Öppen tillgång uppmärksammas internationellt - det här gör KB

Varje år i oktober anordnas ”International Open Access Week” för att globalt uppmärksamma värdet av öppen tillgång till forskningsresultat. Temat för årets International Open Access Week är klimaträttvisa. KB:s uppdrag är att arbeta med öppen tillgång och här berättar vi om sådant som är aktuellt just nu. 

Fyra bilder i en kvadrat: neskräpad strand, luftförorening från fabrik, smog över en stad, nedskräpat hav. Text bredvid bilderna: International Open Access Week. Open for Climate Justice. October 24-30, 2022. #OpenForClimateJustice

Bild: SPARC, CC-BY 4.0 Internationell

KB har i uppdrag att främja och samordna arbetet för öppen tillgång till vetenskapliga publikationer och har flera uppdrag inom öppen vetenskap.

Här sammanfattar vi något av allt som KB gör just nu.

En årlig rapport om läget för öppen tillgång och vad som behöver göras

Varje år publicerar KB en rapport med en samlad kartläggning, analys och bedömning av det nationella arbetet med öppen tillgång till vetenskapliga publikationer. I den senaste redovisningen ges bland annat en överblick över svenska och internationella aktörer, deras roller och ansvarsområden liksom olika initiativ inom öppen tillgång som den svenska utvecklingen påverkas av.

Läs mer om KB:s samordningsuppdrag och den senaste redovisningen

Nationella riktlinjer för öppen vetenskap

Öppen vetenskap syftar till att göra forskningsprocessen mer öppen och inkluderande. Med öppen tillgång till vetenskaplig information kan forskningens resultat användas av andra – både inom och utanför forskarsamhället. Det handlar om att göra forskningen transparent, tillgänglig och återanvändbar.

KB har i uppdrag att ta fram nationella riktlinjer för öppen vetenskap. Uppdraget kommer att genomföras i dialog med myndigheter och organisationer och med representanter från forskarsamhället. Arbetet ska vara färdigt i september 2023.

Läs mer om uppdraget att ta fram nationella riktlinjer

Öppna lärresurser och allmänhetens delaktighet i forskningsprocessen

Öppna lärresurser är pedagogiskt material som är fritt tillgängligt på internet med en öppen licens (exempelvis en Creative Commons-licens). Med allmänhetens delaktighet i forskningsprocessen menas dels det som brukar kallas för medborgarforskning (på engelska, ”citizen science”), dels andra samverkansformer där allmänheten har betydelse för eller inflytande över forskning.

KB har i uppdrag att kartlägga och analysera dessa två fenomen, med en inriktning på det allmänna biblioteksväsendet.

Läs mer om öppna lärresurser i KB:s redovisning från oktober 2022

Redovisningen av uppdrag om allmänhetens delaktighet i forskningsprocessen kommer i januari 2023.

Publicera

Publicera är KB:s digitala plattform för publicering av öppet tillgängliga svenska vetenskapliga tidskrifter. KB erbjuder den tekniska infrastrukturen och hjälper tidskrifter att gå över till publicering med omedelbar öppen tillgång. I oktober 2022 är det sju tidskrifter som använder plattformen, men antalet förväntas blir fler under detta och kommande år.

Läs mer om tre nystartade tidskrifter som har gått med i Publicera

Swepub

I Swepub återfinns de publikationer som forskare vid svenska lärosäten har publicerat öppet tillgängligt. Swepub hämtar informationen om åtkomst och länken till fulltexten från både lärosäten och datakällor som Unpaywall och Directory of Open Access Books - DOAB. Swepub i sig är en del av öppen infrastruktur för forskningsinformation genom att tillhandahålla både data och kod fritt tillgängligt.

I Swepubs tjänst för Datastatus går det att följa andelen öppet tillgängliga publikationer i Swepub.

Följ andelen öppet tillgängliga publikationer i Swepub Länk till annan webbplats.
Läs mer om dataåtkomst till Swepub

Bibsam och öppen tillgång

I Bibsamkonsortiet tecknas genom KB licensavtal för elektroniska tidskrifter och databaser mellan förlag och svenska universitet, högskolor, myndigheter och statliga forskningsinstitut.

Bibsams handlingsplan för åren 2022-2024 syftar till att skynda på utvecklingen mot ett öppet publiceringssystem. Det görs bland annat genom att fortsatt teckna och följa upp läs- och publiceringsavtal för öppen tillgång, men också att teckna fler publiceringsavtal och att utforska alternativa affärsmodeller och publiceringsvägar med lärda sällskap och små förlag.

Läs mer om Bibsamkonsortiet och handlingsplanen

Öppen tillgång i siffror

KB tar regelbundet fram statistik som visar utvecklingen för öppet tillgängliga vetenskapliga artiklar i Sverige.

Den senaste rapporten – för år 2021 – visar att andelen artiklar som direkt kan läsas och återanvändas av forskare och allmänhet stadigt ökar. Från 2020 till 2021 ökade andelen från 57 procent till 67 procent.

Läs mer om öppen tillgång i siffror

Konferensen IFFIS 2022

IFFIS - Infrastruktur för forskningsinformation i Sverige - är en återkommande konferens för ett öppet vetenskapssystem som vänder sig till dig som arbetar med forskningsinformation och dess infrastruktur inom FoU-sektorn. IFFIS är en mötesplats för inspiration, erfarenhetsutbyte och nytänkande inom frågor som rör ett öppet vetenskapssystem, oavsett om du arbetar på myndighet, lärosäte eller företag.

IFFIS äger rum 24 november 2022.

Läs gärna mer om allt som KB gör kring öppen tillgång och kontakta oss med frågor, synpunkter eller idéer om öppen tillgång och öppen vetenskap, på openaccess@kb.se.

Vill du ha fler nyheter från KB?

Under Prenumerera på Nytt från KB kan du välja de områden som intresserar dig!