Nationell biblioteksstrategi

Den nationella biblioteksstrategin syftar till att stärka det svenska biblioteksväsendet. I förlängningen handlar det om att öka tillgången till litteratur och information för alla.

I april 2022 beslutade regeringen om en nationell biblioteksstrategi för Sverige: Strategi för ett starkt biblioteksväsende 2022–2025.

Sedan 2011 har KB flera regeringsuppdrag där syftet är att samordna och utveckla hela den svenska bibliotekssektorn. Den nationella biblioteksstrategin har också medfört nya uppdrag för KB. Bland annat ett uppdrag som innebär att föreslå former för hur samverkan inom det allmänna biblioteksväsendet kan stärkas.

Arbetet med den nationella biblioteksstrategin har pågått i flera år och fortsätter.

2019 lämnade KB in ett förslag på nationell biblioteksstrategi till regeringen: Demokratins skattkammare.

Som grund för Demokratins skattkammare ligger i sin tur ett antal rapporter som tar upp olika aspekter av biblioteksväsendet. Alla rapporter har tagits fram av sakkunniga aktörer inom respektive område. Läs mer om vilka rapporter som tagits fram.

Demokratins skattkammare
Strategi för ett starkt biblioteksväsende
Bläddra
Framåt

Pågående arbeten

Som myndighet har KB nationell överblick och främjar samverkan inom biblioteksväsendet. Tillsammans med andra myndigheter och organisationer har KB flera pågående samarbeten.

Här listar vi, några sedan länge pågående och andra nystartade, projekt och verksamheter och beskriver hur de arbetar för den nationella biblioteksstrategin.

 • KB driver utvecklingen för öppen tillgång till vetenskapliga publikationer. Svenska universitet, högskolor, myndigheter och statliga forskningsinstitut tecknar tillsammans, genom KB, licensavtal för elektroniska tidskrifter och databaser. Detta kallas för Bibsamkonsortiet Länk till annan webbplats..

 • Bläddra är en app för surfplatta och mobil där du kan läsa e-böcker på meänkieli, romani chib och samiska. Det långsiktiga målet är att appen ska innehålla litteratur på samtliga fem nationella minoritetsspråk.

  Samverkan har varit en ledstjärna under hela arbetet med att ta fram appen. Projektet har exempelvis haft en referensgrupp, där alla viktiga vägval har förankrats. Referensgruppen består av representanter för alla nationella minoritetsspråk, för regional biblioteksverksamhet och för myndigheter som arbetar med språken.

  Bläddra är en del i KB:s arbete med nationella minoriteter och deras språk.

  Läs mer om Bläddra och hur du laddar ner appen.

 • I utredningen Från kris till kraft – återstart för kulturen (2021) föreslås, bland annat, ökad statlig finansiering för att möjliggöra fortsatt digitisering av det svenska kulturarvet och för att göra fler samlingsvårdande insatser. Läs hela utredningen (pdf på regeringens webbplats). Länk till annan webbplats.

 • Digiteket startades som en del av det nationella kompetenslyftet Digitalt först med användaren i fokus och har i dagsläget ett fokus på lärresurser kopplade till digitala kompetenser och medie- och informationskunnighet.

  På uppdrag av KB ansvarar Biblioteken i Malmö för drift och utveckling Digiteket. Läs mer om det utvecklingsarbetet på Digiteket Länk till annan webbplats..

 • Tack vare lagarna om pliktexemplar kan KB samla in nästan allt som ges ut i Sverige. En utredning från 2021, Papper, poddar och … – Pliktmateriallagstiftning för ett tryggat källmaterial, föreslår att den svenska pliktlagen och e-pliktlagen uppdateras för att inkludera både fysiskt och elektroniskt material.

  Syftet med pliktlagstiftningarna är att allt som ges ut i Sverige ska bevaras för framtida forskning.

  Läs mer om utredningen (länk till information på regeringens webbplats). Länk till annan webbplats.

 • Grunden i Libris är samarbetet mellan mer än 500 svenska bibliotek, som gemensamt bygger upp innehållet. Libris består av många olika system, bland annat tjänsten Libris webbsök.

  KB ansvarar för drift och utveckling av systemen, men samarbetet präglas av medinflytande och deltagande.

  Gå direkt till Libris Länk till annan webbplats..

 • Mångspråkiga lånecentralen Länk till annan webbplats. (MLC) vänder sig till andra bibliotek i Sverige. Verksamheten är ett statligt finansierat uppdrag placerat vid Stockholms stadsbibliotek. Uppdraget syftar till att stödja den mångspråkiga medieförsörjningen för Sveriges bibliotek.

  MLC är en av KB:s partners där vi arbetar för att främja samverkan och utveckling inom biblioteksområdet.

 • Regeringsuppdraget innebär en satsning på de nationella minoriteternas bibliotek som resursbibliotek. Biblioteken ska vara en resurs både för respektive språkgrupp och för landets kommuner. Tillgång till litteratur för barn och unga ska särskilt beaktas.

  Sveriges nationella minoriteter är judar, romer, samer, sverigefinnar och tornedalingar.

  Läs mer om vad KB gör.

 • Nationellt ramverk för bevarande och gallring är ett samarbete mellan KB, lärosätesbibliotek och specialbibliotek med målet att stärka sitt samarbete kring gallring och bevarande av fysiska samlingar. Annars är risken att viktigt material går förlorat för framtidens forskare.

  Läs mer om samverkan kring ramverket för bevarande och gallring Länk till annan webbplats..

 • Swepub är en tjänst inom Libris som ger dig en överblick av forskning som producerats i Sverige. Drygt 40 svenska universitet, högskolor och myndigheter bidrar till innehållet.

  Gå direkt till Swepub Länk till annan webbplats..

 • Världens bibliotek är ett digitalt bibliotek med e-böcker och ljudböcker på andra språk än svenska.

  Offentligt finansierade bibliotek har flera olika uppgifter enligt bibliotekslagen. En uppgift är att ägna särskild uppmärksamhet åt de nationella minoriteterna och personer som har annat modersmål än svenska bland annat genom att erbjuda litteratur på andra språk än svenska.

  Tjänsten drivs av Biblioteken i Malmö och finansieras av Kungliga biblioteket, Nasjonalbiblioteket i Norge och Kulturrådet, som en del av satsningen Stärkta bibliotek. Besök Världens bibliotek. Länk till annan webbplats.

 • Öppen tillgång är en av byggstenarna för öppen vetenskap, ett begrepp som handlar om öppenhet inom forskningens alla områden.

  KB har sedan juni 2022 i uppdrag att ta fram nationella riktlinjer för öppen vetenskap. I regeringens instruktion till KB ingår också att samordna arbetet för öppen tillgång till vetenskapliga publikationer i Sverige. Målet är att publikationerna ska finnas på internet, gratis för alla att läsa och återanvända.

  Läs mer om KB:s uppdrag kring öppen tillgång.

Kontakt
E-post: info@kb.se
Tyck till

Hjälpte den här sidan dig?