Swepub version 1.7

Torsdag 3 februari produktionssattes Swepub version 1.7.

Vid händelse att den nya versionen inte laddas in automatiskt: uppdatera webbsidan (F5) eller uppdatera webbsidan utan att hämta från cachen (Ctrl+F5).

I version 1.7 har fokus varit öppen tillgång. Berikning med data om publicering med öppen tillgång från de externa datakällorna Unpaywall och Directory of Open Access Books har skapats. I ett första steg syns berikningen i Swepub-data. I ett andra steg kommer berikningarna att återkopplas till de organisationer som levererar data till Swepub genom tjänsten för Databearbetning.

Arbetet med öppen tillgång har inneburit vissa förändringar i informationsmodellen. Dokumentationen av Swepub BIBFRAME är uppdaterad med dem.

I releasen ingår även en lösning för att hantera inaktuella poster, implementering av en uppdaterad mappning mellan DiVA och Swepub samt mindre justeringar i validerings- och dedupliceringsregler.

Efter releasen startar en omläsning av all data för att förbättringarna ska få effekt. De dagliga datahämtningarna till samtliga Swepubs tjänster pausas under den totala omläsningen. Under tiden kan data vara inkonsekventa i Swepubs tjänster. Omläsningen beräknas vara klar i början av vecka 6. Därefter återgår hämtningen av data till daglig hämtning av nya och uppdaterade poster, baserad på posternas tidsstämplar.

Allmänna frågor och frågor kring ny version av Swepub ställs till Libris kundservice.

Öppen tillgång

Informationen om publicering med öppen tillgång har utökats i Swepub genom berikning av data från de externa datakällorna Unpaywall och Directory of Open Access Books - DOAB.

Berikning av data från Unpaywall och DOAB

Ett uppslag mot data i Unpaywall och DOAB har skapats. För verifieringen mot Unpaywall används en spegling av Unpaywall-data. För verifieringen mot DOAB används datadump som DOAB tillhandahåller. Data från Unpaywall och DOAB kommer att uppdateras en gång per halvår.

Verifieringen baseras på DOI i Unpaywall och DOI och ISBN i DOAB. Vid träff berikas Swepub med information om att verket finns öppet tillgängligt, varifrån informationen har hämtats och med fulltextlänk om den finns angiven hos datakällan. Från Unpaywall berikas Swepub även med information om version av fulltexten i de fall den finns angiven hos datakällan och om publiceringskanalen ingår i Directory of Open Access Journals - DOAJ.

Förbättrad modellering av information kring öppen tillgång

I och med berikningen har informationsmodellen utökats med information om proveniens av data om öppen tillgång och version av fulltexten. Poster som har publiceringskanaler som ingår i DOAJ är uppmärkta.

Utökningen har inneburit att elementen electronicLocator har flyttats ur instanceOf och usageAndAccessPolicy har placerats under electronicLocator i vissa fall.

Det kvarstår dock även poster där usageAndAccessPolicy ligger separat. I de fall där det sedan tidigare finns angivet flera länkar till fulltexter och det inte går att härleda en specifik fulltext till en specifik usageAndAccessPolicy har dessa låtits ligga på sina tidigare placeringar.

Informationsmodellen inklusive de senaste ändringarna finns dokumenterade på Swepub BIBFRAME.

Effektivisering av datahantering

Förbättrad datahantering i Swepub för att exempelvis uppdatera datahämtning och -konvertering, effektivisera datahanteringen och städa bland data.

Förbättrad hantering av inaktuella poster

För att poster som inte längre finns kvar hos den ursprungliga datakällan även ska försvinna ur Swepub, finns det nu en lösning som under den nattliga datahämtningen försöker identifiera inaktuella poster och ta bort dem.

Utöver ListRecords gör nu höstaren ett ListIdentifiers-anrop för varje källa och jämför de id:n som finns i källan med de som finns i Swepub. Id:n som försvunnit från källan tas bort ur alla index i Swepub.

Uppdaterad mappning mellan DiVA och Swepub

DiVA har sett över mappningen mellan DiVA och Swepub vilket har resulterat i att en uppdaterad mappning har implementerats i Swepub. I och med den uppdaterade mappningen tolkas fria omslagsbilder inte längre som öppet tillgängliga publikationer och papers i proceeding som övriga konferensbidrag. Även datum för disputation och online-utgivning samt anmärkning av publikationer resulterade från Strategiska forskningsområden (SFO) har lagts till i mappningen.

Doktorsavhandlingar som flaggats som forskning på konstnärlig grund har nu mappats mot Dokumenterade konstnärliga forskningsprojekt (doktorsavhandling). Observera att eftersom Swepubs söktjänst fortfarande använder sig av de gamla publikationstyperna, kommer flaggningen för doktorsavhandlingar på konstnärlig grund kvarstå där.

Förbättrad dubbletthantering baserad på DOI

Dubbletthanteringen har förbättrats med en justering rörande DOI. Om DOI är olika, slås poster inte samman även om andra uppgifter skulle likna varandra.

Det kommer dock även efter denna justering finnas kvar dubbletter som orsakas av skillnader i formatering av titlar. Databasen som Swepub använder sig av utgår från titlar per default vid dubbletthanteringen. En större översyn av data- och dubbletthanteringen i Swepub är planerad till release av Swepub 1.8.

Swepub databearbetning

Nya och förbättrade funktioner i Swepub databearbetning Länk till annan webbplats..

Ändrad valideringsregel för DOI format

Valideringsregeln för DOI format har ändrats så att valideringen inte längre görs mot standarden för URI utan enbart mot att DOI börjar med prefix "10.".

Buggfixar

Rättning av buggar listas här.

  • Antalet träffar i tjänsten för Databearbetning - Datakvalitet visar nu rätt antal.
  • Länken till informationen om dataskydd (GDPR) i sidfoten leder nu rätt.