Öppna lärresurser har en outnyttjad potential

Svenska bibliotek har en viktig roll i att erbjuda de lärresurser som finns öppet tillgängliga från svenska lärosäten och andra utbildningsinstitutioner. Biblioteken både är och kan vara en betydelsefull arena där utbildning, forskning och allmänhet möts. Läs mer i KB:s kartläggning och analys om användningen av öppna lärresurser.

Öppet hänglås på ett tangentbord.

Öppna lärresurser är läromedel och utbildningsmaterial som är avgiftsfria. De är antingen upphovsrättsligt fria eller har en licens som tillåter fri användning, bearbetning och spridning av materialet. Det handlar i huvudsak om digitala resurser, till exempel kurser, videor, böcker eller artiklar.

Uppdrag och redovisning

Inom ramen för ett regeringsuppdrag har KB genom enkäter, intervjuer, dialogmöten och rundabordssamtal undersökt hur användningen av öppna lärresurser ser ut i Sverige, med en inriktning på det allmänna biblioteksväsendet.

Undersökningen visar bland annat att öppna lärresurser endast används i begränsad omfattning i Sverige även om användningen på universitet och högskolor har gått upp något de senaste åren. Utifrån en internationell jämförelse är fenomenet inte prioriterat och det saknas kunskap om vilka möjligheter öppna lärresurser erbjuder. Mycket av den tekniska infrastrukturen för delning av öppna lärresurser finns på plats men den kan användas mer för att användarna ska hitta till dem.

Biblioteken har en viktig roll

Det finns stora fördelar med en ökad användning av öppna lärresurser. Främst gäller det tillgången till kvalitativa resurser för lärande inom formell utbildning, men också för livslångt lärande och bildning. Det finns också vinster att göra resursmässigt för universitet och högskolor om öppna lärresurser utvecklas och används gemensamt och i större skala.

Det allmänna biblioteksväsendet har en viktig roll att spela för att sätta allmänheten i kontakt med öppet tillgängliga lärresurser från lärosäten och andra utbildningsinstitutioner. Inte minst lärosätesbiblioteken kan vara ett stöd till lärare och studenter på alla utbildningsnivåer för att hitta, värdera och sprida öppna lärresurser.

I början av 2023 kommer KB också att redovisa en motsvarande kartläggning och analys om allmänhetens delaktighet i forskningsprocessen med inriktning på det allmänna biblioteksväsendet.

Läs hela redovisningen här

Kontakt

Arbetsgruppen för öppen vetenskap
openaccess@kb.se

Vill du ha fler nyheter från KB?

Under Prenumerera på Nytt från KB kan du välja de områden som intresserar dig!