Öppen digital plattform för svenska vetenskapliga tidskrifter

Kungliga biblioteket har av regeringen fått i uppdrag att inrätta och förvalta en nationell digital plattform för öppet tillgängliga svenska vetenskapliga tidskrifter.

Sedan 2017 har KB ett regeringsuppdrag att samordna arbetet för öppen tillgång till vetenskapliga publikationer. Målet är att alla offentligt finansierade forskningspublikationer ska bli omedelbart öppet tillgängliga när de publiceras. Informationen ska vara fri för alla att ladda ner, återanvända och sprida i digital form.

I mars överlämnade KB fem utredningar till regeringen utifrån KB:s regeringsuppdrag att samordna arbetet för öppen tillgång till vetenskapliga publikationer. Utredningarnas tema hade hämtats från Vetenskapsrådets rapport Förslag till nationella riktlinjer för öppen tillgång till vetenskaplig information (2015). Utredningarna utfördes av representanter från forskningsfinansiärer, forskarsamhället, lärosätena genom Sveriges universitets- och högskoleförbund (SUHF) samt KB.

Som en del i det fortsatta arbetet får KB nu i uppdrag, i enlighet med förslagen i utredning fyra ”Ekonomiskt och tekniskt stöd till tidskrifter som publicerar med öppen tillgång” att inrätta och förvalta en nationell digital plattform för öppet tillgängliga svenska vetenskapliga tidskrifter.

– Vi är mycket glada över att regeringen går vidare och börjar förverkliga de rekommendationer som utredningarna presenterade i våras, säger riksbibliotekarie Karin Grönvall.

Svenska vetenskapliga tidskrifter utgör en viktig del i den vetenskapliga kommunikationen och är ofta väletablerade publiceringskanaler, inte minst inom humaniora och samhällsvetenskap. Eftersom tidningarna många gånger är ideellt drivna och utan vinstintresse riskerar de att missgynnas i omställningen till öppen tillgång. Nu får Kungliga biblioteket i uppdrag att inrätta och förvalta en nationell digital plattform för öppet tillgängliga svenska vetenskapliga tidskrifter.

I pressmeddelandet från regeringen säger Matilda Ernkrans, minister för högre utbildning och forskning:
– Nu inrättas en nationell öppen digital plattform för svenska vetenskapliga tidskrifter, och plattformen blir ett viktigt infrastrukturellt stöd inte minst för forskning inom humaniora och samhällsvetenskap.

Regeringens mål är att vetenskapliga publikationer som tagits fram med offentliga medel senast från och med 2020 bör bli öppet tillgängliga direkt då de har publicerats.