fullskärmsbild

Totala utgifter för vetenskaplig publicering 2019

Varje år sammanställer KB lärosätenas utgifter för vetenskaplig litteratur och publicering av öppet tillgängliga forskningsartiklar i Sverige. Enligt den senaste sammanställningen, som gäller år 2019, uppgick den totala kostnaden till 504 miljoner kronor.

En trave med vetenskapliga böcker ligger intill en mobiltelefon. På telefonen ligger en hög med mynt. Allt reflekteras i telefonens skärm.

KB har i uppdrag av regeringen att samordna arbetet för öppen tillgång till vetenskapliga publikationer. Målet är att all offentligt finansierad forskning från och med 2021 ska bli omedelbart öppet tillgänglig när den publiceras. I omställningen till ett sådant system är det viktigt att få kontroll på kostnaderna, så att skattemedlen används på ett ansvarsfullt sätt.

Det här är tredje året som KB sammanställer de totala utgifterna för vetenskaplig publicering i Sverige. Utgifterna består av flera delområden, bland annat publicering av forskningsartiklar, prenumerationer på vetenskapliga tidskrifter och inköp av litteratur.

En procent av forskningsbudgeten

Under 2019 uppgick de totala utgifterna för vetenskaplig publicering, exklusive administrativa utgifter, till cirka 504 miljoner kronor. Samma år investerades cirka 40 miljarder för forskning och utveckling via landets lärosäten, och ytterligare 8 miljarder via den offentliga sektorn. Det innebär att ungefär en procent av Sveriges offentligt finansierade forskningsbudget används till lärosätenas vetenskapliga publicering.

De totala utgifterna har ökat relativt lite jämfört med 2017 och 2018, men utgifterna inom olika delområden varierar mycket från år till år. Variationen är en naturlig del av omställningen till ett öppet tillgängligt publiceringssystem. Men den kan också vara ett tecken på den instabilitet som råder bland olika affärs- och publiceringsmodeller, som i sin tur kan skapa osäkerhet kring kostnaderna.

Fler öppet tillgängliga publikationer

Utgifterna för så kallade transformativa avtal via Bibsamkonsortiet ökade från 75 till 93 miljoner kronor mellan 2018 och 2019, det vill säga med drygt 25 procent. Lärosätenas lokala utgifter för öppen tillgänglig publicering ökade samtidigt med 60 procent, till cirka 74 miljoner kronor. Resultatet är en ökad andel öppet tillgängliga publikationer, vilket ligger i linje med regeringens målbild.

Lärosätenas utgifter för prenumerationer på vetenskapliga tidskrifter minskade under 2019. Det är en följd av att avtalet med förlagsjätten Elsevier sades upp. Utgiften för prenumerationer var 110 miljoner kronor mindre under 2019, vilket ungefär motsvarar kostnaden för Elsevieravtalet innan uppsägningen.

Förtydligat uppdrag från regeringen

Regeringen beslutade nyligen att förtydliga Vetenskapsrådets och KB:s uppdraglänk till annan webbplats att främja och samordna arbetet med att införa öppen tillgång till forskningsdata och vetenskapliga publikationer. I uppdragen, som ska redovisas i mars 2022, ingår att lämna en samlad kartläggning, analys och bedömning av det nationella arbetet med respektive ansvarsområde.

Kontaktinformation

Henrik Schmidt, handläggare för öppen tillgång till vetenskapliga publikationer
henrik.schmidt@kb.se
010-709 32 65