E-resurser från länkserver

Information om importrutin för maskinell hantering av bibliotekens e-resurser.

Genom rutinen ”Från länkserver till Libris” är det möjligt för biblioteken att visa upp sitt bestånd av elektroniska resurser i Libris. Anslutna bibliotek administrerar sina e-resurser via en lokal länkserver och relevant beståndsinformation förs maskinellt över till Libris en gång i veckan. 

De länkserversystem Libris idag har möjlighet att ta emot metadata från är: EBSCO FullText Finder, Ex Libris SFX, Ex Libris Alma samt ProQuest 360 Link.

Rutinen i korthet och bra att veta

Generellt gäller att biblioteket, normalt i samråd med sin länkserverleverantör, varje helg (fredag–söndag) tar ut en totalfil över sina aktiva resurser för export till Libris. Filen ska komprimeras som .zip eller .gz och placeras på anvisad plats på Libris FTP.

Inmatchning och inläsning i Libris sker varje vecka.

 • Alla nya veckofiler samlas varje tisdag ihop till en gemensam fil och alla titlar/bestånd jämförs mot föregående veckouttag för att få fram en så kallad diff som enbart speglar förändringar (nya, uppdaterade och borttagna titlar/bestånd)
 • Informationen Librisanpassas
 • Posterna i den gemensamma totalfilen läses efter matchning in i Libris

Behandling av stora uppdateringsfiler

Den schemalagda veckouppdateringen är konstruerad för att kunna hantera även mycket stora filer. Inmatchning/inläsning i Libris sker normalt kl. 08.00–23.00, och återupptas därefter kl. 08.00 efterföljande dag om veckofilen inte är färdigbehandling.

Bibliografiska poster

Vid bearbetningen genereras normalt en rudimentär post. Villkoret är att den innehåller minst e-tidskriftens/e-bokens titel och dess print-ISSN/print-ISBN.

De rudimentära bibliografiska posterna matchas mot befintliga Librisposter, dels på resursens interna länkserver-ID, dels på e-bokens print-ISBN respektive e-tidskriftens print-ISSN samt e-bokens online-ISBN respektive e-tidskriftens online-ISSN.

Beståndsposter

All information om plattform/avtalspaket och bestånd/tillgänglighet placeras i samband med bearbetningen i respektive biblioteks beståndspost. Samtliga beståndsposter för respektive titel behandlas i direkt anslutning till inmatchning av de bibliografiska posterna.

 • Nya beståndsposter läggs till och kopplas till aktuell bibliografisk Librispost
 • Uppdaterande beståndsposter ersätter helt och hållet det gamla Librisbeståndet
 • Borttagsmarkerade beståndsposter tar automatiskt bort befintligt bestånd för aktuellt bibliotek (aktuell sigel)

Observera att länkservergenererade beståndsposter inte kan kompletteras manuellt eftersom de skrivs över vid kommande veckouppdatering.

Kompletterande städnings- och uppgraderingsinsatser

Intentionen är att minimera behovet av manuella katalogiseringsinsatser i Libris, och att de avtalsbundna e-resurserna huvudsakligen ska administreras via bibliotekens länkservrar. Men det är också önskvärt att de rudimentära bibliografiska posterna i så stor utsträckning som möjligt uppgraderas till högre nivå.

Manuella insatser

Vid manuella städnings- och uppgraderingsinsatser bör man iaktta viss försiktighet. Det kan lätt uppstå konflikter med det schemalagda uppdateringsflödet. Bibliotekens tillgång till e-resurser förändras hela tiden och det är stora mängder som hanteras automatiskt varje vecka.

Att tänka på inför anslutning! Generellt gäller följande:
 • En rekommendation är att all länkserverimport körs på en för ändamålet dedicerad sigel, såsom hittills har gjorts. Skälen är bland annat:

  • att bortrensning av inaktuellt bestånd och dubblettbestånd underlättas,
  • att risken för konflikter med manuellt katalogiserat bestånd reduceras; det är inte möjligt att manuellt lägga till uppgifter i en länkservergenererad beståndspost, och
  • att uppsättning av separat ”länkserverprofil” i Libris batchexport underlättas

  Sigel väljs i samråd med KB på i princip samma sätt som en institutionssigel.

 • Biblioteken har möjlighet att förse beståndsinformationen med valfri anmärkning (till exempel Tillgänglig för användare inom Karolinska institutet eller Online access for BTH).

  Kontakta KB/Libris om sigel och anmärkningstext innan ni går vidare i arbetet med att sätta upp en exportrutin.

 • Print-resurser ska alltid uteslutas. Detta görs genom att biblioteket ger de aktuella printpaketen ett publikt namn som innehåller frasen ’print journals’ (exempel: ’Chalmers print journals').

  Biblioteket kan dessutom göra biblioteksspecifika undantag för de eventuella övriga resurser man vill utesluta från Librisinläsning, genom att sätta ett understreck (_) omedelbart efter paketets publika namn. Det kan gälla fritt tillgängliga resurser men även testabonnemang och liknande (exempel: ’Versita Open_’ ’ Online database_’).

 • Länkservergernererade poster/bestånd kan hämtas till lokalt system enligt bibliotekets normala importmetod. Om så önskas kan Libris Kundservice också hjälpa till att sätta upp en separat exportporfil för den dedicerade länkserversigeln (se Libris batchexport).

 • Avtalen tillåter i allmänhet kopieleveranser. Om så inte redan har gjorts rekommenderas att den nyupplagda sigeln öppnas för inkommande fjärrlånebeställningar (fjärrutlån). Se Biblioteksdatabasen Länk till annan webbplats..

  Man bör då tänka på att varje enskild sigel får en egen fjärrlånebrevlåda i anslutning till att biblioteket öppnar för fjärrlån. Detta innebär att fjärrlån till de bibliotek som har flera sigler (institutionssigler och/eller digitala länkserversigler) måste bevakas var för sig. Däremot behöver man inte göra någon ny inloggning. I Libris fjärrlån finns en meny där man enkelt kan växla mellan olika brevlådor inom den egna organisationen.

 • Man kan använda Libris webbsök för att söka fram hur många titlar som har kommit in i Libris för respektive paket. Använd sökkod minaonline och placera sigel plus det publika paktenamnet inom parentes. Paketnamnet kan kopieras från beståndspostens 856z.

  Exempel:
  minaonline:(Bthd Academic Search Elite)
  minaonline:(Gdix Taylor & Francis Medical Library)
  minaonline:(Kdig Ebrary Academic Complete)

Kontakt
Libris kundservice E-post: libris@kb.se Telefon: 010-709 30 60 Fler kontaktuppgifter inom Libris
Tyck till

Hjälpte den här sidan dig?