Styrning och organisation

Det är regeringen som bestämmer vad Kungliga biblioteket har för uppgifter. Det beskrivs bland annat i instruktionen och regleringsbrevet för KB:s verksamhet.

KB:s instruktion

Instruktionen beslutas av regeringen och beskriver KB:s uppgifter och hur myndigheten ska styras. Här står bland annat att KB:s uppdrag är att samla in, beskriva, bevara och tillhandahålla fysiskt och digitalt material, samt att främja samverkan inom det allmänna biblioteksväsendet. I instruktionen beskrivs också KB:s olika uppdrag som rör vetenskapliga publikationer.

Läs hela instruktionen på riksdagens webbplats Länk till annan webbplats.

KB som myndighet

KB är en enrådsmyndighet under Utbildningsdepartementet. Det innebär att myndigheten styrs av en riksbibliotekarie som ensam bär ansvaret för myndighetens verksamhet. Riksbibliotekarien har även ett insynsråd som är rådgivande och har inblick i verksamheten. Både riksbibliotekarien och insynsrådet utses av regeringen.

Karin Grönvall är myndighetschef och riksbibliotekarie. KB har även en ledningsgrupp som ger stöd i strategiska frågor.

Läs mer om KB:s organisation.

KB:s insynsråd

Regeringen har utsett följande personer att ingå i KB:s insynsråd:

  • Mattias Folkestad, doktorand
  • Ewa Pihl Krabbe, riksdagsledamot
  • Johan Lindell, avdelningschef
  • Cecilia Lindhé, fil.dr
  • Birgitta Markusson, regionbibliotekschef
  • Gustaf Nelhans, lektor
  • Frantzeska Papadopoulou Skarp, professor
  • Cecilia Wikström, direktör
  • Nina Wormbs, professor

För Johan Lindell, Birgitta Markusson, Gustaf Nelhans, Frantzeska Papadopoulou Skarp och Nina Wormbs gäller förordnandet för perioden 1 januari 2022 till 31 december 2024. För Mattias Folkestad, Hans Hoff och Cecilia Wikström gäller förordnandet för perioden 1 maj 2021 till 31 december 2023. För Cecilia Lindhé gäller det 1 januari 2021 till 31 december 2023.

Regleringsbrev

Varje år får KB regleringsbrev från regeringen som berättar vilka uppdrag KB har, hur mycket pengar KB får och hur pengarna ska användas.

Biblioteken i det allmänna biblioteksväsendet ska verka för det demokratiska samhällets utveckling genom att bidra till kunskapsförmedling och fri åsiktsbildning. (2 § Bibliotekslagen)

Lagar

Förutom instruktion och regleringsbrev arbetar KB efter bibliotekslagen. KB följer även lagen om pliktexemplar av dokument och lagen om pliktexemplar av elektroniskt material.

Budgetunderlag

Om KB

Ett bibliotek – många uppdrag

Insamling, digitalisering och samverkan. Som bibliotek och myndighet har vi många och varierande uppgifter.

Läs om vår verksamhet
Tyck till

Hjälpte den här sidan dig?