fullskärmsbild

Avdelningar och enheter

Kungliga bibliotekets organisation utgörs av ett flertal avdelningar och enheter. Arbetet leds av en riksbibliotekarie.

KB:s verksamhet är uppdelad i sex avdelningar med sammanlagt 19 enheter. Här arbetar cirka 330 personer. Verksamheten är dels förlagd i Humlegården och på Karlavägen i Stockholm, och dels i Bålsta, Grängesberg och Strängnäs.

Riksbibliotekarie

KB är en enrådsmyndighet som styrs av en riksbibliotekarie, KB:s myndighetschef. Riksbibliotekarien har det övergripande ansvaret för KB:s verksamhet.

Karin Grönvall, riksbibliotekarie

E-post: fornamn.efternamn@kb.se
Telefon: 010-709 36 00

Riksbibliotekarie Gunilla Herdenberg. Foto: Jann Lipka

Karin Grönvall, riksbibliotekarie.

Ledningsstöd

Ledningsstödet ansvarar för stöd till riksbibliotekarien i övergripande och strategiska frågor som rör till exempel it-styrning, kommunikation, juridik, samordning av internationella frågor, programverksamhet samt externfinansierade projekt och fundraising.

Det finns frågor som är centrala för hela verksamheten. Dessa frågor organiseras i program som löper genom hela organisationen. Just nu handlar det om digitalisering, IT, metadatahantering och pliktfrågor.

Lars Ilshammar, biträdande riksbibliotekarie

E-post: fornamn.efternamn@kb.se
Telefon: 010-709 33 69

Biträdande riksbibliotekarie Lars Ilshammar

Enheten för kommunikation

Enheten har en drivande, stödjande och rådgivande roll för hela KB och ansvarar för operativt och strategiskt stöd i kommunikationsfrågor. Enheten ansvarar även för digitala kanaler, press- och medieaktiviteter med mera.

Peter Axelsson, enhetschef och kommunikationsstrateg

E-post: fornamn.efternamn@kb.se
Telefon: 010-709 33 21

Peter Axelsson

Avdelningen för fysiska samlingar

Avdelningen ansvarar för att samla in och beskriva de fysiska pliktleveranserna och för samlingsuppbyggnad av fysiska dokument. Inom avdelningen finns bland annat ansvaret för bevarande av fysiska samlingar och för att ta emot donationer inom avdelningens ansvarsområde.

Anja Dahlstedt, avdelningschef

E-post: fornamn.efternamn@kb.se
Telefon: 010-709 33 22

Enheten för bevarande och nybindning

Enheten har ansvar för att samordna bevarandet av KB:s fysiska samlingar. I detta ingår att utföra specialiserade bevarandeåtgärder (konservering) och nybindning, iordningställande av det katalogiserade trycket och även antikvariskt förvärv så att det kan tillgängliggöras och långtidsförvaras. I uppdraget ingår även exempelvis magasinstillsyn och planering för tillväxt och kommande förvaringsbehov för alla samlingar.

Charlotte Ahlgren, enhetschef

E-post: fornamn.efternamn@kb.se
Telefon: 010-709 33 22


Enheten för handskrifter, kartor och bilder

Enheten ansvarar för att samla in, förvärva, beskriva, bevara och tillgängliggöra KB:s samlingar av handskrifter, kartor och bilder, såväl icke-tryckt som tryckt material. Enheten ansvarar även för det antikvariska förvärvet och för musiktryck och samordnar arbetet med äldre tryck m.m.

Katinka Ahlbom, enhetschef

E-post: fornamn.efternamn@kb.se
Telefon: 010-709 33 42


Enheten för nationalbibliografin

Enheten ansvarar för att beskriva och bevaka den allmänt spridda utgivningen av böcker och tidskrifter i Sverige. I uppdraget ingår att t.ex. framställa tillförlitliga katalogdata för den svenska nationalbibliografin. Enheten har ansvar även för utdelning av unika identifikatorer till förlag och utgivare och har ansvar för att framställa statistik över den svenska utgivningen av böcker och tidskrifter.

Marika Holmblad, enhetschef

E-post: fornamn.efternamn@kb.se
Telefon: 010-709 34 24


Enheten för vardagstryck

Enheten ansvarar för att samla in, beskriva, bevara och tillgängliggöra det svenska vardagstrycket, d.v.s. reklam- och informationsmaterial från företag, organisationer och föreningar. Enheten ansvarar även för mottagning och bedömning av avdelningens pliktleveranser och fördelar dem till berörda enheter m.m.

Henrik Bylund, enhetschef

E-post: fornamn.efternamn@kb.se
Telefon: 010-709 31 73

Avdelningen för digitala samlingar

Avdelningen ansvarar för att samla in, beskriva och bevara audiovisuella och digitala pliktleveranser och pliktlevererade dagstidningar. Här ligger också ansvaret för t.ex. KB:s digitaliseringsverksamhet och samlingsuppbyggnad av audiovisuella medier, digitala medier och dagstidningar.

Linda Lindström, avdelningschef

E-post: fornamn.efternamn@kb.se
Tel: 010-709 31 52

Enheten för dagstidningar, radio och tv

Enheten ansvarar t.ex. för att samla in, beskriva, förvärva och tillgängliggöra dagstidningar samt samla in, förvärva och beskriva radio och tv.

Torsten Johansson, enhetschef

E-post: fornamn.efternamn@kb.se
Telefon: 010-709 34 02

 
Enheten för digitalisering

Enheten ansvarar för KB:s digitaliseringsverksamhet, vilket innefattar samordning av digitalisering och digital produktion. I uppdraget ingår exempelvis bevarandefrågor rörande digitalt material och framtagning av audiovisuellt material.

Kaisa Unander, enhetschef

E-post: fornamn.efternamn@kb.se
Telefon: 010-709 32 58

 
Filmarkivet

Filmarkivet i Grängesberg är ett kulturhistoriskt arkiv för svenska folkets filmer. Här hamnar filmer från föreningar, företag, kommuner, arkiv, museer och privatpersoner. Enheten ansvarar också för digitalisering av viss film vid Filmarkivet, vilket sker i samråd med enheten för digitalisering.

Peter Suominen, enhetschef

E-post: fornamn.efternamn@kb.se
Telefon: 010-709 31 71

 
Enheten för film, musik och spel

Enheten ansvarar för att samla in, förvärva och beskriva film, musik och spel.

Nina Heljeback, enhetschef

E-post: fornamn.efternamn@kb.se
Telefon: 010-709 32 16

Avdelningen för publik verksamhet

Avdelningen ansvarar för den utåtriktade verksamheten och kontakten med myndighetens målgrupper. Arbetet omfattar t.ex. fysiskt och digitalt tillgängliggörande, stöd och kunskapsuppbyggnad. Avdelningen ansvarar för att ha nationell överblick och även att samla in och sammanställa Sveriges officiella biblioteksstatistik

Christina Jönsson Adrial, avdelningschef

E-post: fornamn.efternamn.efternamn@kb.se
Telefon: 010-709 36 42

Christina Jönsson Adrial

Enheten för nationell bibliotekssamverkan

Enheten ansvarar för att ha nationell överblick och för att främja samverkan och utveckling inom biblioteksväsendet. Detta innebär olika insatser av utrednings- och samordningskaraktär i syfte att främja bibliotekens utveckling och tillgång till bl.a. digital information. I uppdraget ingår också att ansvara för den officiella biblioteksstatistiken och följa upp hur biblioteksplaner i kommuner och landsting utformas och används.

Anna Lundén, enhetschef

E-post: fornamn.efternamn@kb.se
Telefon: 010-709 36 14


Enheten för kunskapsuppbyggnad

Enheten ansvarar för att stödja forskning i myndighetens samlingar och bidra till tillgängliggörandet. I uppdraget ingår också t.ex. att förvärva och beskriva publikationer med svensk anknytning som är utgivna utomlands och en representativ samling utländsk litteratur inom samhällsvetenskap och humaniora.

Eva-Maria Häusner, tf. enhetschef

E-post: fornamn.efternamn@kb.se
Telefon: 010-709 32 37

 
Enheten för användarservice

Enheten ansvarar för KB:s publika verksamhet vad gäller tjänsteutbud, läsesalar, bemanning, stöd och service anpassad efter målgruppernas behov. Detta inbegriper referensverksamhet samt tillhandahållande av det svenska och utländska trycket, kartor, bild, musik, audiovisuellt material, övrigt digitalt material och handskrifter.

Philippa Andreasson, enhetschef

E-post: fornamn.efternamn@kb.se
Telefon: 010-709 36 23

 
Enheten för för dokumentleverans

Enheten ansvarar för lokala tjänster som stödjer tillgängliggörande. Enheten har ansvar för de lokala bibliotekssystemen och framtagning av material ur samlingarna i Humlegården är också en del av våra uppgifter. Inom enheten hanteras myndighetens fjärrinlån och -utlån. I uppdraget ingår även att t.ex. tillhandahålla kopiering och reproduktion. Hit hör även verksamheten vid Statens biblioteksdepå i Bålsta.

Christian Zeising, enhetschef

E-post: fornamn.efternamn@kb.se
Telefon: 010-709 33 06

Avdelningen för informationssystem

Avdelningen ansvarar för system-, webb- och tjänsteutveckling för KB:s samtliga system och it-tjänster. Avdelningen ansvarar också för t.ex. dataflöden, it-utrustning inklusive inköp, telefoni samt digital lagring.

Ingemar Thun, avdelningschef

E-post: fornamn.efternamn@kb.se
Telefon: 010-709 30 78

Ingemar Thun

Enheten för it-drift

Enheten har ansvar för den tekniska infrastruktur som behövs för drift av KB:s system och tjänster. Det inkluderar kostnadseffektiv och säker serverdrift, drift av datorhall, nätverk etc. Vidare ingår övervakning av system, ansvar för systemavtal, säkerhetskopiering, lagringslösning och mailsystem.

Ellenor Axelsson, enhetschef

E-post: fornamn.efternamn@kb.se
Telefon: 010-709 31 09

 
Enheten för metadata och systemstöd

Enheten för metadata och systemstöd ansvarar för metadatasamordning inom KB och nationellt inom ramen för KB: s samordnande uppdrag. Enheten ansvarar för att förvalta och förbättra iimehållet i de nationella tjänsterna samt att samordna nationell praxis med internationella standarder. Enheten utgör ett stöd för resten av verksamheten och omvärlden, bland annat genom Libris biblioteksstöd.

Miriam Björkhem, enhetschef

E-post: fornamn.efternamn@kb.se
Telefon: 010-709 36 47


Enheten för systemutveckling och design

Enheten ansvarar för utveckling av de system och it-tjänster som skapas vid KB. Enheten arbetar även med t.ex. systemutveckling, interaktionsdesign samt design av KB:s samtliga system och it-tjänster.

Maria Kadesjö, enhetschef

E-post: fornamn.efternamn@kb.se
Telefon: 010-709 36 19


Enheten för produkt- och projektledning

Enheten för produkt- och projektledning ansvarar för övergripande teknisk planering, produktledning och arkitektur. Enheten ansvarar även för avdelningens projektledning, uppföljning och gemensamma processer.

Bengt Neiss, enhetschef

E-post: fornamn.efternamn@kb.se
Telefon: 010-709 35 41

Avdelningen för verksamhetsstöd

Avdelningen verkar för god intern styrning och kontroll på myndigheten inklusive övergripande kvalitetsarbete samt skapar förutsättningar för att lagar och förordningar följs. Avdelningen ansvarar även för internt stöd inom exempelvis verksamhetsstyrning, ekonomi, upphandling, juridik och HR.

Anna Runeberg, tf. avdelningschef

E-post: fornamn.efternamn@kb.se
Telefon: 010-709 31 08

Enheten för HR

Enheten ansvarar för samordning av myndighetens kompetensförsörjning, såsom rekrytering, kompetensutveckling, organisationsutveckling, HR-administration, samverkan och arbetsgivarfrågor, samt arbetsmiljöfrågor. Enheten ansvarar även för exempelvis myndighetens ärende- och dokumenthantering, arkivförteckning och ämbetsarkiv.

Anna Sundquist, tf. personalchef

E-post: fornamn.efternamn@kb.se
Telefon: 010-709 31 34

 
Enheten för ekonomi

Enheten ansvarar för myndighetens ekonomistyrning såsom budget, uppföljning och prognoser samt redovisning. Enheten ansvarar därutöver för ekonomi- och löneadministration, förvaltningsfrågor samt redovisning av fonder knutna till KB, verksjuridik, upphandlingsrådgivning och övergripande inköpssamordning.

Tony Szabo, ekonomichef

E-post: fornamn.efternamn@kb.se
Telefon: 010-709 31 85

 
Enheten för internservice och säkerhet

Enheten ansvarar för säkerhets- och beredskapsfrågor inklusive informationssäkerhet, operativt ansvar för fysisk säkerhet, kontors- och arbetsplatsservice med till tillhörande entreprenader, lokal- och fastighetsfrågor samt miljöledningssystem.

Anders Bessier, säkerhetschef

E-post: fornamn.efternamn@kb.se
Telefon: 010-709 3164

Lediga jobb

Arbeta på KB

KB är en kreativ och dynamisk arbetsplats, i navet av Sveriges kultur- och utbildningssektor. Här har du möjlighet att bidra till både forskning och demokratisk samhällsutveckling.

Se lediga jobb och mer om arbetsplatsen
Tyck till

Hjälpte den här sidan dig?