KB får i uppdrag att ta fram nationella riktlinjer för öppen vetenskap

Regeringen har fattat beslut om att ge KB i uppdrag att ta fram nationella riktlinjer för öppen vetenskap. I uppdraget ingår att samverka med Vetenskapsrådet, universitet och högskolor liksom andra berörda myndigheter och organisationer. Uppdraget ska redovisas till regeringen den 15 september 2023.

KB ska ur ett helhetsperspektiv för öppen vetenskap identifiera gemensamma mål och prioriteringar, kartlägga rollfördelning och ansvarsområden samt definiera behov av stöd och vägledning.

– Utvecklingen mot ett öppet vetenskapssystem har bra riktning och tempo inom flera områden just nu. Men vi ser behov av ett samlat grepp i linje med Unescos rekommendationer som Sverige och alla medlemsländer har skrivit under, menar riksbibliotekarie Karin Grönvall.

Öppen vetenskap syftar till att göra vetenskapen tillgänglig för fler och att öka forskningens möjlighet att bidra till en demokratisk samhällsutveckling. Det handlar exempelvis om öppen tillgång till forskningsresultat, data, infrastrukturer och källkod samt forskarnas förutsättningar och mångfald. Ett annat perspektiv är betydelsen för livslångt lärande, att marginaliserade grupper involveras och att öppen vetenskap kan bidra till en förståelse för vetenskapliga processer.

Unescos rekommendation, som kom i november 2021, lyfter betydelsen av nationella policyer eller riktlinjer för att möjliggöra en sådan utveckling.

Sverige har sedan många år arbetat med öppen tillgång till vetenskapliga publikationer och forskningsdata. KB respektive Vetenskapsrådet har i uppdrag att främja, följa upp och samordna det nationella arbetet. Dessutom har KB i uppdrag att kartlägga och analysera användningen av öppna lärresurser och allmänhetens delaktighet i forskningsprocessen.

– Jag är ödmjuk inför det komplexa uppdrag vi nu har fått. Det kommer att innebära mycket dialog och samarbete med berörda för att utforma nationella riktlinjer som ger grund för en fortsatt positiv utveckling, säger riksbibliotekarie Karin Grönvall.

Läs mer

Kontakt

Anna Lundén, tillförordnad avdelningschef för Bibliotekssamverkan och forskningsstöd
anna.lunden@kb.se
010-709 36 14