fullskärmsbild

Styrning och organisation

Det är regeringen som bestämmer vad Kungliga biblioteket har för uppgift. Det beskrivs bland annat i instruktionen och regleringsbrevet för KB:s verksamhet.

KB:s instruktion

Instruktionen beskriver KB:s ansvar och mål med verksamheten. Där står det vad regeringen vill att vi ska göra och hur KB ska styras.

KB som myndighet

KB är en enrådsmyndighet under Utbildningsdepartementet. Det innebär att myndigheten styrs av en riksbibliotekarie som ensam bär ansvaret för myndighetens verksamhet. Riksbibliotekarien har även ett insynsråd som är rådgivande och har inblick i verksamheten. Både riksbibliotekarien och insynsrådet utses av regeringen.

Karin Grönvall är myndighetschef och riksbibliotekarie. KB har även en ledningsgrupp som ger stöd i strategiska frågor.

Läs mer om KB:s organisation.

KB:s insynsråd

Regeringen har utsett följande personer att ingå i KB:s insynsråd:

  • Lars Burman, överbibliotekarie
  • Johan Lindell, avdelningschef
  • Cecilia Lindhé, föreståndare
  • Birgitta Markusson, regionbibliotekschef
  • Gustaf Nelhans, lektor
  • Henrik Summanen, antikvarie
  • Catta Thorhell, överbibliotekarie
  • Nina Wormbs, docent

För Cecilia Lindhé, Catta Thorell och Henrik Summanen gäller förordnandet för perioden fram till 31 december 2020. För övriga ledamöter i insynsrådet är förordnandet för perioden 1 maj 2019 till 31 december 2021.

Regleringsbrev

Varje år får KB regleringsbrev från regeringen som berättar vilka uppdrag KB har, hur mycket pengar KB får och hur pengarna ska användas.

Biblioteken i det allmänna biblioteksväsendet ska verka för det demokratiska samhällets utveckling genom att bidra till kunskapsförmedling och fri åsiktsbildning. (2 § Bibliotekslagen)

Lagar

Förutom instruktion och regleringsbrev arbetar KB efter bibliotekslagen. KB följer även lagen om pliktexemplar av dokument och lagen om pliktexemplar av elektroniskt material.

Budgetunderlag

Om KB
Kollegor som samarbetar på KB. Foto: Per & Per Fotograf AB

Ett bibliotek – många uppdrag

Insamling, digitalisering och samverkan. Som bibliotek och myndighet har vi många och varierande uppgifter.

Läs om vår verksamhet
Tyck till

Hjälpte den här sidan dig?