Årets redovisning av det nationella arbetet med öppen tillgång

Som en del av KB:s uppdrag att samordna, följa upp och främja samverkan i arbetet för öppen tillgång till vetenskapliga publikationer publicerar KB idag en rapport som belyser utvecklingen för öppen tillgång i Sverige.

Rapporten sammanfattar statistik om öppen tillgång, redogör för utgifter om vetenskaplig publicering, liksom för pågående arbete för att samordna det nationella arbetet och insatser som görs för att främja öppen tillgång.

Den svenska utvecklingen

70 procent av de svenska sakkunniggranskade vetenskapliga artiklarna under 2022 publicerades med omedelbar öppen tillgång. Det är en ökning med tre procentenheter jämfört med föregående år. I ett längre perspektiv ser det ut som att utvecklingstakten avtar. I rapporten diskuteras olika faktorer som påverkar den svenska utvecklingen.

I samband med denna redovisning har uppgifter om öppen tillgång i siffror uppdaterats på KB:s webbplats. Tidigare har KB redovisat utgifter för vetenskaplig publicering vid svenska universitet och högskolor.

Rådsslutsatser från EU om öppen tillgång

I rapporten redogörs också för de slutsatser om öppen vetenskaplig publicering från EU:s Konkurrenskraftsråd som beslutades 23 maj 2023 under det svenska ordförandeskapet i EU.

Rådsslutsatserna pekar ut viktiga områden för att påskynda övergången till öppen vetenskap och bidra till forskningens kvalitet, effektivitet och påverkan. Bland annat berörs kostnader för vetenskaplig publicering, utmaningar kring sakkunniggranskning samt upphovsrättsliga förutsättningar. Slutsatserna kommer bland annat att implementeras i Sverige via de nationella riktlinjer för öppen vetenskap som KB har i uppdrag att ta fram, och som ska presenteras i januari 2024.

Läs hela redovisningen

Regeringsuppdrag om riktlinjer för öppen vetenskap

Sedan juni 2022 har KB i uppdrag från regeringen att ta fram nationella riktlinjer för öppen vetenskap. Uppdraget ska redovisas senast 15 januari 2024.

Läs mer om uppdraget

Vill du ha fler nyheter från KB?

Under Prenumerera på Nytt från KB kan du välja de områden som intresserar dig. Du kan också följa oss på Linkedin Länk till annan webbplats..