Aktuellt från Swepub: mars 2024

En sammanställning av de senaste nyheterna kring Swepub.

Handelshögskolan i Stockholm en ny organisation i Swepub

Handelshögskolan i Stockholm har lanserat en ny forskningsportal Länk till annan webbplats. och börjat leverera data till Swepub under mars.

Swepub-releaser

Den 15 februari 2024 sattes Swepub version 2.0 i produktion. Den innehöll uppdatering av datahanteringen enligt den reviderade Swepub MODS-formatspecifikationen och uppsättning av dataleveranser från DiVA för en ny organisation, IVL Svenska Miljöinstitutet.

Läs hela versionsinformationen.

KB arbetar med att gå över från större Swepub-releaser med releasedatum planerade långt innan till mer kontinuerliga releaser. Allteftersom buggar rättas och förbättringar samt uppdateringar görs, kommer de att releasas och kommuniceras. Kommunikationen sker genom inlägg på Swepub-sändlistan och Nytt från KB. Vid releaser av större utvecklingsinsatser kommer en mer detaljerad versionsinformation att sammanställas.

Swepub Roadmap

Swepubs roadmap har uppdaterats. I stället för specifika releaser visar roadmapen vilka aktiviteter som är planerade. Nu visas även aktiviteter som inte nödvändigtvis innebär systemutveckling.

Framtidens sökmöjligheter i Swepub

KB har påbörjat arbete med att utveckla en ny söktjänst som på sikt ska ersätta dagens söktjänst för Libris. Läs mer om den nya utvecklingsinsatsen.

På sikt kan utvecklingen av en ny söktjänst för Libris även gynna utvecklingen av sökmöjligheterna i Swepub. Under april kommer KB att publicera en enkät för att hämta in synpunkter på dagens söktjänst för Swepub. Även en digital Swepub-träff om framtidens sökmöjligheter i Swepub kommer att hållas under vårterminen.

Reviderad standard för svensk indelning av forskningsämnen

Universitetskanslersämbetet (UKÄ) och Statistiska Centralbyrån (SCB) har reviderat Standard för svensk indelning av forskningsämnen (SSIF). Läs mer om revideringen och vilka förändringar som gjorts. Länk till annan webbplats.

UKÄ informerar att implementering av den reviderade standarden kommer att genomföras under 2024 och påverka statistik med referensår 2025. Under hösten 2024 kommer UKÄ skicka ut mer detaljerad information om förändringarna till de uppgiftslämnare som berörs. 

Svenska listan

Vetenskapsrådet meddelar att de från och med 2024 pausar uppdateringen av Svenska listan, register över sakkunniggranskade publiceringskanaler. Länk till annan webbplats. Filtreringen till Svenska listan i Swepubs tjänst för Bibliometri kommer därför att påverka publikationer i publiceringskanaler bedömda fram till 2022, men tillsvidare inte för publikationer från och med 2023.

Swepub utvecklingsråd

Swepub utvecklingsråd träffades den 2 februari 2024. Utvecklingsrådet fick presentationer från Vetenskapsrådet om fysikutvärderingen och från KB om Nationella riktlinjer för öppen vetenskap samt om status med Swepub. Utvecklingsrådet fortsatt även diskussion om en uppdaterad vision för Swepub.

Swepub-träff

Den 2 februari 2024 hölls Swepub-träff med tema Öppen tillgång i siffror. Johan Fröberg från KB presenterade hur KB sammanställer statistik om öppet tillgängliga publikationer.

Den efterföljande diskussionen handlade om hur organisationerna arbetar med information om öppen tillgång i Swepub, vilka källor som används och vilka utmaningar som finns kring uppgifter om öppen tillgång. Några utmaningar som togs upp var eftersläpningen, rörligheten och felaktigheterna i information om öppen tillgång.

Nästa Swepub-träff med tema Swepub sök kommer att hållas den 25 april. Vi kommer att diskutera om sökbehoven i Swepub utifrån frågor som meddelas i inbjudan. Inbjudan kommer att skickas via Swepub-sändlistan.

Swepubs Twitter/X-konto läggs ned

KB har beslutat att lägga ned Swepubs Twitter/X-konto. Kommunikation från Swepub kommer att ske närmast genom Nytt från KB och Swepub-sändlistan.

Rapporterade buggar

Följande buggar har åtgärdats:

  • Forskningsämnesklassificeringar från dubblettkandidater som saknades i den sammanslagna posten läggs nu till.
  • Borttagna poster ligger inte längre kvar i söktjänsten.

Följande buggar kvarstår:

  • Buggen där siffran för berikade data för öppen tillgång i tjänsten för Databearbetning - Datakvalitet skiljer sig från antal berikade poster i förhandsgranskningen betraktas som en bugg av mindre prioritet och har inte än undersökts och åtgärdats.
  • Visningen av poster i tjänsten för Bibliometri uppdateras inte alltid när sökningen ändras.
  • Länkarna till de lokala publikationssystemen från posterna i Swepubs söktjänst saknas under rubriken Till lärosätets databas i postens översikts- och detaljerad vy.

Kalender

  • Swepub-träff med tema Swepub sök torsdag den 25 april. Inbjudan kommer via Swepub-sändlistan.
  • Samverkansmöte mellan DiVA och KB den 6 maj.
  • Möte i Swepub utvecklingsråd den 14 juni 2024.

Vill du ha fler nyheter från KB?

Under Prenumerera på Nytt från KB kan du välja de områden som intresserar dig. Du kan också följa oss på Linkedin Länk till annan webbplats..