Aktu­ellt från Swepub: februari 2023

En sammanställning av de senaste nyheterna kring Swepub.

Release av Swepub

Den 16 februari produktionssattes Swepubs version 1.10. Releasen innehöll berikningar utifrån metadata i den externa datakällan Crossref samt förbättring av hanteringen för berikning av ORCIDs utifrån lokala personID:n.

Läs hela versionsinformationen.

Nästa Swepub release

Swepubs version 1.11 är preliminärt planerad till tisdag den 16 maj. Releasen är planerad att innehålla bland annat förbättrad förhandsvisning i Swepubs tjänst för Bibliometri.

Se Swepub Roadmap för planerad utveckling under 2023. Observera att all planering är preliminär och kan ändras utifrån nya prioriteringar.

Revidering av Swepubs format och praxis

Under vårterminen kommer Swepubs format och praxis att ses över och revideras. Förra revideringen gjordes 2019. Syftet med översynen och revideringen är att möta behoven av bibliografisk beskrivning och bibliometriska analyser med aktuella, tydliga och lättförståeliga anvisningar för registrering och dataöverföring. Dessa underlättar enhetlig beskrivning samt användning av data i Swepub.

Arbetsgruppen består av

 • Andreas Andersson, KB
 • Urban Andersson, Chalmers bibliotek
 • Kristoffer Antonsson, SLU-biblioteket
 • Johan Fröberg, KB
 • Tuija Drake, KB
 • Mikael Graffner, Lunds universitetsbibliotek
 • Kristina Graner, Göteborgs universitetsbibliotek
 • Camilla Lindelöw, KB
 • David Scheutz, Konstfacks bibliotek

KB kommer att ha avstämningar med DiVA om formatanpassningar och med Universitetskanslersämbetet och Vetenskapsrådet om analysbehov. Swepubs referensgrupp kommer att få ta del av utkast under arbetets gång. Organisationerna som levererar data till Swepub kommer att få färdigställda utkast för påsyn och tillfälle för kommentarer.

Publicering av de reviderade anvisningarna är preliminärt planerad till hösten 2023. Tidpunkten för när anvisningarna kommer att gälla är beroende på publiceringsdatumet för att lämna tillräckligt med tid och utrymme för implementeringen, både på KB och lokalt.

Förstudie kring söktjänster

För närvarande pågår en förstudie där steg ett är att undersöka förutsättningar för en framtida söktjänst tänkt att ersätta Libris Webbsök. Förstudien är planerad att pågå fram till och med juni 2023. Steg två i denna förstudie blir att undersöka förutsättningar för en framtida ny söktjänst för Swepub. Därefter kommer behoven kring Uppsök-tjänsten att undersökas.

Överenskommelsen om samarbete kring Swepub

I januari 2023 skickades överenskommelse om samarbete kring Swepub ut till biblioteks- och organisationschefer på alla de organisationer som levererar eller är på väg att leverera data till Swepub för signering. Syftet med överenskommelsen är att tydliggöra roller och åtaganden mellan KB och organisationerna. Överenskommelsen baseras på den vedertagna praxis som i dag råder om dataleveranserna till Swepub. Signering önskas senast den 31 mars 2023.

Swepub utvecklingsråd

Swepub utvecklingsråd har fått en ny ordförande, Gustav Amberg från Södertörns högskola. Första möte i Swepub utvecklingsråd med den nya ordföranden kommer att hållas den 24 mars 2023.

Swepub-träff

Den 10 februari hölls Swepub-träff med tema revidering av Swepubs format och praxis. Runt 35 deltagare från organisationer som levererar data till Swepub diskuterade om förbättringsbehov i Nationella riktlinjer för beskrivning av forskningsoutput, Svensk indelning av forskningsoutput och Swepub MODS formatspecifikation.

Önskemålen om förtydligande gällde gränsdragningar bland annat rörande innehållsmärkning, konstnärlig output, konferensoutput och flera utgivningsår. Det önskades även praxis kring registrering av hållbarhetsmål.

Information om nästa Swepub-träff och tema kommer under våren.

Filmerna från IFFIS 2022

De filmade presentationerna på konferensen IFFIS - Infrastruktur för forskningsinformation i Sverige den 24 oktober finns tillgängliga på Vetenskapsrådets Youtube-kanal Länk till annan webbplats.. Där hittar du presentationen om samarbetet kring Swepub men även presentationen om hur man i Norge utvecklar Nasjonalt Vitenarkiv som en ersättare för CRIStin.

Kalender

 • Möte i Swepub utvecklingsråd den 24 mars 2023.
 • Release av Swepub 1.11 preliminärt den 16 maj 2023.

Vill du ha fler nyheter från KB?

Under Prenumerera på Nytt från KB kan du välja de områden som intresserar dig!