Allmän­na vill­kor för icke-stat­li­ga insti­tu­tio­ner

Innan du lämnar in en låneansökan till Kungliga biblioteket vill vi att du tar del av nedanstående villkor för utställningslån.

Hantering

Det åligger Låntagaren att följa Långivarens villkor för hantering av Föremål. Om inget annat avtalats gäller följande:

 • Föremål får inte flyttas från Utställningslokalen eller användas för något annat syfte än Utställningen utan uttryckligt skriftligt medgivande från Långivaren.
 • Långivaren ska i förväg informeras om och godkänna var och på vilket sätt utlånade Föremål ska installeras i Utställningen. Här avses exempelvis inredning och material i montrar, fästanordning vid vägg för Föremål som är ramade, vilka övriga föremål och eventuell rekvisita som ska visas i samma monter etc.
 • Föremål får enbart hanteras och installeras i utställningen av Kuriren eller annan person som Kuriren utser. Montrarna ska stängas och låsas i närvaro av Kuriren. Med undantag för nödsituationer (exempel: brandfara, översvämning m.m.) får montrarna därefter inte öppnas och det utställda Föremål hanteras utan Långivarens medgivande. Vid en nödsituation ska Föremål föras till en säker plats. Därefter ska Långivaren informeras.
 • Föremål som är inramade eller på annat sätt monterade får inte demonteras utan tillstånd av Långivaren. Inga konserveringsinsatser får göras utan Långivarens skriftliga medgivande. Nålar, tejp eller bindemedel eller annat material som kan inverka menligt på Föremål får inte användas på Föremål.

Omnämnande

Långivaren ska alltid anges som långivare i allt utställningsmaterial och omnämnas ”Kungliga biblioteket, Stockholm” (På engelska: National Library of Sweden) I förekommande fall ska även fotografens namn anges i anslutning till bilden.

Fotografering

Fotografier av Föremål får endast användas i utställningskataloger, pressmaterial och vernissagekort. Digitala filer för reproduktion i tryck ska beställas från Långivarens repro- och fotoenhet. Föremål får endast fotograferas efter överenskommelse med Långivaren. Allmänna översiktsbilder i Utställningen samt foton för avsyningsprotokoll är tillåtna.

Kostnader

Låneavgiften per objekt inom Sverige:

 • Grundnivå 2200 kr
 • Smärre åtgärder 3900 kr
 • Omfattande åtgärder 5600 kr

Vid särskilt omfattande åtgärder kan avgiften bli högre.

Utöver låneavgiften bekostar Låntagaren allt material (ramar, passepartouter, bokstöd m.m.), packning, transport och kurirresa (och traktamente) i samband med lånet.

Utställningskatalog

Låntagaren sänder 2 exemplar av eventuell lånekatalog till Kungliga biblioteket som kommer att ha utställningskatalogen i sina samlingar.

Försäkringar/Statsgaranti

Låntagaren ska teckna försäkring/statsgaranti för Föremål. Den ska gälla under Lånetiden och gälla mot all risk och tecknas enligt den värdering som preciserats i bilaga 2 till låneavtalet. Låntagaren ska skicka en kopia av försäkringshandlingar till Långivaren senast 15 dagar innan Föremål lämnar Kungliga biblioteket.

Klimat- och ljusförhållanden

Låntagaren garanterar:

 • att Föremål exponeras i en ljusstyrka som inte överstiger 50 lux
 • att exponeringen för UV-strålning inte överstiger 75 microwatt/lumen
 • att den relativa luftfuktigheten i de lokaler där Föremål förvaras och/eller visas hålls på en stabil nivå mellan 45–55 % och med en daglig variation som inte överstiger 5 %
 • att temperaturen i de lokaler där Föremål förvaras och/eller visas hålls på en stabil nivå mellan 18-22 °C.

Låntagaren ska omedelbart meddela Långivaren om någon förändring av ovanstående förhållanden inträffar.

Transporter

Alla transporter ska ske med ett av Långivaren i förväg godkänt konsttransportföretag. Information ska lämnas om hur samtliga transporter av föremål ska genomföras. De fordon som används ska ha ett låsbart lastutrymme samt, i förekommande fall, lämplig fastspänningsanordning för transportlådan.

Säkerhet

Föremål ska förvaras och visas under betryggande säkerhetsformer.

Föremål utan ram ska vara utställda i låsta montrar vilka ska larmskyddas med vibrationsdetektorer och öppningskontakter. Långivaren ska informeras om och godkänna monterkonstruktionen.

Inramade Föremål ska hängas med betryggande säkring, t.ex. genom att ramen fästs mot väggen med skruvar på flera punkter.

Låntagaren försäkrar att denne har upplyst Långivaren om samtliga förhållanden av relevans för att Långivaren ska kunna göra en bedömning huruvida säkerheten i Utställningslokalen är godtagbar. Upplysningar ska bland annat innehålla information gällande brandskydd, säkerhetssystem och bevakning i Utställningslokalerna. Iakttagande av ovan nämnda informationsskyldighet är en förutsättning för detta avtals giltighet.

Sekretess

I det fall person anlitad av Låntagaren ges tillgång till sekretesskyddad information skall tillämpliga bestämmelser i Offentlighets- och sekretesslag (2009:400) beaktas. Anlitad person får därmed inte röja eller utnyttja sekretessbelagd uppgift som denne får del av vid avtalets genomförande. Sekretesskraven gäller därmed även gentemot varje annan person. Låntagaren är skyldigt att informera berörd personal om innebörden av sekretesslagens bestämmelser om handlingssekretess och tystnadsplikt.

Låntagaren förbinder sig att göra samtliga medarbetare som sysselsätts med Utställningen och Föremål uppmärksamma på gällande bestämmelser om sekretess och att uppgifter som erhålls vid genomförande av Utställningen som kan bidra till upplysning om säkerhets- och bevakningsåtgärd med avseende på Föremål om det kan antas att syftet med åtgärden motverkas om uppgiften röjs skall behandlas konfidentiellt såväl under avtalstiden som därefter och så länge sekretessen består. Samtliga berörda personer skall informeras om gällande bestämmelser och tillämpningen av dessa. Som bekräftelse på att informationen erhållits skall varje berörd person underteckna en sekretessförbindelse. Endast personer som lämnat sekretessförbindelse får utföra arbetsuppgift som ingår i avtalat åtagande. KB skall när så begärs, erhålla kopior på undertecknade sekretessförbindelser.

Ansvar

Låntagaren ansvarar för person- och sakskada som orsakats genom Låntagarens vållande. Låntagarens ansvar omfattar endast ersättning för direkt kostnad till följd av sådan skada. Låntagaren påtager sig hela ansvaret för eventuellt uppkommande förluster eller skador avseende Föremål. Ansvaret gäller under hela Lånetiden.

Uppsägning av avtalet

Om Låntagaren bryter mot bestämmelserna i detta avtal har Långivaren rätt att med omedelbar verkan säga upp detta avtal. Låntagaren är därvid skyldig att omgående återlämna Föremål till Långivaren.

Kuriren har full auktoritet att med omedelbar verkan säga upp detta avtal om det under någon del av Lånetiden visar sig att villkoren detta avtal inte är uppfyllda eller kan uppfyllas under Kurirens närvaro. Låntagaren är därvid skyldig att arrangera och bekosta en returtransport, enligt de villkor som preciseras under ”Transporter”.

Överlåtelse av avtalet

Part får inte helt eller delvis överlåta eller pantsätta sina rättigheter eller skyldigheter enligt detta avtal utan den andra partens skriftliga godkännande.

Ändringar i avtalet

Ändringar av och tillägg till detta avtal ska för att vara bindande vara skriftligen avfattade och behörigen undertecknade av parterna.

Fullständig reglering

Avtalet med dess bilagor utgör parternas fullständiga reglering av alla frågor som avtalet berör. Alla skriftliga eller muntliga åtaganden och utfästelser som föregått avtalet ersätts av innehållet i detta avtal med bilagor.

Tvist

Svensk lag skall tillämpas vid tolkning och tillämpning av detta avtal. Eventuell tvist med anledning av detta avtal ska i första hand avgöras genom förhandlingar mellan parterna. Kan parterna inte enas under förhandlingarna ska tvist angående tolkning och tillämpning av detta avtal skall prövas av allmän domstol i Stockholm.

Tyck till

Hjälpte den här sidan dig?