Ändrings­med­de­lan­den Marc21-listan

Marc21-listan är till för katalogisatörer vid Librisbibliotek. Den används för att skicka meddelanden till samtliga Librisbibliotek om ändringar i bibliografiska poster och i agenter (auktoritetsposter).

Meddela ändringar på MARC21-listan

Det finns inte möjlighet att meddela varje bibliotek om alla de globala ändringar som görs. Istället gör vi såhär:

  • Nya agenter (auktoriserade namnformer) meddelas inte.
  • Smärre ändringar meddelas inte, exempelvis tillägg av födelse- och/eller dödsår.
  • Städning som innebär att olika namnformer knyts till rätt agent meddelas inte.
  • Person- och organisationsnamn som har ändrats väsentligt meddelas på listan. Med en väsentlig namnändring menas att en namnändring skulle innebära omflyttning av böckerna på hyllan eller får genomgripande konsekvenser för sökbarheten.

Ändringsmeddelande ska skickas i nära anslutning till ändringen. Rekommendationen är att färdigställa utredning och underlag innan ändringen av agenten i Libris görs.

Ändringsmeddelanden skickas till listan på följande sätt:

Skicka en e-post till Marc21-listan. Adressen är marc21kat-l@listserv.kb.se. I raden subject/ämne/rubrik skriv: NAMNÄNDRING: [Det aktuella namnet]. Skriv en kortfattad redogörelse för de åtgärder som gjorts, se exempel nedan.

För personer:
X har bytt namn till Y. Agenten har uppdaterats.

För organisationer:
X har bytt namn till Y. Agenten har uppdaterats och en agent som länkbar entitet för Y har skapats.

I vissa fall kan det behövas en mening om rättning av bibliografiska poster:
Ett antal fellänkningar har i samband med detta länkats om till korrekt agent.

Tyck till

Hjälpte den här sidan dig?