16 rekommendationer för Öppen tillgång

Forskningsfinansiärer och lärosäten bör ta delat ansvar för finansiering av publiceringskostnader. Det är en av 16 rekommendationer för det fortsatta arbetet med öppet tillgängliga publikationer, som KB i dag överlämnar till regeringen.

Rapporter i olika färger ligger på en grå yta.

Foto: KB/Eric Eskilsson

Sedan 2017 har KB ett regeringsuppdrag att samordna arbetet för öppen tillgång till vetenskapliga publikationer. Målet är att alla offentligt finansierade forskningspublikationer ska bli omedelbart öppet tillgängliga när de publiceras. Informationen ska vara fri för alla att ladda ner, återanvända och sprida i digital form.

Fem utredningar – 16 rekommendationer

Inom ramen för uppdraget har KB samordnat utredningar på fem olika teman, som har hämtats från Vetenskapsrådets rapport Förslag till nationella riktlinjer för öppen tillgång till vetenskaplig information (2015). Utredningarna har utförts av representanter från forskningsfinansiärer, forskarsamhället, lärosätena genom Sveriges universitets- och högskoleförbund (SUHF) samt KB.

Därefter har utredningarna resulterat i 16 rekommendationer till nationella lösningar på särskilda utmaningar. Syftet är att stödja forskarsamhället i arbetet mot den nationella målbilden för öppet tillgängliga forskningspublikationer.

– Utredningsarbetet har bedrivits med stort engagemang från alla medverkande aktörer vilket är mycket glädjande. Öppen tillgång stärker både det vetenskapliga systemet och samhället i stort. Sveriges regering har uttryckt ett mycket tydligt stöd för öppen tillgång och regeringen har nu ett bra underlag för det fortsatta arbetet, säger riksbibliotekarie Gunilla Herdenberg.

Slutrapport och utredningar

Kontaktinformation

Beate Eellend, samordnare för öppen tillgång
070-007 36 40
beate.eellend@kb.se