Om vägledningen

Vem riktar sig vägledningen till?

Vägledningen ger stöd till dig som leder arbetet med att utarbeta en kommunal biblioteksplan. Den riktar sig till kommunala tjänstepersoner, som verksamhetschefer, förvaltningschefer, samt kommunchef och annan personal som är involverade i uppdraget.

Regional biblioteksverksamhet kan använda vägledningen i sin konsultativa roll gentemot kommunerna.

Kommuner av alla storlekar ska kunna använda sig av vägledningen, även om förutsättningar och organisation kan se olika ut.

Varför en vägledning?

Vägledningen finns som ett stöd för kommuner som står inför arbetet med att ta fram en ny biblioteksplan. KB vill därigenom underlätta kommunernas arbete med att ta fram biblioteksplaner som används för att styra den lokala biblioteksverksamheten.

KB önskar också skapa förutsättningar för att biblioteksplanerna

  • främjar likvärdighet och kvalitet i landets kommunala biblioteksverksamheter
  • följer bibliotekslagens intentioner och prioriteringar, samt andra lagar och styrande dokument av betydelse
  • kommunicerar den lokala bibliotekspolitiken.

KB kan dock inte ge en heltäckande bild av vad en biblioteksplan ska innehålla. KB ger inga riktlinjer, utöver den grund som lagen ger. Biblioteksplanen ska vara en lokal plan, som ger besked om visioner och riktning för biblioteksverksamheten i respektive kommun.

En bakgrund

Vägledningen är utarbetad i dialog mellan Kungliga biblioteket (KB), de regionala biblioteksverksamheterna, ett urval kommunala biblioteksverksamheter, Myndigheten för tillgängliga medier (MTM), Kulturrådet och Skolverket.

Under vintern och våren 2022 genomförde KB intervjuer, dialoger och workshops tillsammans med företrädare för de regionala och kommunala biblioteksverksamheterna. Ungefär 50 bibliotekschefer inbjöds att delta, från kommuner som antagit ny biblioteksplan 2021. Drygt tio kommuner och nästan alla regionala verksamheter valde att medverka. Textmaterialet som skapades då är utgångspunkten i den här vägledningen.

Vägledningen visar hur arbetsprocessen fram till en färdig biblioteksplan kan se ut. Den ger också exempel på hur bibliotekslagen kan påverka innehållet i biblioteksplanerna.

Med bibliotek menas i texten alla former av kommunal biblioteksverksamhet, såväl folkbibliotek som skolbibliotek och eventuell biblioteksverksamhet i andra kommunala institutioner, om inte annat anges.

Vägledningen ska vara relevant för dig som skriver en kommunal biblioteksplan. Har du synpunkter, invändningar eller tips på innehåll? Mejla biblioteksplaner@kb.se

Kontakt
Tyck till

Hjälpte den här sidan dig?