Avdelningar och enheter

Kungliga bibliotekets organisation utgörs av ett flertal avdelningar och enheter. Arbetet leds av en riksbibliotekarie.

På KB arbetar cirka 330 personer. Verksamheten är dels förlagd i Humlegården och på Karlavägen i Stockholm, och dels i Bålsta, Grängesberg och Strängnäs.

Skiss som visar hur organisationen är uppbyggd.Förstora bilden

Klicka på bilden för förstoring.

Riksbibliotekarie

KB är en enrådsmyndighet som styrs av en riksbibliotekarie, KB:s myndighetschef. Riksbibliotekarien har det övergripande ansvaret för KB:s verksamhet.

Karin Grönvall, riksbibliotekarie
E-post: fornamn.efternamn@kb.se

Riksbibliotekarie Gunilla Herdenberg. Foto: Jann Lipka

Karin Grönvall, riksbibliotekarie.

Avdelningen för bevarande och digitisering

Avdelningen ansvarar för att bevara KB:s samlingar, såväl fysiska som digitala objekt, samt att genom digitisering, migrering och uppordning bidra till att öka tillgången till samlingarna i hela landet.

I ansvarsområdet ingår bevarandeinsatser för KB:s alla samlingar, utveckling och kvalitetssäkring av magasinsplanering, framtagning och återplacering. I ansvarsområdet ingår vidare tjänsteutbud och tillgängliggörande av KB:s samlingar såväl fysiskt som digitalt samt fjärrlån. Avdelningen ansvarar för samordning och genomförande av digitisering av samlingarna. Vidare ingår kvalitetssäkring och berikning av metadata vid såväl digitisering som vid uppordning av samlingar. Avdelningen ansvarar för KB:s samlingsutveckling genom donationer. I ansvarsområdet ingår beslut om donationer samt samordning och utveckling av donationsprocessen. Avdelningen bidrar även till KB:s användarmöte.

Avdelningens verksamhetsområden är fördelade på samtliga KB:s fem verksamhetsplatser och är organiserad i fyra enheter.

Christer Karlsson, avdelningschef
E-post: fornamn.efternamn@kb.se

Charlotte Ahlgren, biträdande avdelningschef
E-post: fornamn.efternamn@kb.se

Enheten för bevarande

Enheten ansvarar för planering, utveckling och genomförande av bevarandeåtgärder för KB:s samlingar samt för kunskapsförmedling inom området.

I ansvarsområdet ingår att utöka bevarandeinsatserna för digitala samlingar, planering och tillväxtprognoser för bevarande av digitala samlingar samt planering och koordinering av preparering inför digitisering. Enheten ansvarar för kvalitetssäkring och kravställning vid planering av fysisk och digital infrastruktur för bevarande av KB:s samlingar inklusive riktlinjer för tekniska och logiska format för bevarande. Vidare ansvarar enheten för KB:s bokbinderiverksamhet.

Enheten bidrar till KB:s säkerhetsarbete i samarbete med Avdelningen för verksamhetsstöd.

Charlotte Ahlgren, enhetschef
E-post: fornamn.efternamn@kb.se

Enheten för digitisering

Enheten ansvarar för digitisering av KB:s samlingar i syfte att bevara och tillgängliggöra innehållet.

I ansvarsområdet ingår produktion och utveckling av produktionsmiljöer för att upprätthålla effektiva digitiserings- och migreringsprocesser för att bevara och tillgängliggöra samlingar. I arbetet ingår även materialkoordinering, administration och preparering inför både löpande digitisering samt större och mindre digitiseringsprojekt. Vidare ansvarar enheten för samverkan med externa aktörer inom området. Enheten bidrar till bevarandeåtgärder samt till framtagning och återplacering i berörda samlingar.

Torsten Johansson, enhetschef
E-post: fornamn.efternamn@kb.se

Enheten för magasin och samlingsvård

Enheten ansvarar för magasinsplanering och tillväxtprognoser för alla fysiska samlingar samt bidrar med retroaktiv beskrivning, kvalitetssäkring och berikning av metadata vid uppordning och digitisering.

Enheten ansvarar för att säkra kunskap och kompetens avseende samlingars innehåll, uppbyggnad, struktur, kataloger och referenser. I ansvarsområdet ingår utveckling och utförande av förebyggande bevarandeåtgärder, både retroaktivt och som en del av insamlingsprocessen, i samarbete med Enheten för bevarande.

Enheten bidrar till KB:s säkerhetsarbete i samarbete med Avdelningen för verksamhetsstöd. I ansvarsområdet ingår att utveckla metoder och rutiner för kontroll av samlingarnas placering i magasin och vid förflyttningar för alla fysiska samlingar.

Enheten ansvarar för framtagning och återplacering i berörda samlingar, samt utveckling av metoder och rutiner för dessa arbetsuppgifter. Här ingår även service till besökare och andra bibliotek i Bålsta.

Caroline Åberg, enhetschef
E-post: fornamn.efternamn@kb.se

Enheten för uppordning av samlingar

Enheten ansvarar för uppordning och beskrivning av berörda samlingar, både retroaktivt och som en del av insamlingsprocessen.

Därutöver bidrar enheten till kvalitetssäkring och berikning av metadata vid digitisering. Enheten ansvarar för samordning och utveckling av donationsprocessen samt beredning av donationsärenden.

Enheten bidrar till att säkra kunskap och kompetens avseende samlingars innehåll, placering, uppbyggnad, struktur, kataloger och referenser. Vidare bidrar enheten till arbetet med förebyggande bevarandeåtgärder.

Enheten ansvarar för framtagning och återplacering i berörda samlingar.

Eva-Maria Häusner, enhetschef
E-post: fornamn.efternamn@kb.se

Avdelningen för samverkan

Avdelningen ansvarar för att KB har nationell överblick och främjar samverkan inom hela det allmänna biblioteksväsendet i enlighet med 18 § bibliotekslagen (2013:801).

I uppdraget ingår även att bidra till arbetet med kultursamverkansmodellen. Avdelningen ska vidare främja övergången till ett öppet vetenskapssystem och ansvara för samordning av det nationella arbetet med öppen tillgång till vetenskapliga publikationer och licensiering av e-resurser för statliga myndigheter.

Avdelningen har ett ansvar för samverkan kring nationella digitala bibliotekstjänster som t.ex. Libris och Swepub.

Avdelningen är organiserad i två enheter.

Anna Lundén, avdelningschef
E-post: fornamn.efternamn@kb.se

Enheten för bibliotekssamverkan

Enheten ansvarar för att ha en nationell överblick över och främja samverkan inom det allmänna biblioteksväsendet.

Här ingår bl.a. samverkan och partnerskap kring nationella tjänster som Libris, samt uppföljning av kommuners och regioners biblioteksplaner. Enheten ansvarar också för kontinuerlig dialog med företrädare för alla bibliotekstyper och andra intressenter inom sektorn. Vidare ingår ansvar för KB:s bidrag till kultursamverkansmodellen.

Oskar Laurin, enhetschef
E-post: fornamn.efternamn@kb.se
Telefon: 010-709 30 66

Enheten för forskningssamverkan

Enheten ansvarar för att utveckla stöd och infrastruktur för forskning.

I ansvarsområdet ingår samordning av arbetet för öppen tillgång till vetenskapliga publikationer och licensiering av e-resurser för lärosäten och andra forskningsinstitutioner (Bibsam). Enheten ansvarar också för samverkan och partnerskap kring nationella tjänster som Swepub och Publicera - en plattform för öppet tillgängliga svenska vetenskapliga tidskrifter. Enheten för en kontinuerlig dialog med berörda aktörer inom området.

Erik Stattin, enhetschef
E-post: fornamn.efternamn@kb.se

Avdelningen för forskarstöd och användartjänster

Avdelningens uppdrag är att göra KB:s samlingar tillgängliga för alla både i och utanför våra egna lokaler via ändamålsenliga tjänster.

I uppdraget ingår service till våra användare i våra lokaler, studiebesök, programverksamhet samt verksamhetsansvar för digitala gränssnitt och arbete med avtalslicenser. Avdelningen samordnar arbetet med externa forskningsprojekt och har ansvaret för KB:s forskningsråd samt FoU- verksamhet. KB-labb som forskningsinfrastruktur och stöd i intern verksamhetsutveckling ligger inom avdelningen.

Avdelningen är organiserad i tre enheter.

Emma Stockhaus, avdelningschef
E-post: fornamn.efternamn@kb.se

Enheten för användartjänster

Enheten ansvarar för att tillgängliggöra KB:s samlingar och tjänster över hela landet, för såväl forskare som andra användare.

Enheten samordnar första linjens användarmöte och säkrar kompetens och kvalitet genom kontinuerlig kompetens- och metodutveckling och fastställande av riktlinjer och rutiner. Även introduktion för nya användare ingår i ansvaret.

Enheten har ansvar för systemadministration av KB:s biblioteks- och söksystem inkl. bokningssystem för de publika datorerna och självbetjäningsautomaterna. Enheten bidrar med användarperspektivet kring nya och befintliga digitala tjänster.

Enheten ansvarar för fjärrlån av tryckt, digitalt och audiovisuellt material samt årlig nationell fjärrlånekompensation. I samarbete med Avdelningen för verksamhetsstöd och i aktiv dialog med användarna bidrar enheten till utformningen av KB:s publika miljöer. I samarbete med Enheten för monografier och seriella resurser underhålls referensbiblioteket. Enheten bidrar till KB:s säkerhetsarbete i samarbete med Avdelningen för verksamhetsstöd.

Philippa Andreasson, enhetschef
E-post: fornamn.efternamn@kb.se

Enheten för samlingsförmedling

Enheten ansvarar för att stödja och stimulera till användning av KB:s samlingar genom visningar, studiebesök, pedagogisk verksamhet, utställningar och programverksamhet.

Enheten samordnar också andra linjens användarmöte. I det ingår ansvar för att säkra rätt samlingskompetens i dessa verksamheter.

I ansvarsområdet ingår verksamhetsansvar för tjänster för digitalt tillgängliggörande, samt hantering av avtalslicenser. Enheten arbetar forskningsstödjande, och bidrar till KB:s FoUarbete i projekt och beredning. Samordningen av KB:s forskningsråd ligger på enhetens ansvar, liksom ett expertansvar för handskrifter och personarkiv i donationsprocessen.

Enheten ansvarar även för arbetet med antikvariska förvärv, fundraising, handläggning av utställningslån, utförselärenden samt KB:s egen publiceringsverksamhet (ACTA).

Märta Forsberg, enhetschef
E-post: fornamn.efternamn@kb.se

Enheten för KB-labb

KB-labb är en infrastruktur för datadriven forskning och utveckling med utgångspunkt i KB:s samlingar.

KB-labb ansvarar för att stödja forskning på stora datamängder genom att förmedla metodstöd, beräkningsresurser samt tillgång till KB:s samlingar i form av dataset. Målgruppen är främst verksamma inom högre utbildning och forskning.

Vidare svarar KB-labb för att ta fram samlingsbaserade AI-modeller för användning såväl i akademin, som offentlig och privat sektor. KB-labb stödjer intern verksamhetsutveckling inom AI. KB-labb samverkar nationellt och internationellt med relevanta labb- och forskningsmiljöer inom främst digital humaniora, AI, beräkningsteknik och maskininlärning.

Love Börjeson, enhetschef
E-post: fornamn.efternamn@kb.se

Avdelningen för informationssystem

Avdelningen ansvarar för att KB har användarvänliga och kostnadseffektiva it-system, stabil och säker it-infrastruktur samt en digital tjänsteutveckling. Uppdraget genomförs i balans mellan egna och köpta tjänster.

I ansvarsområdet ingår systemens livscykel, inklusive teknikval, produktstrategi, produktledning och it-projektledning, it- och metadata-arkitektur samt koordinering av it-resurser. Avdelningen ansvarar för systemdesign och utveckling, produktionssättning, drift, teknisk förvaltning samt för avveckling av föråldrade it-system. Avdelningen ansvarar vidare för KB:s tekniska infrastruktur inklusive systemflöden, digital lagring och arkiv, digitala arbetsplatser, konferensteknik, it-support, telefoni, samt har det operativa ansvaret för it-säkerhet och behörigheter i it-system.

Avdelningen är organiserad i en stab och fyra enheter.

Göran Lindgren, avdelningschef
E-post: fornamn.efternamn@kb.se

Malin Rimbark, biträdande avdelningschef
E-post: fornamn.efternamn@kb.se

Enheten för systemutveckling och design 1

Enheten ansvarar för design och utveckling av tjänster och system på KB, inklusive research, analys, interaktions- och systemdesign, programmering och testning samt driftsättning och vidareutveckling.

Enheten arbetar behovsdrivet med agila metoder för att säkerställa att önskade effekter uppfylls. Enheten har ansvar för tjänsteutveckling kring plikt, insamling, digitalisering och bevarande, digitalt så väl som analogt.

Enheten arbetar tillsammans med ledningsteamet på avdelningen för informationssystem med KB:s digitala tjänsteutveckling.

Enheten samarbetar med enheten för infrastruktur och drift vid produktionssättning och applikationsdrift.

Malin Rimbark, enhetschef
E-post: fornamn.efternamn@kb.se

Enheten för systemutveckling och design 2

Enheten ansvarar för design och utveckling av tjänster och system på KB, inklusive research, analys, interaktions- och systemdesign, programmering och testning samt driftsättning och vidareutveckling.

Enheten arbetar behovsdrivet med agila metoder för att säkerställa att önskade effekter uppfylls.

Enheten har ansvar för tjänsteutveckling kring KB samverkansuppdrag och tjänster för tillhandahållande av samlingar och kompetens för att förvalta och vidareutveckla KB:s informationsmodell.

Enheten arbetar tillsammans med ledningsteamet på avdelningen för informationssystem med KB:s digitala tjänsteutveckling.

Enheten samarbetar med enheterna för infrastruktur och drift vid produktionssättning och applikationsdrift.

Maria Kadesjö, enhetschef
E-post: fornamn.efternamn@kb.se

Enheten för support och drift

Enheten ansvarar för digitala arbetsplatser, konferensteknik (utrustning), it-support och användarutbildning, telefoni och växel, systemavtal och licenser.

Enheten ansvarar för första linjens support av it-relaterade frågor från KB:s medarbetare. Båda enheterna för drift har ett operativt ansvar för it-säkerhet och behörigheter i it-system, samt ansvar inom respektive område för systemövervakning och incidenthantering.

Enheten ansvarar också för drift och operativ systemförvaltning av applikationer och system på Windows- och Mac-miljöerna.

Henrik Nieciecki, enhetschef
E-post: fornamn.efternamn@kb.se

Enheten för nät och infrastruktur

Enheten ansvarar för integration, drift och teknisk förvaltning samt vidareutveckling av KB:s tekniska infrastrukturplattformar, digitala lagring och arkiv, nätverk, drift- och säkerhetsbackup.

Båda enheterna för drift har ett operativt ansvar för it-säkerhet och behörigheter i it-system, samt ansvar inom respektive område för systemövervakning och incidenthantering.

Enheten ansvarar också för drift och operativ systemförvaltning av applikationer och system på Linux-miljöerna.

Håkan Tenor, enhetschef
E-post: fornamn.efternamn@kb.se

Ledningsteamet – stab

Gruppen utgörs av avdelningsledning, it-arkitekter och produktledare.

I ansvaret hos produktledare ingår att koordinera, fånga och tolka verksamhetsbehov inom förvaltnings- och produktområden. Vidare ingår för it-arkitekter att bryta ned vision och strategi till tekniska förmågor och ta fram tekniska och funktionella roadmaps inklusive livscykelhantering.

Ledningsteamet ansvarar för systemens livscykel, inklusive övergripande teknikval, produktstrategi, produktledning och it- och metadata-arkitektur samt i samarbete med övriga verksamheter avveckla föråldrade it-system. Teamet ansvarar vidare för överblick och koordinering av avdelningens it-resurser och uppföljning av effekter och mål av it-relaterade initiativ och/eller projekt.

Avdelningen för insamling och metadata

Avdelningen har ett myndighetsutövande uppdrag att aktivt samla in och beskriva pliktmaterial, samt att omvärldsbevaka mediernas utveckling och förändring så att KB:s samlingar speglar publicering och spridning av media i Sverige på ett representativt sätt Vid behov kompletteras pliktinsamlingen med avtal och inköp.

Avdelningen ansvarar för samordning av beskrivningen av KB:s samlingar, kvalitetssäkring och berikning av metadata, utdelning av unika identifikatorer samt för nationell och internationell samverkan kring standarder och praxis på metadataområdet.

Avdelningen bidrar till att bemanna KB:s användarmöte.

Avdelningen är organiserad i fem enheter.

Linda Lindström, avdelningschef och ställföreträdande riksbibliotekarie
E-post: fornamn.efternamn@kb.se

Enheten för film, spel, noter och webb

Enheten har ett myndighetsutövande uppdrag genom att ansvara för aktiv insamling av fysiskt och digitalt pliktmaterial av film, datorspel, noter samt beskrivning av det som samlats in.

I enhetens ansvar ingår omvärldsbevakning med fokus på formatförändringar och publiceringssätt samt framtagning av strategier för kompletterande insamling inom området. Enheten har ansvar för samordning av e-pliktinsamling vilket även innefattar insamling av material som inte har någon naturlig hemvist hos övriga enheter.

I uppdraget ingår insamling och arkivering av den svenska webben samtförberedelse inför övrig egeninsamling. Inom enhetens ansvarsområde ingår koordinering ur verksamhetsperspektiv av de nuvarande systemstöden för insamling.

Nina Heljeback, enhetschef
E-post: fornamn.efternamn@kb.se

Enheten för metadata och nationalbiografin

Enheten ansvarar för samordning av metadata i KB:s system och tjänster. Dessa metadata ska stödja användningsbehoven och förhålla sig till standarder för att möjliggöra återanvändning. Enheten ansvarar också för nationell samordning och praxis på området.

Arbetet förutsätter ett nära samarbete med andra verksamheter: inom KB, nationellt och internationellt.

Enheten ska säkra tillförlitliga och funktionella metadata för den svenska nationalbibliografin. Tillsammans med Enheten för monografier och seriella resurser ansvarar enheten för beskrivning av svenska monografier.

Miriam Björkhem, enhetschef
E-post: fornamn.efternamn@kb.se

Enheten för monografier och seriella resurser

Enheten har ett myndighetsutövande uppdrag genom att ansvara för aktiv insamling av fysiskt och digitalt pliktmaterial (monografier).

I enhetens ansvar ingår omvärldsbevakning med fokus på formatförändringar och publiceringssätt samt framtagning av strategier för kompletterande insamling inom området.

Enheten har, tillsammans med enheten för vardagstryck, press, kartor och bilder, ansvar för samordning av tryckt pliktinsamling.

Enheten beskriver svenska seriella resurser, svenska och utländska monografier. Funktionerna för ISBN respektive ISSN finns på enheten. Enheten ansvarar för kompletterande förvärv till KB:s samlingar, i form av utländsk forskningslitteratur och Suecana, både tryckt och digitalt, inklusive referenslitteratur, samt beskrivning av den.

Marika Holmblad, enhetschef
E-post: fornamn.efternamn@kb.se

Enheten för radio, tv och fonogram

Enheten har ett myndighetsutövande uppdrag genom att ansvara för aktiv insamling av fysiskt och digitalt pliktmaterial av radio, tv, musik, ljudböcker samt taltidningar inklusive utgivningsbevakning och kompletterande insamling.

Enheten ansvarar för beskrivningen av material inom sitt område, samt utför kvalitetssäkring och berikning av inkommande metadata.

I enhetens ansvar ingår omvärldsbevakning av formatförändringar och publiceringssätt samt framtagning av strategier för kompletterande insamling inom området.

Inom enhetens ansvarsområde ingår koordinering ur verksamhetsperspektiv av nuvarande katalogiseringsverktyg för audiovisuellt material.

Erica Bäckström, enhetschef
E-post: fornamn.efternamn@kb.se

Enheten för vardagstryck, press, kartor och bilder

Enheten har ett myndighetsutövande uppdrag genom att ansvara för aktiv insamling av fysiskt och digitalt pliktmaterial (dagstidningar, tidskrifter, kartor, bilder och vardagstryck), samt bidrar till beskrivning av vissa materialtyper.

I enhetens ansvar ingår omvärldsbevakning med fokus på formatförändringar och publiceringssätt samt framtagning av strategier för kompletterande insamling inom området.

Enheten har, tillsammans med enheten för monografier och seriella resurser, ansvar för samordning av tryckt pliktinsamling.

Henrik Bylund, enhetschef
E-post: fornamn.efternamn@kb.se

Avdelningen för utvecklingsstöd och kommunikation

Avdelningens uppdrag är att skapa överblick över KB:s verksamhet, stödja strategisk utveckling och underlätta dialog kring myndighetens uppdrag.

Syftet är att stödja KB i att på ett medvetet sätt nå ut i en gemensam riktning till myndighetens intressenter. Uppdraget utgår från externa krav och interna verksamhetsbehov. Avdelningens roll är därmed både styrande och stödjande.

I uppdraget ingår exempelvis myndighetens övergripande kommunikation, uppföljnings- och planeringsprocess samt stöd i verksamhetsutveckling. Departementskontakter, remissamordning, ansvar för Sveriges officiella biblioteksstatistik, samt att tillhandahålla administrativt stöd till myndighetens ledning och insynsråd ingår också i uppdraget.

Avdelningen är organiserad i två enheter.

Christina Jönsson Adrial, avdelningschef
E-post: fornamn.efternamn.efternamn@kb.se

Enheten för kommunikation

I enhetens uppdrag ingår kommunikationsstöd till myndigheten genom att följa upp, utveckla, planera, samordna och genomföra interna och externa kommunikationsinsatser.

I uppdraget ingår att styra, stödja och vara rådgivande i kommunikation för myndighetsövergripande frågor samt förvalta, ta fram och kompetensutveckla i metoder för kommunikation.

Dessutom utvecklar och förvaltar enheten innehåll, funktionalitet och metoder i myndighetens digitala kommunikationskanaler, ansvarar för KB:s grafiska profil samt producerar centrala publikationer och annan grafisk produktion. Utöver detta ingår ansvar för press- och mediefrågor.

Lotta Serning, kommunikationschef
E-post: fornamn.efternamn@kb.se

Enheten för utvecklingsstöd

Enheten ansvarar för att, utifrån ett myndighetsövergripande perspektiv, skapa förutsättningar för hur KB:s mål och vision kan omsättas till en färdplan.

I detta ansvar ingår uppföljnings- och planeringsprocessen. Enheten ger stöd i uppföljning, prioritering och planering samt i metoder och verktyg i syfte att stärka organisationens lärande, förmåga till prioriteringar samt möjligheter till samarbete.

Vidare tillhandahåller enheten utrednings- och utvecklingsspecifika kompetenser som projektledning, facilitering och tjänstedesign. Enheten ansvarar även för att ha överblick över tidsavgränsade uppdrag samt att följa upp effekter och nyttor för större prioriterade satsningar.

Enheten ansvarar för att samla in och sammanställa Sveriges officiella biblioteksstatistik inklusive statistik för KB:s egen verksamhet. Enheten leder också arbetet med KB:s årsredovisning och budgetunderlag.

Anna Dellborg, enhetschef
E-post: fornamn.efternamn@kb.se

Avdelningen för verksamhetsstöd

I avdelningens uppdrag ingår att skapa förutsättningar för myndighetens verksamhet genom att tillhandahålla effektiva och relevanta stödprocesser.

I avdelningens uppdrag ingår att skapa förutsättningar för myndighetens verksamhet genom att tillhandahålla effektiva och relevanta stödprocesser. I ansvarsområdet ingår HR, ekonomi, säkerhet, lokalförsörjning, miljö- och hållbarhet, juridik, upphandling, dokument- och ärendehantering, myndighetsarkiv samt internservice. Uppdraget utgår från externa krav och interna verksamhetsbehov.

Avdelningens roll är därmed både styrande och stödjande. Styrningen sker med utgångspunkt i externa författningar medan stödet handlar om att samordna, följa upp och utveckla administrativa processer inom ansvarsområdet, samt att ge information, råd, utbildning och service.

Avdelningen är organiserad i fyra enheter.

Anna Runeberg, avdelningschef
E-post: fornamn.efternamn@kb.se

Enheten för HR

Enhetens uppdrag är att samordna, följa upp och utveckla myndighetens personalpolitik, inklusive samordning och utveckling av processer inom HR såsom arbetsgivarpolitik, lönebildning, ledar- och medarbetarskap, kompetensförsörjning, arbetsmiljö, förhandlingar och organisationsutveckling.

Enheten ansvarar också för HR-administration och för framställning av statistik inom HR-området.

Joanna Kielska, enhetschef
E-post: fornamn.efternamn@kb.se

Enheten för ekonomi och upphandling

Enhetens uppdrag är att samordna, följa upp och utveckla KB:s ekonomistyrning såsom budgetprocessen, ekonomiska prognoser och ekonomiredovisning.

Enheten ansvarar också för ekonomiadministration samt förvaltningsfrågor och redovisning av fonder knutna till KB. Vidare ansvarar enheten för upphandlingar, avtalsförvaltning och övergripande inköpssamordning.

Enheten tillhandahåller också ett administrativt stöd till avdelningsledningarna.

Peter Carlsson, enhetschef
E-post: fornamn.efternamn@kb.se

Enheten för säkerhet och juridik

Enheten ansvarar för att samordna, följa upp och utveckla KB:s ledningssystem för säkerhet. I ledningssystemet ingår regelskrivning om säkerhetsskydd, informationssäkerhet, dataskydd, fysiskt skydd, risk- och incidenthantering, personskydd samt kris- och kontinuitetshantering.

Enheten ansvarar också för KB:s dokument- och ärendehantering samt för myndighetsarkivet. Enheten tillhandahåller också juridiskt stöd, samordnar GDPR-frågor, samt hanterar visselblåsarärenden.

Karin Lodin, enhetschef och chefsjurist
E-post: fornamn.efternamn@kb.se

Enheten för fastigheter och internservice

Enhetens uppdrag är att samordna, följa upp och utveckla KB:s lokaler och kontorsarbetsplatser.

I detta ansvar ingår hyresförhandlingar och kontakter med tillhörande entreprenader. Vidare utför enheten internservice och ansvarar för KB:s miljö- och hållbarhetsfrågor.

Enheten har också det operativa ansvaret för fysisk arbetsmiljö och fysisk säkerhet.

Peter Suominen, enhetschef
E-post: fornamn.efternamn@kb.se

Lediga jobb

Arbeta på KB

KB är en kreativ och dynamisk arbetsplats, i navet av Sveriges kultur- och utbildningssektor. Här har du möjlighet att bidra till både forskning och demokratisk samhällsutveckling.

Se lediga jobb och mer om arbetsplatsen
Tyck till

Hjälpte den här sidan dig?