Tota­la utgif­ter för veten­skap­li­g publi­cering 2020

Varje år sammanställer KB svenska lärosätens utgifter för vetenskaplig litteratur och publicering av öppet tillgängliga forskningsartiklar. Enligt den senaste sammanställningen, som gäller år 2020, uppgick den totala kostnaden till 709 miljoner kronor.

Mynt ligger ovanpå en mobiltelefon. Runt omkring den finns högar med böcker.

KB har i uppdrag av regeringen att samordna och främja arbetet för öppen tillgång till vetenskapliga publikationer. Målet är att all offentligt finansierad forskning från och med 2021 ska bli omedelbart öppet tillgänglig när den publiceras. I omställningen till ett sådant system är det viktigt att få inblick i vilka investeringar som görs, hur stora de är, hur spridningen mellan olika utgiftsposter ser ut och hur de fördelas bland lärosäten.

Det här är fjärde året som KB sammanställer de totala utgifterna för vetenskaplig publicering i Sverige. Utgifterna består av flera delområden så som inköp av litteratur, prenumerationer och publicering av forskningsartiklar.

Ökade kostnader för svenska lärosäten

Utgifterna för vetenskaplig publicering år 2020 uppgår till cirka 709 miljoner kronor, vilket är en ökning med 205 miljoner kronor jämfört med föregående år. Ökningen beror främst på att svenska lärosäten anslöt sig till ett nytecknat transformativt avtal med ett av de stora vetenskapliga förlagen (Elsevier), efter ett och ett halvt utan avtal. Det nya avtalet kostade lärosätena cirka 145 miljoner kronor 2020.

Svenska lärosätens intäkter för forskning och utbildning på forskarnivå uppgick till cirka 45 miljarder kronor under 2020. Utgifterna för vetenskaplig publicering motsvarade därmed 1,6 % av lärosätenas intäkter.

Fler öppet tillgängliga publikationer

Antalet centralt tecknade transformativa avtal via Bibsamkonsortiet har stadigt ökat de senaste åren, från tre 2017 till sexton 2020. Det har inneburit en växande utgiftspost för svenska lärosäten, från 35 miljoner kronor 2017 till 367 miljoner år 2020. Målet med de transformativa avtalen är en ökad andel öppet tillgängliga publikationer, vilket ligger i linje med regeringens målbild. Uppskattningsvis har lärosätena bekostat cirka 14 000 öppet tillgängliga artiklar under 2020, en ökning med 115 % jämfört med föregående år.

Antalet centralt tecknade prenumerationsavtal som endast omfattar läsrättigheter minskar i motsvarande takt. Men utgifterna för transformativa avtal ökar i högre omfattning än vad utgiftsminskningen för prenumerationsavtalen gör. Även utgifterna inom andra delområden varierar från år till år. Variationen är en del av omställningen till ett öppet tillgängligt publiceringssystem, och beror bland annat på den instabilitet som råder bland olika affärs- och publiceringsmodeller. Detta kan i sin tur skapa osäkerhet kring utgifterna och utgiftsfördelningen.

Redovisning till regeringen

Senast den 10 mars 2022 ska KB redovisa sitt uppdrag att samordna och främja arbetet för öppen tillgång till vetenskapliga publikationer. Redovisningen kommer att innehålla en samlad kartläggning, analys och bedömning av det nationella läget. De totala utgifterna för vetenskaplig publicering utgör ett viktigt bidrag i kartläggningen.

Ta del av sammanställningen

Kontaktinformation

Henrik Schmidt, handläggare för öppen tillgång till vetenskapliga publikationer
henrik.schmidt@kb.se
010-709 32 65