fullskärmsbild

Öppen vetenskap

Regeringen har gett KB i uppdrag att kartlägga och analysera Länk till annan webbplats. två fenomen som båda är relaterade till framväxten av ett öppet vetenskapssystem: öppna lärresurser och allmänhetens delaktighet i forskningsprocessen. Uppdraget ska genomföras med inriktning på det allmänna biblioteksväsendet.

Öppen vetenskap syftar till att göra forskningsprocessen mer öppen och inkluderande. Med öppen tillgång till vetenskaplig information kan forskningens resultat användas av andra – både inom och utanför forskarsamhället. Det handlar om att göra forskningen transparent, tillgänglig och återanvändbar.

Öppen vetenskap innefattar bland annat:

  • Öppen tillgång – att vetenskapliga resultat ska vara tillgängliga och återanvändbara för alla (open access)
  • Öppna data – att materialet som vetenskapliga resultat bygger på ska vara tillgängligt och återanvändbart för alla (open research data)
  • Öppna lärresurser – att utbildnings- och undervisningsmaterial fritt delas och återanvänds (open educational resources)
  • Medborgarforskning – att allmänheten direkt involveras i forskningsprojekt eller olika delar av forskningsprocessen (citizen science)

Öppna lärresurser

Med öppna lärresurser avses pedagogiskt material som är fritt tillgängligt på internet med en öppen licens (exempelvis en creative commons-licens).

Kartläggningen av öppna lärresurser kommer delvis utgöras av enkäter till biblioteken vid universitet och högskolor i samarbete med Sveriges universitets- och högskoleförbund (SUHF). Ytterligare en enkät kommer att ställas till programansvariga vid universitet och högskolor om hur de använder öppna lärresurser. Genom dialog och workshoppar med företrädare för den regionala biblioteksverksamheten och i olika fokusgrupper siktar vi också på att kartlägga användningen av öppna lärresurser inom biblioteksväsendet mer generellt.

Uppdraget att kartlägga och analysera de öppna lärresurserna kommer att redovisas i oktober 2022.

Allmänhetens delaktighet i forskningsprocessen

Med allmänhetens delaktighet i forskningsprocessen avses dels det som brukar kallas för medborgarforskning (eng. citizen science), dels andra samverkansformer där allmänheten har betydelse för eller inflytande över forskning.

Under kartläggningen av allmänhetens delaktighet i forskningsprocessen samarbetar KB med Vetenskap & allmänhet (VA). VA är en ideell förening med syfte att främja dialog och öppenhet mellan allmänhet och forskare, och har bland annat medverkat i arbetet med att ta fram portalen Medborgarforskning.se Länk till annan webbplats..

Uppdraget att kartlägga och analysera allmänhetens delaktighet i forskningsprocessen kommer att redovisas i januari 2023.

Samarbete inom uppdraget

Inom ramen för uppdraget kommer dialog också ske med utpekade organisationer såsom Statens skolverk, universitet och högskolor genom SUHF, Riksantikvarieämbetet, Universitetskanslersämbetet och Vetenskapsrådet. Även andra berörda myndigheter och organisationer som exempelvis Sveriges Förenade Studentkårer och Wikimedia kommer att engageras.

Tipsa KB!

Är du själv delaktig i något projekt med koppling till öppna lärresurser eller medborgarforskning? Tveka inte att kontakta oss för tips och inspel på: openaccess@kb.se

Tyck till

Hjälpte den här sidan dig?