Samver­kansgrupper

Samverkan sker inom flera olika områden, i olika sammansättningar och grupper. I grupperna finns flera olika bibliotekstyper representerade.

Grupper för nationell samverkan

Nedan listas grupper för nationell samverkan inom ett flertal områden som berör biblioteken.

Letar du efter protokoll? Mejla gruppernas sekreterare: namn.efternamn@kb.se
 • Styrgruppen för Bibsamkonsortiet

  Styrgruppen arbetar med utveckling av strategier för upphandling av licensavtal för tillgång till e-tidskrifter, databaser och e-böcker. Arbetet utförs i syfte att främja en effektiv informationsförsörjning genom att teckna fördelaktiga licensavtal avseende priser, innehåll och villkor som tar hänsyn till behoven för alla deltagande organisationer i det så kallade Bibsamkonsortiet.

  Styrgruppen har mandat från de deltagande organisationerna att företräda deras intressen och fatta strategiska beslut rörande upphandlingen av e-resurser. Detta innefattar övergripande principer för avtalens innehåll och avtalsformer. På det operationella planet deltar styrgruppsrepresentanterna i omförhandlingsgrupper, alternativt utser representanter från deltagande organisationer att ingå i ovannämnda grupper.

  Ordförande

  • Astrid Söderbergh Widding, Stockholms universitet

  Vice ordförande

  • Wilhelm Widmark, Stockholms universitet

  Ledamöter

  • Lars Burman, Uppsala universitet
  • Håkan Carlsson, Lunds universitet
  • Claes Eriksson, Statens väg- och transportforskningsinstitut (VTI)
  • Miriam Nauri, Karolinska institutet
  • Fredrik Oldsjö, Kungliga Tekniska högskolan
  • Mats Viberg, Blekinge Tekniska högskola
  • Anna Lundén, KB, adjungerad

  Sekreterare

  • Britt-Marie Wideberg, KB

  Letar du efter protokoll? Mejla gruppens sekreterare: namn.efternamn@kb.se

  Samarbetsavtal

  I kraft av verksamhetens omfattning, och betydelse för deltagande organisationer, har ett samarbetsavtal utformats mellan Kungliga Biblioteket och deltagande organisationer.

 • Digitalisering av det svenska trycket

  Utgångspunkten för detta samarbete mellan Kungliga biblioteket och de fem universitetsbiblioteken i Lund, Göteborg, Stockholm, Uppsala och Umeå är den avsiktsförklaring gällande digitalisering av det svenska trycket Pdf, 91.5 kB. som undertecknades 2020. Biblioteken vill lägga en grund för ett långsiktigt arbete för svensk digitaliseringsverksamhet, med målet att det svenska trycket ska vara digitaliserat och tillgängligt till stöd för det demokratiska samhället och till nytta för forskning och utbildning.

  Genom samarbetet kan biblioteken vara en aktör på nationell nivå och jobba med utveckling och samverkan inom ABM-sektorn. Viktiga frågor för samarbetet är synliggörande av redan digitaliserat material, gemensamma standarder för bildfångst och en stärkt infrastruktur för tillgängliggörande. Biblioteken arbetar för utökat kompetensutbyte och nätverkande inom området. Med kompletterande finansiering kan biblioteken genomföra större digitaliseringsprojekt tillsammans.

  Det praktiska arbetet inom samarbetet är uppdelat i arbetsgrupper med representanter från de medverkande biblioteken: produktion, tillgängliggörande, bibliotekssamarbete, nationell samverkan och finansiering.

  Styrgrupp

  • Lars Burman, ordförande, överbibliotekarie Uppsala universitetsbibliotek
  • Håkan Carlsson, överbibliotekarie Lunds universitetsbibliotek
  • Christer Karlsson, avdelningschef Kungliga biblioteket
  • Morgan Palmqvist, överbibliotekarie Göteborgs universitetsbibliotek
  • Mikael Sjögren, överbibliotekarie Umeå universitetsbibliotek
  • Wilhelm Widmark, överbibliotekarie Stockholms universitetsbibliotek

  Adjungerad till styrgruppen är Mats Malm, Litteraturbanken

  Projektledare

  • Karin Byström, Uppsala universitetsbibliotek

  Sekreterare

  • Viveka Stolt, Uppsala universitetsbibliotek

  Letar du efter protokoll? Mejla gruppens sekreterare: namn.efternamn@ub.uu.se

  Mer information och nyheter

  Nyheter om projektet hittar du här Länk till annan webbplats.. Om du vill få uppdateringar om projektet direkt till din mejl, gå till sidan Prenumerera på Nytt från KB och välj "digitalisering" i filtreringen.

  För mer information, se samarbetets interna informationssidor Länk till annan webbplats..

 • Gruppen för digitalisering och digitalt tillgängliggörande

  Gruppen har till uppgift att stödja och ge input till KB:s uppdrag att främja samverkan inom digitaliseringsområdet. Fokus kommer att ligga på att öka forskningspotentialen hos resultaten från de digitaliseringssatsningar som genomförs inom bibliotekssektorn. Här ingår att utveckla, etablera och utvärdera riktlinjer för kvalitetssäkring samt redskap för benchmarking avseende tillämpningar inom digital humaniora och andra former av datorbaserad bearbetning.

  Ordförande

  • Pelle Snickars, Umeå universitet

  Ledamöter

  • Lars Borin, Språkbanken, Göteborgs universitet
  • Anders Hast, Uppsala universitet
  • Håkan Håkansson, Lunds universitet
  • David Jansson, Musikverket
  • Cecilia Notini, Riksarkivet (adjungerad)

  Sekreterare

  • Lars Björk, KB

  Letar du efter protokoll? Mejla gruppens sekreterare: namn.efternamn@kb.se

 • Forskningsrådet

  Forskningsrådet är ett strategiskt rådgivande organ för Kungliga biblioteket (KB) i forskningsrelaterade frågor och fungerar som en länk mellan KB och forskarsamhället. Rådet bistår KB med omvärldsanalys avseende centrala utvecklingsområden i syfte att säkerställa att forskningsstödjande verksamhet och samlingar uppfyller forskarsamhällets aktuella och framtida behov på nationell nivå. Genom att bistå KB:s arbete med att skapa en öppen och effektiv forskningsinfrastruktur för hela landet har rådet en viktig roll i främjandet av den svenska forskningens kvalitet.

  Ordförande

  • Fil.dr Gustaf Nelhans, Sektionen för biblioteks- och informationsvetenskap, Högskolan i Borås

  Ledamöter

  • Docent Klara Arnberg, Institutionen för ekonomisk historia och internationella relationer, Stockholms universitet
  • Professor Henrik Bohlin, Institutionen för historia och samtidsstudier, Södertörns högskola
  • Docent Jenny Beckman, Institutionen för idé- och lärdomshistoria, Uppsala universitet
  • Fil.dr Rasmus Fleischer, Institutionen för ekonomisk historia och internationella relationer, Stockholms universitet
  • Fil.dr Jacob Habinek, Institutionen för analytisk sociologi, Linköpings universitet
  • Docent Isak Hammar, Historiska institutionen, Lunds universitet
  • Professor Mats Jönsson, Institutionen för kulturvetenskaper, Göteborgs universitet
  • Fil.dr Olof Karsvall, Riksarkivet
  • Fil.dr Inger Mattsson, Riksantikvarieämbetet
  • Fil.dr Julia Pennlert, Institutionen för biblioteks- och informationsvetenskap, Högskolan i Borås
  • Fil.dr Josefin Rönnbäck, Institutionen för ekonomi, teknik, konst och samhälle, Luleå tekniska universitet
  • Docent Sara Stymne, Institutionen för lingvistik och filologi, Uppsala universitet
  • Professor Mekonnen Tesfahuney, Institutionen för geografi, medier och kommunikation, Karlstads universitet
  • Docent Andrea Voyer, Sociologiska institutionen, Stockholms universitet
  • Katinka Ahlbom, enhetschef Enheten för samlingsförmedling, KB, adjungerad
  • Christopher Natzén, forskningsstrateg, KB, adjungerad

  Sekreterare

  • Andreas Hedberg, KB

  Letar du efter protokoll? Mejla gruppens sekreterare: namn.efternamn@kb.se

 • Libris utvecklingsråd

  Utvecklingsrådet ger rekommendationer till prioriteringar utifrån bibliotekens behov. Rekommendationerna hanteras därefter i KB:s ordinarie verksamhetsplanering där bibliotekens behov vägs mot KB:s långsiktiga strategi enligt myndighetens verksamhetsplan och regeringsuppdrag.

  Ledamöter

  • Carina Bergman, Vitterhetsakademins bibliotek Riksantikvarieämbetet
  • Daniel Forsman, Stockholms stadsbibliotek
  • Jenny Fälth Ling, Ale kommun
  • Karin Albinsson, Myndigheten för tillgängliga medier
  • Linda Vidlund, Sveriges lantbruksuniversitet
  • Sara Kjellberg, Malmö universitet
  • Stefan Andersson, Uppsala universitet
  • Olof Berge Kleber, Borås stad
  • Oskar Laurin, Kungliga biblioteket
  • Johanna Robinson Aalto, Kungliga biblioteket

  Sekreterare

  • Johanna Berglind, Kungliga biblioteket 
  • David Södergren Medin, Kungliga biblioteket

  Letar du efter protokoll? Mejla någon av gruppens sekreterare: namn.efternamn@kb.se

 • Nationella riktlinjer för öppen vetenskap

  Inom uppdraget att ta fram nationella riktlinjer för öppen vetenskap har KB tillsatt en referensgrupp för att inhämta kunskap och erfarenheter från berörda organisationer och intressenter.

  Ordförande

  • Karin Grönvall, KB

  Ledamöter

  • Peter Aronsson, Linnéuniversitetet, representerar SUHF
  • Martin Bergman, Universitetskanslerämbetet
  • Sofie Björling, Vetenskapsrådet
  • Ulrika Domellöf Mattsson, Myndigheten för digital förvaltning, DIGG
  • Johan Elf, Uppsala universitet, representerar Kungl. Vetenskapsakademin
  • Lisa Gemmel, Svensk biblioteksförening
  • Maria Hagardt, Vetenskap & Allmänhet
  • Jenni Hjolman, Kungl. Vitterhetsakademien
  • Dick Kasperowski, Göteborgs universitet
  • Gustaf Nelhans, Högskolan i Borås
  • Frantzeska Papadopoulou Skarp, Stockholms universitet
  • Jörg Pareigis, Karlstads universitet
  • Johan Rockberg, KTH, representerar Sveriges unga akademi
  • Eva Stensköld, Riksbankens Jubileumsfond
  • Elisabeth Strandhagen, Svensk nationell datatjänst, SND
  • Emma Svensson, Sveriges förenade studentkårer
  • Astrid Söderbergh Widding, Stockholms universitet, representerar SUHF
  • Wilhelm Widmark, Stockholms universitet, representerar SUHF
  • Anna Lundén, KB

  Sekreterare

  • Erik Stattin, KB

  Letar du efter protokoll? Mejla gruppens sekreterare: namn.efternamn@kb.se

 • Nationellt ramverk för bevarande och gallring

  Nationellt ramverk för bevarande och gallring är ett samarbete mellan KB, lärosätesbibliotek och specialbibliotek med målet att stärka samordning mellan biblioteken kring bevarande och gallringsfrågor. Avsiktsförklaringen som publicerades 7 juni 2022 formulerar den gemensamma medvetenheten om riskerna för bevarande av forskningsrelevanta tryckta samlingar.

  Avsiktsförklaringen blir ett startskott för en förstudie, som bland annat ska innehålla en analys av metadata i den nationella bibliotekskatalogen Libris. Resultaten kommer att ge vägledning i det fortsatta arbetet och visa hur stor effekten av en framtida samordning kan bli.

  Samarbetet leds av en styrgrupp som representerar de deltagande bibliotekskategorierna. En arbetsgrupp ansvarar för genomförandet av förstudien. Arbetet inkluderar i dagsläget att med hjälp av resurser på KB kartlägga omfattningen av de berörda samlingarna och att få en bild av hur stora effekterna kan bli.

  Styrgruppen

  Ordförande

  • Christer Karlsson, KB

  Ledamöter

  • Anna Thordstein, Statens Maritima och Transporthistoriska museer
  • Anders Olsson, Riksdagsbiblioteket
  • Håkan Carlsson, Lunds universitet
  • Jakob Harnesk, Karlstad universitet
  • Johannes Rudberg, Vitterhetsakademins bibliotek, Riksantikvarieämbetet
  • Lars Burman, Uppsala universitet
  • Morgan Palmqvist, Göteborgs universitet
  • Mikael Sjögren, Umeå universitet

  Sekreterare

  • Wolfgang Undorf, KB

  Letar du efter protokoll? Mejla gruppens sekreterare: namn.efternamn@kb.se

  Arbetsgruppen


  Sammankallande

  • Wolfgang Undorf, KB

  Ledamöter

  • Karin Byström, Uppsala UB
  • Anna Isaksson, Göteborgs UB
  • Ylva Sommerland, KB
  • Anna Thordstein, Statens Maritima och Transporthistoriska museer
 • Nationellt samråd kring omdirigering av betalningsströmmar för vetenskaplig publicering

  Gruppen är pausad tills vidare.

  Utgångspunkten för denna partsammansatta grupp och dess arbete är de rekommendationer som formulerats i utredningen ”Finansiering av omställningen från ett prenumerationsbaserat till ett öppet tillgängligt publiceringssystem”. Utredningen genomfördes inom ramen för Kungliga bibliotekets (KB) nationella samordningsuppdrag för öppen tillgång.

  Syftet är att utifrån de ovan nämnda rekommendationerna ta fram en strategi och målsättning för det nationella samarbetet mellan finansiärer och lärosäten, vad gäller omdirigeringen av betalningsströmmarna för vetenskapliga publikationer.

  Ordförande

  • Astrid Söderbergh Widding, Stockholms universitet

  Ledamöter

  • Peter Aronsson, Linnéuniversitetet
  • Jonas Björck, Forte
  • Tommy Dahlén, Forte (bisittare)
  • Peter Eriksson, Vinnova
  • Martin Hellström, Högskolan Väst
  • Anna Lundén, Kungliga biblioteket (adj)
  • Lissa Nordin, Formas (bisittare) 
  • Ingrid Petersson, Formas
  • Sven Stafström, Vetenskapsrådet
  • Lisbeth Söderqvist, Vetenskapsrådet (bisittare)
  • Mats Viberg, Blekinge tekniska högskola
  • Wilhelm Widmark, Stockholms universitet (bisittare) 

  Sekreterare

  • Katarina Wiberg, KB

  Letar du efter protokoll? Mejla gruppens sekreterare: namn.efternamn@kb.se

 • Publiceras utvecklingsråd

  Utvecklingsrådets uppgift är att på en övergripande nivå vara rådgivande och delta i strategiska diskussioner om samverkans- och utvecklingsarbetet rörande plattformen Publicera för öppet tillgängliga svenska vetenskapliga tidskrifter, samt stödja KB i prioriteringsfrågor. Utvecklingsrådet ska även vara rådgivande vad gäller deltagande organisationers eller tidskrifters behov, samt bidra kontinuerligt till arbetet med riktlinjer för kvalitetssäkring av publicerat material och metadata.

  Möjligheten finns att vid behov tillsätta specifika arbets- och referensgrupper som syftar till att utveckla plattformens funktion och samarbetet om den.

  Ordförande

  • Anna Lundén, KB

  Ledamöter

  • David Davage, HYBRID och Svensk Exegetisk Årsbok (Lunds universitet)
  • Jonas Gilbert, SUHF/Högskolan i Borås
  • Jenny Gunnarsson Payne, Kulturella perspektiv (Södertörns högskola)
  • Julia Habetzeder, Föreningen för Vetenskaplig Publicering
  • Isak Hyltén-Cavallius, Tidskrift för litteraturvetenskap (Lunds universitet)
  • Christopher Natzén, KB, adjungerad
  • Pernilla Nilsson, Vetenskapsrådet
  • Johanna Robinson Aalto, KB, adjungerad

  Sekreterare

  • Ramana Fragola, KB

  Letar du efter protokoll? Mejla gruppens sekreterare: namn.efternamn@kb.se

 • Swepub utvecklingsråd

  Utvecklingsrådets uppgift är att på en övergripande nivå vara rådgivande och delta i strategiska diskussioner om samordnings- och utvecklingsarbetet rörande Swepub, samt stödja KB i prioriteringsfrågor. Utvecklingsrådet ska även vara rådgivande vad gäller deltagande organisationers behov, samt ge input i arbetet med kvalitetssäkringen av de metadata som insamlas till Swepub, vilka kommer att ligga till grund för bibliometriska analyser.

  Ordförande

  • Gustav Amberg, Södertörns högskola

  Ledamöter

  • Anna Lundén, KB, adjungerad
  • Ann-Sofie Axelsson, Chalmers tekniska högskola
  • Claes Eriksson, VTI - Statens väg- och transportforskningsinstitut
  • Dieter Müller, Umeå universitet
  • Elisabeth Sjöstedt, Vetenskapsrådet
  • Johanna Robinson Aalto, KB, adjungerad
  • Lars Burman, Uppsala universitet
  • Marie Kahlroth, Universitetskanslersämbetet
  • Miriam Björkhem, KB, adjungerad

  Sekreterare

  • Tuija Drake, KB

  Letar du efter protokoll? Mejla gruppens sekreterare: namn.efternamn@kb.se

  Swepubs referensgrupp

  Referensgruppens uppgift är att stödja Swepub med praktisk och teoretisk kunskap inom forskningsinformationens infrastruktur. Gruppen arbetar främst med att förankra arbetsflöden, analysbehov, standarder, systemanpassningar, återanvändning av data samt vara remissinstans för förslag på reviderade format- och praxisdokument.

  Medlemmarna representerar sin organisation samt bidrar med kunskaper inom bibliometri och/eller erfarenheter från respektive publikationsdatabas och relaterade system.

  • Eva Agius, Uppsala universitetsbibliotek
  • Urban Andersson, Chalmers tekniska högskola, biblioteket
  • Cristian Colliander, Umeå universitetsbiblioteket
  • Kristina Graner, Göteborgs universitetsbibliotek
  • Anna Hillström, Högskolan i Gävle, biblioteket
  • Anni Järvelin, Vetenskapsrådet
  • Kalle Laajala, Nordiska Afrikainstitutet
  • David Minguillo Brehaut, Sveriges lantbruksuniversitet, biblioteket
  • Martina Ramstedt, Lunds universitetsbibliotek
  • David Scheutz, Konstfack
  • Anna Törneke, Universitetskanslersämbetet
  • Karin Widin, Karolinska institutet, universitetsbiblioteket

Internationell samverkan

KB samverkar också internationellt, i många olika former och på olika nivåer. Den internationella samverkan bidrar på olika sätt till att utveckla både KB:s och biblioteksväsendets verksamhet.

Viss internationell samverkan är verksamhetskritisk: metadata, katalogisering, standarder och EU-lagstiftning, som är del av ett större internationellt ramverk. Detsamma gäller arbetet med nationella minoriteter och urfolket samerna.

Annan internationell samverkan handlar om att följa den internationella utvecklingen och ge KB en roll i det globala samtalet. Några av de internationella samarbetsforum där KB deltar:

NAPLE Sister Libraries

Inom NAPLE finns också NAPLE Sister Libraries Länk till annan webbplats., ett program där folkbibliotek från NAPLE:s europeiska medlemsländer kan delta och hitta en partner eller ett ”systerbibliotek” i ett annat medlemsland. Initiativet syftar till att bygga nätverk och öka samarbetet mellan bibliotek i olika länder.

Tyck till

Hjälpte den här sidan dig?