Rekommendationer för fjärrlån

Det finns gemensamma rekommendationer för fjärrlån som gäller för alla bibliotek.

De nationella rekommendationerna för fjärrlån fokuserar på det som bäst gynnar kvaliteten och sektorn som helhet. Rekommendationerna tar avstamp i ett lokalt användarperspektiv för respektive tjänst. En annan utgångspunkt är allas lika tillgång till landets samlade biblioteksresurser. Biblioteken ska därför ha ett generöst förhållningssätt till fjärrlån.

Rekommendationer

  • Varje gång en förfrågan om fjärrlån gäller material som går att köpa, bör biblioteket se det som ett förslag till inköp.
  • Lånesamarbetet bör präglas av ömsesidighet och ett generöst förhållningssätt. Varje enskilt bibliotek ansvarar dock för sina egna samlingar och kan undanta vissa typer av material från fjärrlån.
  • Ny teknik bör användas så långt som möjligt för att minska miljöpåverkan och förbättra kvaliteten i fjärrlånen – målet är så få fysiska transporter som möjligt. I de fall upphovsrätten tillåter det, bör såväl leverans som tillgängliggörande i digital form prioriteras.
  • En fjärrlånebeställning bör hanteras skyndsamt med målsättningen att det beställda materialet ska nå användaren så fort som möjligt.
  • Det bibliotek som lånar in har ansvar för det inlånade materialet och är skyldigt att ersätta material som skadas eller förkommer. Det utlånande biblioteket anger också i övrigt utlåningsvillkor för ett fjärrlån, till exempel transportsätt och returer, läsesalslån etc.

Detta säger bibliotekslagen (2013:801) om samverkan

  • 14 § I syfte att ge alla tillgång till landets samlade biblioteksresurser ska bibliotek och bibliotekshuvudmän inom det allmänna biblioteksväsendet samverka.
  • 15 § Biblioteken i det allmänna biblioteksväsendet ska avgiftsfritt ställa litteratur ur de egna samlingarna till varandras förfogande. Skyldigheten att avgiftsfritt ställa litteratur till förfogande gäller inte för folk- eller skolbibliotek.
  • 16 § Bestämmelsen i 2 kap. 1 § kommunallagen (1991:900) om anknytning till kommunens område eller dess medlemmar hindrar inte att folk- eller skolbibliotek avgiftsfritt ställer litteratur till förfogande för ett bibliotek i det allmänna biblioteksväsendet som är beläget utanför kommungränsen.
Relaterad information

Kompensation

Bibliotek har rätt till ersättning för kostnader i samband med fjärrlån

Det här gäller för fjärrlånekompensation
Tyck till

Hjälpte den här sidan dig?