Välj del i webbplatsen

Du är här: Nationalbiblioteket

Som nationalbibliotek samlar vi in nästan allt som publiceras i Sverige. Här hittar du information om hur du använder biblioteket och tar del av våra samlingar och tjänster.

Biblioteksmyndigheten

Som biblioteksmyndighet har vi ett samordnande ansvar för Sveriges alla bibliotek. Här hittar du bland annat frågor som rör biblioteksutveckling, metadata och biblioteksstatistik.

Öppet idag: 9–18 Visa öppetider

Välj del i webbplatsen

Du är här: Nationalbiblioteket

Som nationalbibliotek samlar vi in nästan allt som publiceras i Sverige. Här hittar du information om hur du använder biblioteket och tar del av våra samlingar och tjänster.

Biblioteksmyndigheten

Som biblioteksmyndighet har vi ett samordnande ansvar för Sveriges alla bibliotek. Här hittar du bland annat frågor som rör biblioteksutveckling, metadata och biblioteksstatistik.

Styrning och organisation

Det är regeringen som bestämmer vad Kungliga biblioteket har för uppgift. Det beskrivs bland annat i instruktionen och regleringsbrevet för KB:s verksamhet.

KB:s instruktion

Instruktionen beskriver KB:s ansvar och mål med verksamheten. Där står det vad regeringen vill att vi ska göra. I instruktionen står det även hur KB ska styras.

KB är en myndighet

KB är en enrådsmyndighet som styrs av en riksbibliotekarie, som är KB:s myndighetschef. KB har även ett insynsråd som är rådgivande och har insyn i verksamheten. Både riksbibliotekarien och insynsrådet utses av regeringen.

Från och med 2012 är Gunilla Herdenberg myndighetschef och riksbibliotekarie. KB:s har även en ledningsgrupp som ger stöd i strategiska frågor. Läs mer om KB: organisation här.

KB:s insynsråd

För perioden 19 maj 2013 till 31 december 2018 sitter följande personer i insynsrådet.

  • Jan-Erik Billinger, f.d. avdelningschef, Svenska Filminstitutet
  • Lars Burman, överbibliotekarie, Uppsala universitet
  • Kristina Hedberg, länsbibliotekarie, Länsbibliotek Sydost
  • Henrik Summanen, antikvarie, Riksantikvarieämbetet
  • Catta Torhell, överbibliotekarie, Linnéuniversitetet
  • Astrid Söderbergh Widding, rektor, Stockholms universitet
  • Carl Jacobsson, senior rådgivare, Vetenskapsrådet

Regleringsbrev

Varje år får KB regleringsbrev från regeringen som berättar vilka uppdrag KB har, hur mycket pengar KB får och hur pengarna ska användas.

Biblioteken i det allmänna biblioteksväsendet ska verka för det demokratiska samhällets utveckling genom att bidra till kunskapsförmedling och fri åsiktsbildning. (2 § Bibliotekslagen)

Lagar

Förutom instruktion och regleringsbrev arbetar KB efter bland annat bibliotekslagen. KB följer även lagen om pliktexemplar av dokument och lagen om pliktexemplar av elektroniskt material.