Nya format- & praxisdo­ku­ment för Swepub

KB har nu publicerat uppdaterade dokument angående dataleveranser till Swepub. Det gäller de nationella riktlinjerna för beskrivning av forskningsoutput, samt överföringsformatet Swepub MODS.

Från och med den 1 januari 2020 gäller dessa uppdaterade dokument för dataleveranser till Swepub:

  • Nationella riktlinjer för beskrivning av forskningsoutput 1.3
  • Svensk indelning av forskningsoutput 2019
  • Swepub MODS format specification 3.0

Vad behöver de organisationer som levererar data till Swepub göra?

De organisationer som levererar data till Swepub kommer att behöva uppdatera sina dataleveranser enligt dokumenten. Retroaktiva åtgärder behöver inte göras rörande nya eller ändrade riktlinjer. Däremot kan det vara värdefullt att göra en uppskattning av konsekvenserna vid respektive organisation. För att underlätta mappningen mellan de tidigare publikationstyperna och de nya output-typerna finns det även en uppdaterad mappningstabell.

Syftet

Syftet med de reviderade dokumenten är att underlätta och utöka möjligheterna för både dem som beskriver, kvalitetssäkrar samt levererar data och dem som genomför analyser baserade på data i Swepub. Revideringen speglar aktuella behov och internationella standarder. Kvalitetssäkrade och korrekt levererade data i sin tur höjer datakvaliteten i Swepub.

Ändringarna i dokumenten

Revideringen har resulterat till att obligatoriska fält har blivit färre enligt överenskommelsen mellan KB, lärosätena genom SUHF, Universitetskanslersämbetet och Vetenskapsrådet. Riktlinjer och outputtyper har förtydligats för att ge bättre stöd till registreringen och kvalitetssäkringen. Det finns nya, frivilliga fält för att stödja beskrivningen samt analyser och uppföljningar. Till exempel är det nu möjligt att ange uppgift om licens och därmed skapa förutsättningar för uppföljning av utveckling mot ett öppet vetenskapssystem. För att underlätta interoperabilitet följer Swepub MODS 3.0 originalformatet Library of Congress MODS med färre avvikelser än förra versionen (2.6).

Bakgrund

I projektet Vidareutveckling av Swepub har tidigare sammanställts dokument som stöd för beskrivning av vetenskaplig och konstnärlig output samt dataleveranser till Swepub. Dessa publicerades 2015 och blir nu ersatta med de reviderade dokumenten.

Revideringen har skett utifrån de analysbehov och förändringar som har föreslagits sedan 2015. Förslagen till förändringar har hanterats i både arbetsgrupper och Swepubs referensgrupp. Vetenskapsrådets och Universitetskanslersämbetets beställarunderlag, projektrapporten "Nyttan finns i användandet!" från SUHF-projektet "Swepub : datakvalitet ur ett lärosätesperspektiv" samt avsiktsförklaring från Swepub utvecklingsråd har fungerat som underlag i revideringsarbetet. Swepub utvecklingsråd tog beslut över publiceringen av dokumenten i september 2019.