporten med webbgränssnitt hamnar under /pub/export2/[exportgrupp]. När ni loggar in på FTP-servern måste ni alltså byta till rätt katalog.

Eftersom varje fil får unikt namn skrivs de inte över. Filerna sparas tre månader, därefter flyttas de till underkatalogen Arkiv som finns för varje exportgrupp.

Namnkonvention – filnamn

Syntaxen på filnamn är: <exportgrupp>.<export-period>.marc där exportperiod är antingen på formen <YYYYMMDD> om det rör sig om en endagsexport eller <YYYYMMDD>-<YYYYMMDD> om det rör sig om flera dagar.

Instruktioner för Libris batchexport

Administrera profil

 • Alla exporterade poster får ett fält 003 med koden SE-LIBR, den officiella organisationskoden för Libris (se MARC Code List for Organizations Länk till annan webbplats.).

  Status

  Status ska vara PÅ. Ibland kan det finnas skäl att stänga av exporten (till exempel vid uppgradering av det lokala systemet) och då sätts status AV. Det betyder att inget händer med exporten.

  Långt namn

  Exportgruppens fullständiga namn (till exempel Stockholms universitetsbibliotek).

 • Exportfilen innehåller bibliografiska poster med sammanhörande bestånds- och auktoritetsinformation (auktoritetsinformation kan väljas bort, se Format). Här anger man de villkor som ska gälla för att en post ska tas med vid batchexport, med andra ord katalogiseringsåtgärd (nyregistrering, uppdatering/ändring, borttag), och vilket bibliotek (sigel) som har utfört åtgärden.

  Sigel är den kod som i MARC-formatet finns i beståndspostens 852‡b och/eller den bibliografiska postens 040‡a eller ‡d. Flera sigler anges med blanksteg (till exempel U Ubio Ugg).

  Urval beståndsposter

  Urvalet styrs i första hand av katalogiseringsåtgärder i bibliotekets/exportgruppens beståndsposter. Normalt sker detta genom att katalogisatören registrerar beståndspost för de titlar som förvärvats till biblioteket.

  Välj att exportera bibliografisk post när sammanhörande beståndspost skapas/nyregisteras, ändras/uppdateras och/eller tas bort. Normalt bör endast rutorna ”skapas” och ”ändras” vara förbockade.

  Begränsa urvalet till att endast omfatta bibliotekets/exportgruppens egna poster, antingen genom att ange operatör/er som utfört katalogiseringsåtgärden, eller vanligare genom att ange vilken sigel (vilka sigler) som beståndspostens 852‡b ska innehålla.

  Urval bibliografiska poster

  Måste anges om man vill få med uppdatering/ändring av bibliografisk post. Exempel: Den bibliografiska posten har redan exporterats genom att bibliotekets katalogisatör gjort en beståndspost. Därefter görs en uppdatering av den bibliografiska posten, av det egna biblioteket eller av något annat.

  Välj att exportera bibliografisk post när den skapas/nyregistreras eller ändras/uppdateras. Normalt räcker det att bocka för rutan "ändrats".

  Man kan begränsa urvalet till att endast omfatta registrering/uppdatering gjord av vissa operatörer, till exempel NB (svenska nationalbibliografiska poster) eller bibliotekets/exportgruppens egna operatörer. Lämnas detta fält tomt får man med alla ändringar, oavsett vem som gjort dem.

  Urval auktoritetsposter

  Anges om man vill ha med bibliografisk post då sammanhörande auktoritetspost har nyregistrerats/skapats eller ändrats. Det gäller till exempel då auktoritetsposten har kompletterats med nya eller ändrade hänvisningsformer.

  Även här finns möjlighet att begränsa urvalet till att endast omfatta registrering/uppdatering gjord av vissa operatörer.

 • Bearbetning

  Anges om bearbetning av den bibliografiska posten önskas. Följande val finns:

  SAB-rubriker

  Genererar ett fält 976 med SAB-kod (delfält ‡a) och rubriksträng i klartext (delfält ‡b). Villkoret är att den exporterade bibliografiska posten (eller dess sammanhörande beståndspost/er) innehåller ett eller flera fält 084 med SAB-klassifikation. Identiska SAB-fält genererar dubblerade 976-strängar.

  Rubriksträngarna (976‡b) överensstämmer i huvudsak med aktuell revision av SAB-systemet, och baseras på det program som låg till grund för de 976-fält som skapades i anslutning till MARC21-konverteringen (2002).

  Exempel: 976 0_ ‡a Qbfc-c:oe ‡b Revision: Sverige: lagstiftning

  LC Subject Headings (LCSH)

  Kompletterar svenskspråkig term enligt Svenska ämnesord med motsvarande engelskspråkiga term enligt LCSH. Gäller endast bibliografiska poster med utgivningsland Sverige.

  LCSH-termen extraheras som fält 650 (med ind. 2 : “0”) ur sammanhörande auktoritetspost för Svenska ämnesord.

  Ta bort streck i ISBN

  Anges om man vill ha ISBN (020‡a) utan bindestreck (t.ex. 1904350313).

  Lägg till streck i ISBN

  Anges om man vill ha med bindestreck även då de saknas i LIBRIS-postens 020‡a (1-904350-31-3).

  035‡9 -> 035‡a

  Gäller poster med LIBRIS III-nummer, dvs. gamla BibID (ONR) som börjar med 99- eller består av ISBN eller ISSN. Anges om numret behöver flyttas för att dubblettkontrollen i det lokala systemet ska kunna hanteras.

  240 -> 244

  Gäller bibliotek som använder Book-IT och som inte konverterat till MARC21. Anges för att flytta originaltitel från fält 240 till fält 244.

  Extra beståndsfält

  Anges om man exempelvis vill ha ämnesord eller klassning från andra biblioteks beståndsposter. Observera att det inte görs någon dubblettkontroll. Man får alltid med de generella (i den bibliografiska posten) och de egna lokala (i egna beståndsposter) ämnesorden etc.

  Extra beståndsfält bäddas alltid in (med ett inledande delfält ‡5) i den bibliografiska posten, oavsett om man väljer sammanslagna eller separata beståndsposter (jämför Format).

  Skriv önskade sigler/beståndsfält enligt syntax <sigel>:<fält[,fält,fält,fält,...]> ; <sigel>:... osv.

  Exempel: För att få lokal Deweyklassning från Tekniska högskolans bibliotek och lokala ämnesord från både Tekniska högskolan och Musikbiblioteket, skriv: T:082,650 ; X:650.

 • Bocka för om vissa typer av bibliografiska poster ska uteslutas i exporten:

  E-resurser

  Uteslut bibliografiska poster som har ett fält 007/00-01 med kod ”cr”.

  Prel. info

  Uteslut preliminära bibliografiska poster med bibliografisk nivå (000/17) ”5”.

 • Här anger man hur de exporterade posterna ska formateras.

  003-sträng

  Välj SE-LIBR (ny officiell LC-kod för Libris), eller Libris (den egendefinierade kod som tidigare använts). Vid import till lokalt system kommer denna kod, tillsammans med BibID i 001, normalt att bilda ett nytt fält 035 som kan användas för dubblettkontroll.

  Postkodning

  Välj tekniskt utbytesformat, MARCXML eller ISO2709.

  Teckenuppsättning

  Välj UTF-8, ISO 8859-1 (Latin 1).

  Auktoritetsposter

  Följande möjligheter finns:

  • Sammanslagna med bibliografiska poster: Se- och se även-hänvisningar från sammanhörande auktoritetsposter bäddas in som fält 900-955 i den bibliografiska posten. Ingen annan information tas med från auktoritetsposten.
  • Efter posten: Sammanhörande auktoritetsposter tas ut i sin helhet som separata poster. Auktoritetsposterna följer efter den bibliografiska posten.
  • Släng: Sammanhörande auktoritetsinformation utesluts i exportuttaget.

  Beståndsposter

  Följande möjligheter finns:

  • Sammanslagna med bibliografiska poster: Bibliotekets/exportgruppens egna beståndsposter (jämför Urval, Beståndsposter) bäddas in i den bibliografiska posten. Inbäddade beståndsfält förses med ett inledande, delfält ‡5 (bibliotekssigel).
  • Efter posten: Bibliotekets/exportggruppens egna beståndsposter tas ut som separata poster. Beståndsposterna följer efter den bibliografiska posten.
   [Efterbehandling: Används ej. Endast för Libris administration.]
 • Uttag levereras varje natt (i mappen '/pub/export2/Sigel/marc/')

 • Välj exportperiod (längd); jämför tidpunkt för export ovan.

  En dag

  Posterna exporteras varje dag. Sätt alla fält under tidpunkt till asterisk [*].

  För Libris egen administration finns också följande val:

  En vecka

  Posterna exporteras varje vecka. Välj veckodag under tidpunkt.
  [10 dagar: Används ej. Endast för Libris administration.]

  En månad

  Posterna exporteras varje månad. Välj datum under tidpunkt.

  Ett år

  Posterna exporteras en gång per år. Välj månad och datum under tidpunkt.

 • Här visas en statuslista över gjorda batch-uttag med uppgift om filnamn/filtyp, exportdatum och filstorlek (CEST betyder Central European Standard Time). Det är möjligt att ladda ner filer på nytt genom att klicka på "spara" när nedladdning till lokala systemet inte har fungerat.

Manuell export

Fullständigt uttag

Ett fullständigt uttag kan göras vid särskilda behov, till exempel när den lokala databasen behöver laddas om, vid byte av bibliotekssystem, vid konvertering etc. Befintlig profil visas. Gör eventuella ändringar som gäller just för detta uttag och fyll i tidpunkt.

Schemalägg uttag

Ett manuellt uttag kan göras vid behov, till exempel då exporten inte har fungerat eller har varit avstängd. Befintlig profil visas. Fyll i urval - tidsintervall. Gör eventuella ändringar som gäller just för detta uttag och fyll i tidpunkt för export.

Lista uttag

Lista över kommande fullständiga eller schemalagda manuella uttag.

OAI-PMH

OAI-PMH (Open Archives Initiative Protocol for Metadata Harvesting) är ett standardiserat protokoll för överföring av metadata. OAI-PMH kan användas för direkt överföring i olika format och i önskade intervaller via Libris OAI-PMH Länk till annan webbplats.-server. Libris OAI-PMH-server följer den officiella OAI-PMH-specifikationen Länk till annan webbplats.

Hämtningen styrs av ett antal parametrar i stället för en exportprofil. Via OAI-PMH går det att hämta delmängder av Librisdata så som auktoritetsposter, bibliografiska poster, beståndsposter, Svenska ämnesord och Nationalbibliografin.

Teknisk dokumentation på svenska finns i sin helhet på GitHub Länk till annan webbplats..

Technical information in English is to be found on GitHub Länk till annan webbplats..

Metadataformat som stöds:

 • MARCXML (metadataPrefix = marcxml)
 • RDFXML (metadataPrefix = rdfxml)
 • JSON (metadataPrefix = json)
 • TTL (metadataPrefix = ttl)
 • OAI-DC som ytterst förenklad form av Dublin Core (metadataPrefix = oai-dc)

Export i MARC21

Genom att använda ett API Länk till annan webbplats. går det att kontinuerligt och automatiskt hämta uppdateringar till det lokala systemet. Instruktioner för hur poster kan hämtas med detta API finns på Libris XL GitHub Länk till annan webbplats..

Hämtning av enstaka poster från Libris katalogisering och Libris webbsök

Det går att hämta enstaka poster från både Libris katalogiseringsgränssnittet och Libris webbsök genom att spara posten lokalt.

Spara via Libris webbsök

Efter att ha sökt fram en post i webbsök går det att spara posten genom att klicka på Skapa referens. Spara posten lokalt i formatet MARC-XML. Teckenuppsättningen för sparade poster via webbsök är UTF-8.

Spara via Libris kata­lo­gi­se­ring

Via Libris katalogisering är det möjligt att ladda ner enstaka poster, för att läsa in dem i ert lokala system. För detta behöver du vara inloggad. 

 1. Sök fram den post du vill ladda ner.
 2. Klicka vidare till posten från träfflistan.
 3. Gå till fliken Verktyg och klicka på "Ladda ner sammanslagen MARC21"
 4. Posten laddas ner till lokal dator och kan läsas in i det lokala systemet

Libris Z39.50-server

Z39.50 är ett MARC21-baserat protokoll för sökning och hämtning av enstaka poster. Utöver Libris webbsök kan man även använda Z39.50 för sökning i Uppsök. Genom att använda Z39.50 går det att hämta poster i MARC21 som sammanfattade (brief) eller fullständiga (full). Oönskade siglers lokala fält kan filtreras bort. Posterna tillhandahålls med teckenuppsättning ISO 8859-1 (Latin-1).

 • Protokollversion:
  IP-adress: z3950.libris.kb.se 
  Port nr: 210 
  Databas: libr (eller det sigelselekteringsnamn ni har fått från LIBRIS/er systemleverantör)
  Services: INITIALIZE, SEARCH, PRESENT, CLOSE, SORT, NAMED RESULT SETS, DELETE RESULT SET, EXPLAIN 
  Typ av sökning: 1 (RPN) 
  Attributset: Bib-1 
  Postsyntax:  MARC21, SUTRS 
  Teckenset: ISO 8859-1 (Latin-1) 
  Posttyper: Full, Brief 

 • Det MARC21-format som levereras via Libris Z39.50-server visar alla siglers (bibliotekskoder) lokala fält i en post. För de bibliotek som vill importera MARC21-poster finns dessutom en tjänst, "sigelselektering", som filtrerar bort oönskade siglers lokala information.

  • Bibliotek som vill importera måste ha en Z39.50-klient (den är ofta integrerad i det lokala bibliotekssystemet) som kan hantera postimport.
  • Z39.50-klienten måste tillåta att inställningen "database name" kan konfigureras. Det är "database name" som styr filtreringen av sigler.

  Selekteringen kan delas upp i två nivåer:

  1. Primära sigler: All lokal information tas med för dessa sigler. De utgör ofta det egna bibliotekets/bibliotekens sigler.
  2. Sekundära sigler: Andra siglers lokala klassifikation och ämnesord som biblioteket är intresserat av att ta med.

  Läs mer om specifikationen över vilka fält som följer med valen primära respektive sekundära sigler.

 • Bibliotek som vill anmäla intresse för import av MARC21-poster via Z39.50 kan vända sig till Libris kundservice. Då kan man också anmäla sina önskade primära och sekundära sigler.


 • Fältinnehåll

  MARC21

  Primära sigler

  Sekundära sigler

  Sigelidentifikation

  $5  Nummerbeteckningar

  010-035

  X


  Lokal klassifikation

  050-084

  X

  X

  Lokal anmärkning: Restriktioner för tillgång ...

  506

  X


  Lokal anmärkning: Innehållsbeskrivning ...

  520

  X

  X

  Lokal anmärkning: Systemkrav ...

  538

  X


  Lokal anmärkning: Förvärvsuppgifter

  541

  X


  Lokal anmärkning: Provenienshistorik ...

  561

  X

  X

  Lokal anmärkning: Identifiering av exemplar ...

  562

  X

  X

  Lokal anmärkning: Information om bokband

  563

  X

  X

  Lokal anmärkning: Åtgärd

  583

  X


  Intern anmärkning

  599

  X


  Lokala ämnesord

  600-698

  X

  X

  Exemplarspecifika biuppslag

  700-710

  X


  Lokalt länkfält: Ospecifierat samband

  787

  X


  Beståndsinformation i kodform

  841

  X


  Fysisk beskrivning i textform

  842

  X


  Lokal anmärkning: Reproduktion

  843

  X


  Benämning på bestånd

  844

  X


  Lokal anmärkning: Villkor för användning ...

  845

  X


  Lokalsignum

  852

  X


  Elektronisk adress och åtkomst (lokal URI)

  856

  X


  Publikationsmönster

  853-855

  X


  Formaterat bestånd

  863-865

  X


  Oformaterat bestånd

  866-868

  X


  Exemplarinformation

  876-878

  X


  Uppgift i icke-latinsk skriftart

  880

  X


  Uppgift i annat MARC-format

  886

  X


  Lokalt definierade fält

  900-999

  X • Lokala fält flaggas i MARC21 med inledande delfält $5<sigel>. Observera att sådana fält i vissa fall även kan förekomma utan inledande $5 (främst MARC21 035 och 650). Sådana generella fält tas alltid med i uttaget.

 • Med primära sigler menas det beställande biblioteks "egna" sigler.

  • Samtliga lokala fält för sigler som har specificerats som primära tas med i uttaget.
  • Övriga lokala fält utesluts.

  Med sekundära sigler menas kompletterande lokala fält för bland annat klassifikation och ämnesord, som det beställande bibliotek har specificerat. Alla lokala MARC21-fält 08X, 520 och 6XX för sigler som har specificerats som sekundära tas med i uttaget. Övriga lokala klassifikations-/ämnesordsfält utesluts. Sigel GEN jämställs med andra sekundära sigler.

SRU

SRU är ett XML-baserat protokoll för hämtning av enstaka poster. Utöver Libris webbsök kan man även använda SRU för sökning i Uppsök och Swepub Länk till annan webbplats.. Det finns stöd för formaten MARCXML, DC och MODS. För att få maskinläsbart resultat, lägg till parametern x-render-output=xml till frågan.

Om SRU

Library of congress standards Länk till annan webbplats.

Bas-url till Libris

http://api.libris.kb.se/sru/libris

BasURL till Uppsök

http://api.libris.kb.se/sru/uppsok

Xsearch

Xsearch är ett API Länk till annan webbplats. som gör det möjligt att söka och få ut träfflistor och enskilda poster från Libris webbsök och Swepubs söktjänst Länk till annan webbplats. i en rad olika format.

BasURL till Libris

http://api.libris.kb.se/xsearch

Se mer information på Libris hjälpsidor. Länk till annan webbplats.

Tyck till

Hjälpte den här sidan dig?