fullskärmsbild

Forskning pågår

KB har i uppdrag att främja den svenska forskningens kvalitet. Genom källmaterial och effektiv infrastruktur skapar vi förutsättningar för forskarsamhällets utveckling. En viktig funktion är vårt kraftfulla KB-labb för datadriven forskning.

KB deltar gärna i forskningsprojekt som bidrar till metodutveckling och till att våra samlingar blir digitaliserade. Samlingarna omfattar flera miljoner digitala objekt i olika format: bilder, texter, ljud och rörlig media. Med hjälp av vårt laboratorium för datadriven forskning, KB-labb, blir materialet tillgängligt för forskare i strukturerad kvantitativ form.

Kollage av delar ur KB:s audiovisuella samling

Forsk­ning för ökad till­gäng­lig­het till KB:s samling­ar får 8 miljo­ner

Ett projekt om utveckling och tillämpning av talteknologiska metoder på KB:s audiovisuella samlingar får medel av Riksbankens Jubileumsfond.

Nytt inom forskning

Kontakt
E-post: forskning@kb.se Skicka en förfrågan om samarbete med KB