Biblioteken kan göra allmänheten delaktig i forskningen

Svenska bibliotek ska bidra till kunskapsförmedling och främja vetenskaplig bildning. Internationellt finns många goda exempel på hur bibliotek kan göra allmänheten delaktig i forskningsprocessen. De visar hur även svenska bibliotek skulle kunna bli en arena där forskning och allmänhet möts. Läs mer i KB:s nya kartläggning och analys.

Två personer sitter vid ett bord med tak och krukväxter på ett ljust bibliotek.

Allmänhetens delaktighet i forskningsprocessen utgör en viktig del av det öppna vetenskapssystemet. Öppen vetenskap handlar om att göra forskningsprocessen mer öppen och inkluderande. I det ingår att uppmuntra till ett brett deltagande och att inkludera människor utanför de traditionella forskningsinstitutionerna i den vetenskapliga processen.

Så kallad medborgarforskning pågår i dag vid flera svenska lärosäten. Allmänheten kan till exempel bidra genom att samla in data till naturvetenskapliga projekt, eller hjälpa till med transkribering av äldre texter.

Inom ramen för ett regeringsuppdrag har KB genom enkäter och intervjuer undersökt hur svenska bibliotek arbetar för att engagera användarna i forskning. Föreningen Vetenskap & allmänhet Länk till annan webbplats. har också genomfört en kunskapsöversikt av medborgarforskning i Sverige och på utländska bibliotek.

Ökat förtroende för vetenskapen

Att allmänheten är delaktig i forskningsprocessen innebär en möjlighet att öka förtroendet för vetenskapen. Det kan i sin tur göra det lättare att nå ut med budskap som bygger på vetenskapliga resultat. En sådan uppgift är särskilt viktigt i en tid då det allt oftare varnas för desinformation och kunskapsresistens, exempelvis i samband med epidemier, konflikter och klimatförändringar.

Samtidigt kan en vetenskapligt bildad allmänhet bidra till att utveckla vetenskapen i både teori och praktik. Det handlar alltså om att göra forskningen transparent, tillgänglig och återanvändbar, men också om att möta stora forskningsutmaningar med hjälp av nyskapande metoder och nya deltagare.

Stor potential för biblioteken

KB:s kartläggning visar hur svenska bibliotek kan bidra till att involvera sina användare och en större del av allmänheten i forskning och vetenskap. Bibliotek finns över hela landet, når samtliga åldersgrupper och människor med olika utbildningsgrad såväl i städer som på landsbygden. På så sätt kan de främja medborgerlig delaktighet och stärka bibliotekens ställning som samhällsinstitution.

Hittills saknas exempel på satsningar för ökad delaktighet i forskningen inom det allmänna biblioteksväsendet i Sverige. Internationella exempel visar dock på en stor potential på området. För att den ska kunna tas tillvara efterlyser de svenska biblioteken bland annat tydligare uppdrag, kompetensutveckling och utökade resurser.

KB kommer att ta vidare resultaten från kartläggningen i arbetet med regeringsuppdraget att ta fram nationella riktlinjer för öppen vetenskap.

Ta del av hela redovisningen

Om du har frågor, kontakta gärna arbetsgruppen för öppen vetenskap: openaccess@kb.se.

Mer information

Medborgarforskning.se Länk till annan webbplats. finns mer information om området samt en lista över forskningsprojekt där allmänheten är välkommen att delta.

I oktober 2022 redovisade KB en motsvarande kartläggning och analys av öppna lärresurser med inriktning på det allmänna biblioteksväsendet.

Vill du ha fler nyheter från KB?

Under Prenumerera på Nytt från KB kan du välja de områden som intresserar dig!