Torsdagen den 23 maj klockan 19 genomförs ett systemunderhåll som kan påverka tillgängligheten till samtliga av KB:s tjänster.

Gå till: Biblioteket
Du är här: Samverkan och utveckling
fullskärmsbild

Biblioteksplaner

Enligt bibliotekslagen ska varje kommun och landsting eller region ha en giltig biblioteksplan. Här finns alla planer samlade. 

Nedan listas kommunernas och regionernas biblioteksplaner. Länen presenteras i länsnummerordning. Kommunerna presenteras i bokstavsordning under respektive län. Årtalen anger när planen antagits respektive när den upphör att gälla.

Nya biblioteksplaner

När en ny kommunal eller regional biblioteksplan har tagits fram vill vi gärna ta del av denna. Mejla länken till den nya planen till biblioteksplaner@kb.se

Då kommer planen inte bara med på listan utan räknas även in i den årliga statistiken över planerna. Den kan dessutom vara med i kvalitativa undersökningar kring hur planerna ser ut och används.

Träffpunkt biblioteksplaner

KB har tillsammans med regionerna och kommunerna i uppdrag att följa upp biblioteksplanerna, och även se hur de används. Målet med Träffpunkt biblioteksplaner är att dela, lära, förankra och utveckla i dialog för att stärka kommunernas, regionernas och KB:s fortsatta arbete med att följa upp biblioteksplanerna.

Två gånger per år anordnas därför Träffpunkt biblioteksplaner. Här ges företrädare för de berörda biblioteksorganisationerna möjlighet att träffas och samtala om biblioteksplanerna.

Antal planer

Vid sammanräkningen i december 2018/januari 2019 uppgick antalet bilblioteksplaner till 263 stycken.

  • Alla län eller regionerna har en aktuell regional biblioteksplan.
  • Cirka 94 % av Sveriges kommuner har en aktuell biblioteksplan.

Gällande kommunala biblioteksplaner

Antalet giltiga biblioteksplaner har ökat sedan den senaste bilbilotekslagen trädde i kraft 2014.

December 2018: 94%
April 2018: 90%
December 2017: 86%
December 2016: 66%
Början av 2014: 35%

Vad menar KB med en aktuell plan?

För att en plan ska räknas som aktuell krävs att den gäller för innevarande år eller har varit aktuell högst två år tillbaka i tiden. Orsaken till detta är att det i genomsnitt tar cirka två år att producera en ny kommunal biblioteksplan. Under tiden är det vanligt att liggande plan tillfälligt förlängs.

Saknas er senaste biblioteksplan i listan?

Mejla en länk till den publicerade planen till biblioteksplaner@kb.se