fullskärmsbild

Samver­kansgrupper

Samverkan är på nationell nivå och sker inom flera olika områden, i olika sammansättningar och grupper. I grupperna finns flera olika bibliotekstyper representerade.

Nedan listas grupper för samverkan inom ett flertal områden som berör biblioteken.

Letar du efter protokoll? Mejla gruppernas sekreterare: namn.efternamn@kb.se

Grupper för samverkan

 • Styrgruppen för Bibsamkonsortiet

  Styrgruppen arbetar med utveckling av strategier för upphandling av licensavtal för tillgång till e-tidskrifter, databaser och e-böcker. Arbetet utförs i syfte att främja en effektiv informationsförsörjning genom att teckna fördelaktiga licensavtal avseende priser, innehåll och villkor som tar hänsyn till behoven för alla deltagande organisationer i det så kallade Bibsamkonsortiet.

  Styrgruppen har mandat från de deltagande organisationerna att företräda deras intressen och fatta strategiska beslut rörande upphandlingen av e-resurser. Detta innefattar övergripande principer för avtalens innehåll och avtalsformer. På det operationella planet deltar styrgruppsrepresentanterna i omförhandlingsgrupper, alternativt utser representanter från deltagande organisationer att ingå i ovannämnda grupper.

  Ordförande

  • Astrid Söderbergh Widding, Stockholms universitet

  Vice ordförande

  • Wilhelm Widmark, Stockholms universitetsbibliotek

  Ledamöter

  • Lars Burman, Uppsala universitet
  • Jakob Harnesk, Karlstads universitetsbibliotek
  • Kerstin Jacobsson, Kungliga Tekniska högskolan
  • Joel Löfgren, Riksdagsbiblioteket
  • Marie Ols, Karolinska institutet
  • Mats Viberg, Blekinge Tekniska högskola
  • Anna Lundén, KB, adjungerad

  Sekreterare

  • Britt-Marie Wideberg, KB

  Letar du efter protokoll? Mejla gruppens sekreterare: namn.efternamn@kb.se

  Samarbetsavtal

  I kraft av verksamhetens omfattning, och betydelse för deltagande organisationer, har ett samarbetsavtal utformats mellan Kungliga Biblioteket och deltagande organisationer.

 • Digitalisering av det svenska trycket

  Utgångspunkten för detta samarbete mellan Kungliga biblioteket och de fem universitetsbiblioteken i Lund, Göteborg, Stockholm, Uppsala och Umeå är den avsiktsförklaring gällande digitalisering av det svenska trycket Pdf, 91.5 kB. som undertecknades 2020. Biblioteken vill lägga en grund för ett långsiktigt arbete för svensk digitaliseringsverksamhet, med målet att det svenska trycket ska vara digitaliserat och tillgängligt till stöd för det demokratiska samhället och till nytta för forskning och utbildning.

  Genom samarbetet kan biblioteken vara en aktör på nationell nivå och jobba med utveckling och samverkan inom ABM-sektorn. Viktiga frågor för samarbetet är synliggörande av redan digitaliserat material, gemensamma standarder för bildfångst och en stärkt infrastruktur för tillgängliggörande. Biblioteken arbetar för utökat kompetensutbyte och nätverkande inom området. Med kompletterande finansiering kan biblioteken genomföra större digitaliseringsprojekt tillsammans.

  Det praktiska arbetet inom samarbetet är uppdelat i arbetsgrupper med representanter från de medverkande biblioteken: produktion, tillgängliggörande, bibliotekssamarbete, nationell samverkan och finansiering.

  Styrgrupp

  • Lars Burman, ordförande, överbibliotekarie Uppsala universitetsbibliotek
  • Håkan Carlsson, överbibliotekarie Lunds universitetsbibliotek
  • Lars Ilshammar, biträdande riksbibliotekarie, Kungliga biblioteket
  • Morgan Palmqvist, överbibliotekarie Göteborgs universitetsbibliotek
  • Mikael Sjögren, överbibliotekarie Umeå universitetsbibliotek
  • Wilhelm Widmark, överbibliotekarie Stockholms universitetsbibliotek

  Adjungerad till styrgruppen är Mats Malm, Litteraturbanken

  Projektledare

  • Karin Byström, Uppsala universitetsbibliotek

  Sekreterare

  • Viveka Stolt, Uppsala universitetsbibliotek

  Letar du efter protokoll? Mejla gruppens sekreterare: namn.efternamn@ub.uu.se

  Mer information och nyheter

  Nyheter om projektet hittar du här Länk till annan webbplats.. Om du vill få uppdateringar om projektet direkt till din mejl, gå till sidan Prenumerera på Nytt från KB och välj "digitalisering" i filtreringen.

  För mer information, se samarbetets interna informationssidor Länk till annan webbplats..

 • Gruppen för digitalisering och digitalt tillgängliggörande

  Gruppen har till uppgift att stödja och ge input till KB:s uppdrag att främja samverkan inom digitaliseringsområdet. Fokus kommer att ligga på att öka forskningspotentialen hos resultaten från de digitaliseringssatsningar som genomförs inom bibliotekssektorn. Här ingår att utveckla, etablera och utvärdera riktlinjer för kvalitetssäkring samt redskap för benchmarking avseende tillämpningar inom digital humaniora och andra former av datorbaserad bearbetning.

  Ordförande

  • Pelle Snickars, Umeå universitet

  Ledamöter

  • Lars Borin, Språkbanken, Göteborgs universitet
  • Anders Hast, Uppsala universitet
  • Håkan Håkansson, Lunds universitet
  • David Jansson, Musikverket
  • Cecilia Notini, Riksarkivet (adjungerad)

  Sekreterare

  • Lars Björk, KB

  Letar du efter protokoll? Mejla gruppens sekreterare: namn.efternamn@kb.se

 • Forskningsrådet

  Forskningsrådet är ett strategiskt rådgivande organ för Kungliga biblioteket (KB) i forskningsrelaterade frågor och fungerar som en länk mellan KB och forskarsamhället. Rådet bistår KB med omvärldsanalys avseende centrala utvecklingsområden i syfte att säkerställa att forskningsstödjande verksamhet och samlingar uppfyller forskarsamhällets aktuella och framtida behov på nationell nivå. Genom att bistå KB:s arbete med att skapa en öppen och effektiv forskningsinfrastruktur för hela landet har rådet en viktig roll i främjandet av den svenska forskningens kvalitet.

  Ordförande

  • Fil.dr Gustaf Nelhans, Sektionen för biblioteks- och informationsvetenskap, Högskolan i Borås

  Ledamöter

  • Docent Klara Arnberg, Institutionen för ekonomisk historia och internationella relationer, Stockholms universitet
  • Professor Henrik Bohlin, Institutionen för historia och samtidsstudier, Södertörns högskola
  • Docent Jenny Beckman, Institutionen för idé- och lärdomshistoria, Uppsala universitet
  • Fil.dr Rasmus Fleischer, Institutionen för ekonomisk historia och internationella relationer, Stockholms universitet
  • Fil.dr Jacob Habinek, Institutionen för analytisk sociologi, Linköpings universitet
  • Docent Isak Hammar, Historiska institutionen, Lunds universitet
  • Professor Mats Jönsson, Institutionen för kulturvetenskaper, Göteborgs universitet
  • Fil.dr Olof Karsvall, Riksarkivet
  • Fil.dr Inger Mattsson, Riksantikvarieämbetet
  • Fil.dr Julia Pennlert, Institutionen för biblioteks- och informationsvetenskap, Högskolan i Borås
  • Fil.dr Josefin Rönnbäck, Institutionen för ekonomi, teknik, konst och samhälle, Luleå tekniska universitet
  • Docent Sara Stymne, Institutionen för lingvistik och filologi, Uppsala universitet
  • Professor Mekonnen Tesfahuney, Institutionen för geografi, medier och kommunikation, Karlstads universitet
  • Docent Andrea Voyer, Sociologiska institutionen, Stockholms universitet


  • Katinka Ahlbom, enhetschef Enheten för Samlingsförmedling, KB, adj.
  • Lars Ilshammar, KB, adj.
  • Christopher Natzén, forskningsstrateg, KB, adj.

  Sekreterare

  • Andreas Hedberg, KB

  Letar du efter protokoll? Mejla gruppens sekreterare: namn.efternamn@kb.se

 • Libris utvecklingsråd

  Utvecklingsrådet ger rekommendationer till prioriteringar utifrån bibliotekens behov. Rekommendationerna hanteras därefter i KB:s ordinarie verksamhetsplanering där bibliotekens behov vägs mot KB:s långsiktiga strategi enligt myndighetens verksamhetsplan och regeringsuppdrag.

  Ledamöter

  • Stefan Andersson, Uppsala universitet
  • Ulrika Domellöf-Mattsson, Naturvårdsverket
  • Sara Kjellberg, Malmö universitet
  • Reza Sharifzadeh-Khoi, Bibliotek Botkyrka och Hallunda Bibliotek
  • Anders Söderbäck, Stockholms stadsbibliotek
  • Inger Thorsen, Stenungsunds bibliotek
  • Linda Vidlund, Sveriges lantbruksuniversitet
  • Oskar Laurin, KB, adjungerad

  Sekreterare

  • Johanna Robinson Aalto, KB

  Letar du efter protokoll? Mejla gruppens sekreterare: namn.efternamn@kb.se

 • Nationellt samråd kring omdirigering av betalningsströmmar för vetenskaplig publicering

  Gruppen är pausad tills vidare.

  Utgångspunkten för denna partsammansatta grupp och dess arbete är de rekommendationer som formulerats i utredningen ”Finansiering av omställningen från ett prenumerationsbaserat till ett öppet tillgängligt publiceringssystem”. Utredningen genomfördes inom ramen för Kungliga bibliotekets (KB) nationella samordningsuppdrag för öppen tillgång.

  Syftet är att utifrån de ovan nämnda rekommendationerna ta fram en strategi och målsättning för det nationella samarbetet mellan finansiärer och lärosäten, vad gäller omdirigeringen av betalningsströmmarna för vetenskapliga publikationer.

  Ordförande

  • Astrid Söderbergh Widding, Stockholms universitet

  Ledamöter

  • Peter Aronsson, Linnéuniversitetet
  • Jonas Björck, Forte
  • Tommy Dahlén, Forte (bisittare)
  • Peter Eriksson, Vinnova
  • Martin Hellström, Högskolan Väst
  • Anna Lundén, Kungliga biblioteket (adj)
  • Lissa Nordin, Formas (bisittare) 
  • Ingrid Petersson, Formas
  • Sven Stafström, Vetenskapsrådet
  • Lisbeth Söderqvist, Vetenskapsrådet (bisittare)
  • Mats Viberg, Blekinge tekniska högskola
  • Wilhelm Widmark, Stockholms universitet (bisittare) 

  Sekreterare

  • Katarina Wiberg, KB

  Letar du efter protokoll? Mejla gruppens sekreterare: namn.efternamn@kb.se

 • Publiceras utvecklingsråd

  Utvecklingsrådets uppgift är att på en övergripande nivå vara rådgivande och delta i strategiska diskussioner om samverkans- och utvecklingsarbetet rörande plattformen Publicera för öppet tillgängliga svenska vetenskapliga tidskrifter, samt stödja KB i prioriteringsfrågor. Utvecklingsrådet ska även vara rådgivande vad gäller deltagande organisationers eller tidskrifters behov, samt bidra kontinuerligt till arbetet med riktlinjer för kvalitetssäkring av publicerat material och metadata.

  Möjligheten finns att vid behov tillsätta specifika arbets- och referensgrupper som syftar till att utveckla plattformens funktion och samarbetet om den.

  Ordförande

  • Anna Lundén, KB

  Ledamöter

  • Sophie Bergerbrant, Current Swedish Archaeology (Göteborgs universitet)
  • Jonas Gilbert, SUHF/Högskolan i Borås
  • Jenny Gunnarsson Payne, Kulturella perspektiv (Södertörns högskola)
  • Julia Habetzeder, Föreningen för Vetenskaplig Publicering
  • Isak Hyltén-Cavallius, Tidskrift för litteraturvetenskap (Lunds universitet)
  • Christopher Natzén, KB, adjungerad
  • Pernilla Nilsson, Vetenskapsrådet
  • Johanna Robinson Aalto, KB, adjungerad

  Sekreterare

  • Ramana Fragola, KB

  Letar du efter protokoll? Mejla gruppens sekreterare: namn.efternamn@kb.se

 • Swepub utvecklingsråd

  Utvecklingsrådets uppgift är att på en övergripande nivå vara rådgivande och delta i strategiska diskussioner om samordnings- och utvecklingsarbetet rörande Swepub för analys och bibliometri, samt stödja KB i prioriteringsfrågor. Utvecklingsrådet ska även vara rådgivande vad gäller deltagande organisationers behov, samt ge input i arbetet med kvalitetssäkringen av de metadata som insamlas till Swepub, vilka kommer att ligga till grund för bibliometriska analyser.

  Ordförande

  • Peter Aronsson, Linnéuniversitet

  Ledamöter

  • Ann-Sofie Axelsson, Chalmers tekniska högskola
  • Lars Burman, Uppsala universitet
  • Claes Eriksson, VTI - Statens väg- och transportforskningsinstitut
  • Dieter Müller, Umeå universitet
  • Annika Pontén, Universitetskanslersämbetet
  • Elisabeth Sjöstedt, Vetenskapsrådet
  • Miriam Björkhem, KB, adjungerad
  • Anna Lundén, KB, adjungerad

  Sekreterare

  • Tuija Drake, KB

  Letar du efter protokoll? Mejla gruppens sekreterare: namn.efternamn@kb.se

  Swepubs referensgrupp

  Referensgruppens uppgift är att stödja Swepub med praktisk och teoretisk kunskap inom forskningsinformationens infrastruktur. Gruppen arbetar främst med att förankra arbetsflöden, analysbehov, standarder, systemanpassningar, återanvändning av data samt vara remissinstans för förslag på reviderade format- och praxisdokument.

  Medlemmarna representerar sin organisation samt bidrar med kunskaper inom bibliometri och/eller erfarenheter från respektive publikationsdatabas och relaterade system.

  • Jens Annmark, Göteborgs universitetsbibliotek
  • Cristian Colliander, Umeå universitetsbiblioteket
  • Urban Ericsson, Uppsala universitetsbibliotek
  • Kristina Graner, Chalmers tekniska högskola, biblioteket
  • Anna Hillström, Högskolan i Gävle, biblioteket
  • Anni Järvelin, Vetenskapsrådet
  • Kalle Laajala, Nordiska Afrikainstitutet
  • David Minguillo Brehaut, Sveriges lantbruksuniversitet, biblioteket
  • Martina Ramstedt, Lunds universitetsbibliotek
  • David Scheutz, Konstfack
  • Anna Törneke, Universitetskanslersämbetet
  • Karin Widin, Karolinska institutet, universitetsbiblioteket
Tyck till

Hjälpte den här sidan dig?