fullskärmsbild

Avdelningar och enheter

Kungliga bibliotekets organisation utgörs av ett flertal avdelningar och enheter. Arbetet leds av en riksbibliotekarie.

KB:s verksamhet är uppdelad i sex avdelningar med sammanlagt 23 enheter. Här arbetar cirka 330 personer. Verksamheten är dels förlagd i Humlegården och på Karlavägen i Stockholm, och dels i Bålsta, Grängesberg och Strängnäs.

Den 1 januari 2021 gick KB in i en ny organisationsstruktur. Det innebär att en del ordinarie chefer ännu inte är på plats. Några av enheternas namn är även preliminära.

Riksbibliotekarie

KB är en enrådsmyndighet som styrs av en riksbibliotekarie, KB:s myndighetschef. Riksbibliotekarien har det övergripande ansvaret för KB:s verksamhet.

Karin Grönvall, riksbibliotekarie
E-post: fornamn.efternamn@kb.se
Telefon: 010-709 36 00

Riksbibliotekarie Gunilla Herdenberg. Foto: Jann Lipka

Karin Grönvall, riksbibliotekarie.

Biträdande riksbibliotekarie

Lars Ilshammar
E-post: fornamn.efternamn@kb.se
Telefon: 010-709 33 69

Avdelningen för insamling och metadata

Avdelningen ansvarar för att aktivt samla in och beskriva pliktmaterial, samt för bevakning av medielandskapet. Den ansvarar även för samordning av KB:s metadata med fokus på användarnas behov av sökbarhet. Dessutom har avdelningen ansvar för samverkan kring standarder och praxis.

Linda Lindström, avdelningschef
E-post: fornamn.efternamn@kb.se
Telefon: 010-709 31 52

Enheten för metadata

Enheten ansvarar för att beskrivningarna av KB:s material är utformade utifrån användarnas behov av sökbarhet. Utifrån detta ansvar utformas praxis när det gäller format och beskrivningsnivåer för metadata som är nödvändiga för att system och tjänster ska kunna hantera bevarande, framtagning och tillhandahållande. Enheten ansvarar även för beskrivning av svenska monografier, samt nationalbibliografin.

Miriam Björkhem, enhetschef
E-post: fornamn.efternamn@kb.se
Telefon: 010-709 36 47

Enheten för insamling 1

Enheten har ett myndighetsutövande uppdrag genom att ansvara för aktiv insamling av analogt och digitalt pliktmaterial av film, datorspel och musiktryck samt beskrivning av materialet. I enheten ingår bevakning av formatförändringar och publiceringssätt samt framtagning av strategier för kompletterande insamling inom ansvarsområdet. I uppdraget ingår fortsatt utveckling av Kulturarw3 för svep av den svenska webben samt förberedelse inför övrig insamling.

Nina Heljeback, enhetschef
E-post: fornamn.efternamn@kb.se
Telefon: 010-709 32 16

Enheten för insamling 2

Enheten har ett myndighetsutövande uppdrag genom att ansvara för aktiv insamling av analogt och digitalt pliktmaterial (dagstidningar, tidskrifter, kartor, bilder, affischer och vardagstryck), samt för beskrivning av materialet. I enheten ingår bevakning av formatförändringar och publiceringssätt samt framtagning av strategier för kompletterande insamling inom ansvarsområdet. ISSN-funktionen ligger i enhetens ansvarsområde.

Caroline Åberg, vikarierande enhetschef
E-post: fornamn.efternamn@kb.se
Telefon: 010-709 30 93

Enheten för insamling 3

Enheten har ett myndighetsutövande uppdrag genom att ansvara för aktiv insamling av analogt och digitalt pliktmaterial (monografier). Enheten ansvarar för kompletterande förvärv till KB:s samlingar, i form av utländsk forskningslitteratur och Suecana, både tryckt och digitalt, inklusive referenslitteratur. ISBN-funktionen ligger inom enheten.

Marika Holmblad, enhetschef
E-post: fornamn.efternamn@kb.se
Telefon: 010-709 34 24

Enheten för insamling 4

Enheten har ett myndighetsutövande uppdrag genom att ansvara för aktiv insamling av analogt och digitalt pliktmaterial material av radio, tv, musik, ljudböcker samt taltidningar och beskrivning av materialet. I enheten ingår bevakning av formatförändringar och publiceringssätt samt framtagning av strategier för kompletterande insamling inom ansvarsområdet.

Erica Bäckström, enhetschef
E-post: fornamn.efternamn@kb.se
Telefon: 010-709 33 24

Avdelningen för bevarande och digitalisering

Avdelningen ansvarar för att bevara KB:s samlingar, såväl fysiska som digitala objekt, samt att genom digitalisering, migrering och uppordning bidra till att öka tillgången till samlingarna i hela landet.

Christer Karlsson, avdelningschef
E-post: fornamn.efternamn@kb.se
Telefon: 010-709 32 96

Enheten för bevarande 1
Enheten för bevarande 2

Enheterna ansvarar för strategisk planering och genomförande av bevarandeinsatser inklusive konservering för KB:s samtliga format- och medietyper. I ansvaret ingår att utöka bevarandeinsatserna för digitala samlingar. Vidare har enheterna ansvar för KB:s bokbinderiverksamhet. Enheterna ansvarar även för magasinsplanering, framtagning av material samt för samlingssäkerhet i samarbete med andra berörda verksamheter.

Charlotte Ahlgren, enhetschef (Bevarande 1)
E-post: fornamn.efternamn@kb.se
Telefon: 010-709 33 22

Christian Zeising, enhetschef (Bevarande 2)
E-post: fornamn.efternamn@kb.se
Telefon: 010-709 33 06

Enheten för digitalisering

Enheten ansvarar för KB:s informationsdigitalisering av samtliga materialtyper i syfte att bevara och tillgängliggöra innehållet. I ansvarsområdet ingår utveckling av arbetsprocesser för att möjliggöra en högre digitaliserings- och migreringstakt samt utökad användarstyrd digitalisering. Vidare ansvarar enheten för samverkan med externa aktörer inom området.

Torsten Johansson, enhetschef
E-post: fornamn.efternamn@kb.se
Telefon: 010-709 34 02

Enheten för retroaktiv uppordning

Enheten ansvarar för retroaktiv beskrivning och uppordning av KB:s obeskrivna respektive otillräckligt beskrivna samlingar, samt för koordinering och beredning av donationer och antikvariska förvärv. I ansvaret ingår även preparerande åtgärder inför digitalisering, och delaktighet i arbetet med automatiserade metadataflöden.

Eva Häusner, enhetschef
E-post: fornamn.efternamn@kb.se
Telefon: 010-709 32 37

Avdelningen för bibliotekssamverkan och forskningsstöd

Avdelningen ansvarar för att stödja forskning, både genom tillgängliggörande av KB:s samlingar i hela landet och genom att bidra till en övergripande forskningsinfrastruktur. Den ansvarar även för att främja samverkan inom hela det allmänna biblioteksväsendet.

Anja Dahlstedt, avdelningschef
E-post: fornamn.efternamn@kb.se
Telefon: 010-709 31 86

Enheten för bibliotekssamverkan

Enheten ansvarar för att ha en nationell överblick över, och främja samverkan inom, det allmänna biblioteksväsendet. Här ingår bland annat samverkan och partnerskap kring nationella tjänster som Libris samt uppföljning av kommuners och regioners biblioteksplaner. Enheten ansvarar också för kontinuerlig dialog med företrädare för alla bibliotekstyper och andra intressenter inom sektorn. Vidare ingår ansvar för KB:s bidrag till kultursamverkansmodellen.

Oskar Laurin, enhetschef
E-post: fornamn.efternamn@kb.se
Telefon: 010-709 30 66

Enheten för forskningssamverkan

Enheten ansvarar för att utveckla stöd och infrastruktur för forskning. I ansvarsområdet ingår koordinering av forskningsprojekt, licensiering av e-resurser för lärosäten och andra forskningsinstitutioner (Bibsam) och samordning av arbetet för öppen tillgång till vetenskapliga publikationer. Enheten ansvarar också för samverkan och partnerskap kring Swepub och Digital plattform för öppet tillgänglig vetenskapliga tidskrifter samt andra nationella tjänster. Enheten för en kontinuerlig dialog med andra aktörer inom området och arbetar nära KB-labb.

Anna Lundén, enhetschef
E-post: fornamn.efternamn@kb.se
Telefon: 010-709 36 14

Enheten för förmedling

Enheten ansvarar för att kontextualisera och förmedla KB:s samlingar genom visningar, studiebesök, pedagogisk verksamhet, utställningar och programverksamhet. Enheten ansvarar även för arbetet med fundraising, handläggning av utställningslån och utförselärenden, KB:s egen publiceringsverksamhet (ACTA) samt bidrar i arbetet med donationer.

Katinka Ahlbom, enhetschef
E-post: fornamn.efternamn@kb.se
Telefon: 010-709 33 42

Enheten för tillgängliggörande

Enheten ansvarar för att tillgängliggöra KB:s samlingar och tjänster över hela landet, såväl för forskare som för andra användare. I ansvarsområdet ingår planering och förvaltning av både fysiska och digitala tjänster såväl lokalt som nationellt, samt samordning och administration av avtalslicenser för fjärraccess och fjärrlån. Enheten samordnar även användarmötet.

Philippa Andreasson, enhetschef
E-post: fornamn.efternamn@kb.se
Telefon: 010-709 36 23

Avdelningen för planerings- och utvecklingsstöd

Avdelningen ansvarar för överblick över och stöd till strategisk utveckling av KB:s verksamheter.

Christina Jönsson Adrial, avdelningschef
E-post: fornamn.efternamn.efternamn@kb.se
Telefon: 010-709 36 42

Christina Jönsson Adrial

Enheten för projekt och utredning

Enheten ansvarar för att skapa goda förutsättningar för myndighetens projekt- och utredningsverksamhet. Enheten ansvarar för KB:s projektstyrningsmodell. Den har överblick över projekt och utredningar och följer upp effekter och nyttor. Enheten stödjer avdelningarna med kompetens och stöd kring modell och metoder. Vidare utgör enheten en gemensam pool av utrednings- och projektspecifika kompetenser.

Anna Simonsson, tillförordnad enhetschef
E-post: fornamn.efternamn.efternamn@kb.se
Telefon: 010-709 30 23

Enheten för planering och analys

Enheten ansvarar för KB:s verksamhetsstyrning och förbättringsarbete. Enheten samordnar och stödjer avdelningarnas verksamhetsplanering och uppföljning. Enheten säkerställer att verksamheten följs upp enligt fastställd modell för att stärka lärandet. I detta ingår samordna förbättringsarbetet samt att samla in och sammanställa statistik såväl för KB:s verksamhet som för Sveriges officiella biblioteksstatistik. Enheten ansvarar för verksamhetsplanering, årsredovisning och budgetunderlag.

Anna Simonsson, enhetschef
E-post: fornamn.efternamn.efternamn@kb.se
Telefon: 010-709 30 23

Enheten för kommunikation

Enheten har ett övergripande ansvar för KB:s externa och interna kommunikation. Den har en pådrivande, stödjande och rådgivande roll inom kommunikationsområdet för hela KB och ansvarar för policy- och strategifrågor som rör myndighetens kommunikation, liksom för uppföljning och analys. Vidare ansvarar enheten för myndighetens visuella identitet, press- och medieaktiviteter, interna och externa webbplatser, utveckling av digitala sändningar, kriskommunikation och utformning av material.

Jo Barker, tillförordnad enhetschef
E-post: fornamn.efternamn@kb.se
Telefon: 010-709 31 74

Avdelningen för informationssystem

Avdelningen ansvarar för att KB har användarvänliga och kostnadseffektiva it-system, stabil och säker it-infrastruktur samt en digital tjänsteutveckling. Uppdraget genomförs i balans mellan egna och köpta tjänster.

Göran Lindgren, avdelningschef
E-post: fornamn.efternamn@kb.se
Telefon: 010-709 32 43

Enheten för systemutveckling och design 1

Enheten ansvarar för design och utveckling av tjänster och system på KB, inklusive kravfångst, analys, interaktions- och systemdesign, programmering och testning samt driftsättning och vidareutveckling. Enheten arbetar behovsdrivet med agila metoder för att säkerställa att önskade effekter uppfylls. Enheten har bland annat ett speciellt ansvar för tjänsteutveckling kring plikt, insamling, digitalisering och bevarande, digitalt så väl som analogt.

Maria Kadesjö, tillförordnad enhetschef
E-post: fornamn.efternamn@kb.se
Telefon: 010-709 36 19

Enheten för systemutveckling och design 2

Enheten ansvarar för design och utveckling av tjänster och system på KB, inklusive kravfångst, analys, interaktions- och systemdesign, programmering och testning samt driftsättning och vidareutveckling. Enheten arbetar behovsdrivet med agila metoder för att säkerställa att önskade effekter uppfylls. Enheten har bland annat ett speciellt ansvar för tjänsteutveckling kring KB samverkansuppdrag och tjänster för tillhandahållande av samlingar.

Maria Kadesjö, enhetschef
E-post: fornamn.efternamn@kb.se
Telefon: 010-709 36 19

Enheten för infrastruktur och drift

Enheten ansvarar för integration, drift och teknisk förvaltning samt vidareutveckling av KB:s tekniska infrastrukturplattformar, digital lagring och arkiv, datahallar, nätverk, drift- och säkerhetsbackup, systemövervakning och incidenthantering. Enheten ansvarar vidare för digitala arbetsplatser, konferensteknik, it-support och användarutbildning, telefoni och växel, systemavtal och licenser samt it-säkerhet och behörigheter i it-system.

Niclas Grynner, tillförordnad enhetschef
E-post: fornamn.efternamn@kb.se
Telefon: 010-709 31 09

Avdelningen för verksamhetsstöd

Avdelningen ansvarar för att KB har en modern administrativ organisation och effektiva stödprocesser.

Anna Runeberg, avdelningschef
E-post: fornamn.efternamn@kb.se
Telefon: 010-709 31 08

Enheten för HR

Enheten ansvarar för att samordna, utveckla och följa upp myndighetens personalpolitik, inklusive samordning och utveckling av processer inom HR som arbetsgivarpolitik, lönebildning, ledar- och medarbetarskap, kompetensförsörjning, arbetsmiljö, förhandlingar och organisationsutveckling. Vidare ingår ansvar för stöd med HR-administration.

Anna Runeberg, tf enhetschef
E-post: fornamn.efternamn@kb.se
Telefon: 010-709 31 08

Enheten för ekonomi och upphandling

Enheten ansvarar för att samordna, följa upp och utveckla KB:s ekonomistyrning inklusive budget, uppföljning och prognoser samt redovisning. Enheten ansvarar vidare för ekonomiadministration, förvaltningsfrågor samt redovisning av fonder knutna till KB, upphandlingsrådgivning och övergripande inköpssamordning.

Tony Szabo, enhetschef
E-post: fornamn.efternamn@kb.se
Telefon: 010-709 31 85

Enheten för säkerhet

Enheten ansvarar för att samordna, följa upp och utveckla KB:s ledningssystem för säkerhet. I detta ingår säkerhetsskydd, informationssäkerhet inklusive dataskydd, fysiskt skydd inklusive brandskydd, risk- och incidenthantering, personskydd samt kris- och kontinuitetshantering. Vidare svarar enheten för dokument- och ärendehantering samt bevarande och gallring av myndighetsinformation. I uppdraget ingår även juridiskt stöd.

Anders Bessier, enhetschef
E-post: fornamn.efternamn@kb.se
Telefon: 010-709 31 64

Enheten för fastigheter och internservice

Enheten ansvarar för att samordna, följa upp och utveckla fastigheter, lokaler och kontorsarbetsplatser med tillhörande entreprenader, samt har ett operativt ansvar för den fysiska säkerheten. Vidare har enheten ansvar för att samordna stödet till KB:s konferensverksamhet, fysiska arbetsmiljö och miljöledningssystem.

Peter Suominen, enhetschef
E-post: fornamn.efternamn@kb.se
Telefon: 010-709 31 71

Lediga jobb

Arbeta på KB

KB är en kreativ och dynamisk arbetsplats, i navet av Sveriges kultur- och utbildningssektor. Här har du möjlighet att bidra till både forskning och demokratisk samhällsutveckling.

Se lediga jobb och mer om arbetsplatsen
Tyck till

Hjälpte den här sidan dig?