fullskärmsbild

Är Swepub tillräckligt FAIR?

KB har fått i uppdrag av regeringen att ta fram kriterier för att kunna bedöma i vilken utsträckning vetenskapliga publikationer uppfyller de så kallade FAIR-principerna.

Enligt uppdraget ska KB, utifrån dessa bedömningskriterier, även föreslå en metod som visar en samlad bild av i vilken utsträckning vetenskapliga publikationer uppfyller dessa krav.

Vad innebär FAIR?

FAIR står för Findable, Accessible, Interoperable och Reusable. Det är ett internationellt erkänt ramverk för att säkerställa att data över forskning och forskningsoutput går att upptäcka, komma åt, integrera och återanvända av både människor och maskiner.

Texten FAIR med förklaring av förkortningen. Ikoner med förstoringsglas, kugghjul och återvinning.

Bild: Sangya Pundir, Wikimedia Commons CC BY-SA 4.0

Hur FAIR är Swepub?

Eftersom Swepub innehåller data över publikationer med öppen tillgång blir det intressant att veta hur FAIR Swepub är.

FAIR är inte en specifikation utan en allmän vägledning för ”reko” data. Därför är det inte helt entydigt att tolka FAIR-principer i förhållande till data i Swepub. Vi kan dock konstatera att data i Swepub redan i dag är rätt så FAIR och den planerade vidareutvecklingen kommer att föra Swepub ytterligare i rätt riktning.

Findable – sökbarhet

F1. Globalt unika och beständiga identifikatorer

Swepub använder sig av identifikatorer utifrån Standard Identifier Sourceslänk till annan webbplats som DOI, ISBN, ISSN, ORCID och URI men även lokala så som LibrisID och lärosäteslokala personID

F2. Beskrivning med rika metadata

Swepub tillhandahåller och tillämpar Nationella riktlinjer för beskrivning av vetenskaplig outputPDF och Swepub MODS-formatspecifikationPDF med kravspecifikation för obligatoriska metadata

F3. Registrering och indexering i sökbar databas

Swepub både tillhandahåller data från sökbara publikationsdatabaser vid svenska lärosäten och myndigheter och är i sig en sökbar databas via webbgränssnittet www.swepub.kb.selänk till annan webbplats

F4. Specificerade identifikatorer

Swepub MODS stödjer specificeringen av identifikatorer enligt Standard Identifier Source Codeslänk till annan webbplats

Accessible – åtkomlighet

A1. Standardiserat kommunikationsprotokoll

(Meta)data i Swepub är åtkomliga bland annat via OAI-PMHlänk till annan webbplats och APIer genom HTTP; se vidare Dataåtkomst.

A1.1. Allmänt öppet och fritt tillgängligt protokoll
Protokollen som OAI-PMH som Swepub använder sig av för tillgång är allmänna, öppna och fritt tillgängliga protokoll, lika så som själva databasen i sig via webbgränssnitten www.swepub.kb.selänk till annan webbplats och bibliometri.swepub.kb.selänk till annan webbplats

A1.2. Protokoll med bearbetning för autentisering och godkännande
För att kunna leverera (meta)data till Swepub behöver dataleverantörerna registrera sin OAI-PMH-server hos Libris.

A2 Metadata sparas trots att data inte längre är tillgängliga

Nej, eftersom metadata i Swepub tillhandahålls av dataleverantörerna vid svenska lärosäten och myndigheter försvinner metadata i samband med att poster makuleras i de lokala publikationsdatabaserna men hantering av makulerade poster är något som behöver ses över i längden

Interoperable – Kompatibilitet

I1. Formellt, tillgängligt och brett tillämpligt språk

(Meta)data i Swepub är tillgängliga och läsbara för både människor och maskiner, till exempel via XML och som text med UTF-8-teckenkodning via webbgränssnitten

I2. Vokabulärer som följer FAIR-principer

Swepub använder sig av en egen modifiering av MODS-formatlänk till annan webbplats som uttrycks via XML Schema Languagelänk till annan webbplats

I3. Kvalificerade hänvisningar

(Meta)data i Swepub är länkade till den ursprungliga posten i de lokala publikationsdatabaserna, till andra databaser genom identifikatorer så som ISI ID, Scopus ID och PubMedID samt till själva publikationen genom identifikatorer så som DOI, ISBN och ISSN. Det går även att hänvisa till relaterade projekt. Däremot stöd för hänvisningar till relaterade forskningsdata samt annan relaterad information behöver tillämpas.

Reusable – Återanvändbarhet

R1. Precisa och relevanta attribut

Swepub använder sig av MODS-format för att lista obligatoriska och önskvärda metadataelement

R.1. Tydlig och tillgänglig användarlicens
Licensuppgift kommer att införas i Swepub MODS formatspecifikationen under 2019

R1.2. Tydligt angiven proveniens
Enligt riktlinjerna och formatspecifikationen i Swepub ska upphovspersoner affilierade med den registrerande organisationen anges och att ange samtliga upphovspersoner är rekommenderat, dock inte obligatoriskt

R1.3. Domän-relevanta standarder
Swepub använder sig av standarder som har ursprung i internationella standarder för beskrivning av forskningsinformation, till exempel Standard för svensk indelning av forskningsämnen 2011länk till annan webbplats baserad på OECD:s Fields of Research and Development länk till annan webbplatsför ämnesklassificering, MARC Code List for Relatorslänk till annan webbplats för roller, Svensk indelning av vetenskaplig output 2015PDF baserad på CASRAIlänk till annan webbplats i en egen modifiering för outputtyperna i Swepub för analys och bibliometrilänk till annan webbplats, och tillhandahåller dessa i MODS-format via XML