Information till alla Librisbibliotek

Innehållet i Libris är ett samarbete och resultatet är den sammanlagda ansträngningen av katalogiserande svenska bibliotek. För att slutresultatet ska bli så bra som möjligt gäller det att ta hänsyn till den information och de anvisningar som finns.

Med anledning av den problematiska situation vi befinner oss i med ett nytt katalogiseringsverktyg, gamla katalogiseringsanvisningar och ny information som finns fördelade på olika platser vill vi här samlat ta tillfället i akt att påminna om några viktiga delar som Librissamarbetet innefattar och som vi ofta får frågor om.

Kungliga biblioteket (KB) arbetar med att ta fram en ny, uppdaterad och samlad verktygslåda för katalogisatörer och övriga konsumenter av information som rör katalogisering och metadata. Men till dess att annat meddelas gäller fortfarande tjänsterna nedan.

Tjänster för anvisningar och information

Information om beskrivningsnivåer

Vid katalogisering i Libris anges alltid beskrivningsnivå under Adminmetadata. Beskrivningsnivån anger beskrivningens fullständighetsgrad. Det är viktigt att den beskrivningsnivå som anges verkligen speglar den nivå man valt att katalogisera resursen på. Den lägst godkända nivån vid primärkatalogisering i Libris är miniminivå men normalt bör biblioteksnivå tillämpas. För dessa nivåer har en minimiuppsättning av element (egenskaper i Libris) definierats, som måste ingå i beskrivningen av alla resurser som katalogiseras på den valda nivån (om de är relevanta).

Observera att om det förekommer koder i importerade poster som inte är godkända i Libris sätts automatiskt beskrivningsnivån till Miniminivå. Det kan därför hända att den angivna beskrivningsnivån inte motsvarar den verkliga beskrivningsnivån. Kontrollera och ändra till passande nivå.

Kärnelement i RDA

I RDA (som är den katalogiseringsstandard som tillämpas i Libris) finns inga beskrivningsnivåer utan där talar man om kärnelement (core elements) som alltid bör anges (om de är tillämpliga och lätt tillgängliga). Utöver kärnelementen har KB kompletterat med ett antal element som är obligatoriska enligt Librispraxis.

  • Miniminivå: RDA:s kärnelement
  • Biblioteksnivå: RDA:s kärnelement + de av KB fastställda obligatoriska elementen.

En sammanställning över vilka element (egenskaper) som är kärnelement respektive obligatoriska element finns nu i Anvisningar för katalogisering (RDA) Länk till annan webbplats..

Seriella resurser, Nationalbibliografin och ISSN Sverige

KB är registreringsmyndighet för ISSN Sverige. Tilldelning av ISSN med tillhörande auktoriserade nyckeltitlar är en integrerad del i det seriella katalogiseringsarbetet på enheten för Nationalbibliografin (NB). Med seriella resurser menas här tidskrifter, årsböcker och monografiserier utgivna i Sverige.

Poster med svenskt ISSN katalogiseras i Libris och uppdateras kontinuerligt för den internationella ”ISSN Portal” Länk till annan webbplats.. De särskilda metadata som hör till ISSN, samt uppdateringar för portalen måste alltid läggas till och göras av Nationalbibliografin/ISSN Sverige.

Kontakta gärna seriella gruppen vid NB när nya titlar saknas i Libris, vid titelbyten, avslutningar eller andra ändringar. E-post: issn@kb.se

Poster med bibliografikod NLT (Nya Lundstedt tidskrifter) ska aldrig röras eller kopieras.

Ändringsmeddelanden cxz

Vid ändring av information i bibliografiska poster ska ändringsmeddelande skickas via cxz. Vilka ändringar som berörs beskrivs utförligt på sidan Ändringsmeddelanden cxz.

Import från andra källor

Import av poster till Libris katalogisering från andra källor kan fungera som ett effektivt alternativ till primärkatalogisering. Det är dock väldigt viktigt att import av poster från andra källor inte skapar dubbletter.

Information om Andra källor och postimport finns i katalogiseringsverktygets hjälpsektion Länk till annan webbplats.. För utskick om eventuella dubbletter, se informationen på sidan Ändringsmeddelanden cxz.

Kontakta oss

Libris kundservice tar hand om frågor som gäller Librissamarbetet och de tekniska delarna som inloggningar, kringtjänster, dataflöden etc.
E-post: libris@kb.se

Katalogsupport tar hand om frågor som rör katalogisering och metadata i Libris.
E-post: katalogsupport@kb.se