Referensgruppsmöte om prioriteringar i riktlinjerna för öppen vetenskap

Den 31 mars 2023 hade referensgruppen för KB:s uppdrag att ta fram nationella riktlinjer för öppen vetenskap sitt andra möte.

KB berättade om hur arbetet med regeringsuppdraget fortskrider, bland annat om de tillfällen som KB har informerat om uppdraget och olika analyser som har gjorts för att skapa underlag för riktlinjerna. Till exempel redovisades för en kartläggning av styrdokument om öppen vetenskap vid svenska lärosäten. Förlängningen för uppdraget till 15 januari 2024 uppmärksammades och ambitionen att använda tiden för att förankra riktlinjerna bland berörda aktörer.

Referensgruppen diskuterade i synnerhet prioriteringar som behöver göras i riktlinjerna och fokuserade på följande urval av sakområden:

  • Öppen tillgång till vetenskapliga publikationer
  • Öppen tillgång till forskningsdata
  • Öppna lärresurser
  • Allmänhetens delaktighet i forskningsprocessen/Medborgarforskning

Inom dessa områden finns det särskilda förutsättningar och utmaningar som riktlinjerna behöver ta hänsyn till. Ledamöterna i referensgruppen gav viktiga inspel till det vidare arbetet att ta fram målsättningar, prioriteringar och behov av stöd och vägledning. Till exempel kan riktlinjerna knyta an till relaterade nationella policyer och strategier för öppna data, beakta etablerade principer för medborgarforskning och inkludera vägledning för hur öppna forskningspraktiker ska värderas i meritbedömningar.

Nästa möte är planerat till 2 juni 2023 och då kommer ett utkast till riktlinjer att diskuteras.

Vill du ha fler nyheter från KB?

Under Prenumerera på Nytt från KB kan du välja de områden som intresserar dig. Du kan också följa oss på Linkedin Länk till annan webbplats..