Välj del i webbplatsen

Du är här: Nationalbiblioteket

Som nationalbibliotek samlar vi in nästan allt som publiceras i Sverige. Här hittar du information om hur du använder biblioteket och tar del av våra samlingar och tjänster.

Biblioteksmyndigheten

Som biblioteksmyndighet har vi ett samordnande ansvar för Sveriges alla bibliotek. Här hittar du bland annat frågor som rör biblioteksutveckling, metadata och biblioteksstatistik.

Leta efter material i KB:s samlingar

På KB har vi flera olika söktjänster som hjälper dig att hitta det material du letar efter. Klicka nedan på den materialtyp som du söker eller välj samtliga materialtyper för att komma till hela listan över KB:s material.

Exempel på materialtyper

fullskärmsbild

Styrning och organisation

Det är regeringen som bestämmer vad Kungliga biblioteket har för uppgift. Det beskrivs bland annat i instruktionen och regleringsbrevet för KB:s verksamhet.

KB:s instruktion

Instruktionen beskriver KB:s ansvar och mål med verksamheten. Där står det vad regeringen vill att vi ska göra och hur KB ska styras.

Läs KB:s instruktion.länk till annan webbplats

KB som myndighet

KB är en enrådsmyndighet under Utbildningsdepartementet. Det innebär att myndigheten styrs av en riksbibliotekarie som ensam bär ansvaret för myndighetens verksamhet. Riksbibliotekarien har även ett insynsråd som är rådgivande och har inblick i verksamheten. Både riksbibliotekarien och insynsrådet utses av regeringen.

Från och med 2012 är Gunilla Herdenberg myndighetschef och riksbibliotekarie. KB har även en ledningsgrupp som ger stöd i strategiska frågor. Läs mer om KB: organisation.

KB:s insynsråd

För perioden 19 maj 2013 till 31 december 2018 sitter följande personer i insynsrådet.

  • Jan-Erik Billinger, f.d. avdelningschef, Svenska Filminstitutet
  • Lars Burman, överbibliotekarie, Uppsala universitet
  • Kristina Hedberg, regionbibliotekarie, Biblioteksutveckling Blekinge Kronoberg
  • Carl Jacobsson, senior rådgivare, Vetenskapsrådet
  • Cecilia Lindhé, Centrum för Digital Humaniora, Göteborgs universitet
  • Henrik Summanen, antikvarie, Riksantikvarieämbetet
  • Astrid Söderbergh Widding, rektor, Stockholms universitet
  • Catta Torhell, överbibliotekarie, Linnéuniversitetet

Regleringsbrev

Varje år får KB regleringsbrev från regeringen som berättar vilka uppdrag KB har, hur mycket pengar KB får och hur pengarna ska användas.

KB:s regleringsbrev för 2018länk till annan webbplats

Biblioteken i det allmänna biblioteksväsendet ska verka för det demokratiska samhällets utveckling genom att bidra till kunskapsförmedling och fri åsiktsbildning. (2 § Bibliotekslagen)

Lagar

Förutom instruktion och regleringsbrev arbetar KB efter bibliotekslagen. KB följer även lagen om pliktexemplar av dokument och lagen om pliktexemplar av elektroniskt material.