Nya versioner av Swepubs anvisningar

I dag har KB publicerat uppdaterade format- och praxisdokument rörande dataleveranser till Swepub.

Från och med den 15 februari 2024 gäller dessa uppdaterade dokument för dataleveranser till Swepub:

Varför har dokumenten uppdaterats?

Anvisningarna bemöter aktuella behov och baseras på internationella standarder. Syftet med de uppdaterade dokumenten är att underlätta och utöka möjligheterna för dem som beskriver, kvalitetssäkrar och levererar data. De är även användbara för dem som genomför analyser baserade på data i Swepub. Enhetligt beskrivna, kvalitetssäkrade och korrekt levererade data höjer i sin tur datakvaliteten i Swepub.

Vad har ändrats?

Riktlinjer och outputtyper har förtydligats för att ge bättre stöd vid registrering och kvalitetssäkring. Det finns nya, frivilliga fält och värden för att stödja beskrivningen samt analyser och uppföljningar. Till exempel kan verket kopplas till globala mål för hållbar utveckling Länk till annan webbplats..

Forskningsämne enligt Standard för svensk indelning av forskningsämnen Länk till annan webbplats. ska nu anges som klassifikation och det är rekommenderat att ange forskningsämnet som innehållet mest handlar om som prioriterat. Swepub MODS 4.0 följer den senaste versionen av originalformatet Library of Congress MODS 3.8 Länk till annan webbplats..

Vad innebär detta för oss?

De organisationer som levererar data till Swepub kommer att behöva uppdatera sina dataleveranser enligt det uppdaterade överföringsformatet. De anslutna organisationerna bör även se över hur den lokala praxisen behöver anpassas utifrån de nya och ändrade riktlinjerna.

Retroaktiva åtgärder behöver inte göras rörande nya eller ändrade riktlinjer. Däremot kan det vara värdefullt att göra en uppskattning av konsekvenserna vid respektive organisation.

Arbetet med uppdateringen

En arbetsgrupp bestående av representanter från KB och från olika typer av lärosäten som levererar data till Swepub har arbetat med uppdateringen. Gruppen har utgått från de behov som har uttryckts av både de organisationer som levererar data och de som använder data från Swepub vid analys, statistik, uppföljning och utvärdering.

Arbetsgruppen har bestått av

  • Andreas Andersson, KB
  • Urban Andersson, Chalmers bibliotek
  • Kristoffer Antonsson, SLU-biblioteket
  • Johan Fröberg, KB
  • Tuija Drake, KB
  • Mikael Graffner, Lunds universitetsbibliotek
  • Kristina Graner, Göteborgs universitetsbibliotek
  • Camilla Lindelöw, KB
  • David Scheutz, Konstfacks bibliotek

De anslutna organisationerna, DiVA-konsortiet, Swepubs referensgrupp, Universitetskanslersämbetet och Vetenskapsrådet har tillfrågats att inkomma med synpunkter inför publiceringen.

Bakgrund

I och med utveckling av Swepub har dokument som stöd för beskrivning av vetenskaplig och konstnärlig output samt dataleveranser till Swepub sammanställts. De uppdaterade anvisningarna ersätter versionerna från 2019.

Vill du ha fler nyheter från KB?

Under Prenumerera på Nytt från KB kan du välja de områden som intresserar dig. Du kan också följa oss på Linkedin Länk till annan webbplats..