Allmän­na vill­kor för stat­li­ga insti­tu­tio­ner

Innan du lämnar in en låneansökan till Kungliga biblioteket vill vi att du tar del av nedanstående villkor för utställningslån.

Hantering

Det åligger Låntagaren att följa Långivarens villkor för hantering av Föremål. Om ingen annan överenskommelse gjorts gäller följande:

 • Föremål får inte flyttas från Utställningslokalen eller användas för något annat syfte än Utställningen utan uttryckligt skriftligt medgivande från Långivaren.
 • Långivaren ska i förväg informeras om och godkänna var och på vilket sätt utlånade Föremål ska installeras i Utställningen. Här avses exempelvis inredning och material i montrar, fästanordning vid vägg för Föremål som är ramade, vilka övriga föremål och eventuell rekvisita som ska visas i samma monter etc.
 • Föremål får enbart hanteras och installeras i utställningen av Kuriren eller annan person som Kuriren utser. Montrarna ska stängas och låsas i närvaro av Kuriren. Med undantag för nödsituationer (exempel: brandfara, översvämning m.m.) får montrarna därefter inte öppnas och det utställda Föremål hanteras utan Långivarens medgivande. Vid en nödsituation ska Föremål föras till en säker plats. Därefter ska Långivaren informeras.
 • Föremål som är inramade eller på annat sätt monterade får inte demonteras utan tillstånd av Långivaren. Inga konserveringsinsatser får göras utan Långivarens skriftliga medgivande. Nålar, tejp eller bindemedel eller annat material som kan inverka menligt på Föremål får inte användas på Föremål.

Omnämnande

Långivaren ska alltid anges som Långivare i allt utställningsmaterial och omnämnas ”Kungliga biblioteket, Stockholm” (På engelska: National Library of Sweden) I förekommande fall ska även fotografens namn anges i anslutning till bilden.

Fotografering

Fotografier av Föremål får endast användas i utställningskataloger, pressmaterial och vernissagekort. Digitala filer för reproduktion i tryck ska beställas från Långivarens repro- och fotoenhet. Föremål får endast fotograferas efter överenskommelse med Långivaren. Allmänna översiktsbilder i Utställningen samt foton för avsyningsprotokoll är tillåtna.

Kostnader

Låneavgiften per objekt inom Sverige:

 • Grundnivå 2200 kr
 • Smärre åtgärder 3900 kr
 • Omfattande åtgärder 5600 kr

Vid särskilt omfattande åtgärder kan avgiften bli högre.

Utöver låneavgiften bekostar Låntagaren allt material (ramar, passepartouter, bokstöd m.m.), packning, transport och kurirresa (och traktamente) i samband med lånet.

Utställningskatalog

Låntagaren sänder 2 exemplar av eventuell lånekatalog till Kungliga biblioteket som kommer att ha utställningskatalogen i sina samlingar.

Klimat- och ljusförhållanden

Låntagaren garanterar:

 • att Föremål exponeras i en ljusstyrka som inte överstiger 50 lux
 • att exponeringen för UV-strålning inte överstiger 75 mikrowatt/lumen
 • att den relativa luftfuktigheten i de lokaler där Föremål förvaras och/eller visas hålls på en stabil nivå mellan 45–55 % och med en daglig variation som inte överstiger 5 %
 • att temperaturen i de lokaler där Föremål förvaras och/eller visas hålls på en stabil nivå mellan 18-22 °C.

Låntagaren ska omedelbart meddela Långivaren om någon förändring av ovanstående förhållanden inträffar.

Transporter

Alla transporter ska ske med ett av Långivaren i förväg godkänt konsttransportföretag. Information ska lämnas om hur samtliga transporter av föremål ska genomföras. De fordon som används ska ha ett låsbart lastutrymme samt, i förekommande fall, lämplig fastspänningsanordning för transportlådan.

Säkerhet

Föremål ska förvaras och visas under betryggande säkerhetsformer.

Föremål utan ram ska vara utställda i låsta montrar vilka ska larmskyddas med vibrationsdetektorer och öppningskontakter. Långivaren ska informeras om och godkänna monterkonstruktionen.

Inramade Föremål ska hängas med betryggande säkring, t.ex. genom att ramen fästs mot väggen med skruvar på flera punkter.

Låntagaren försäkrar att denne har upplyst Långivaren om samtliga förhållanden av relevans för att Långivaren ska kunna göra en bedömning huruvida säkerheten i Utställningslokalen är godtagbar. Upplysningar ska bland annat innehålla information gällande brandskydd, säkerhetssystem och bevakning i Utställningslokalerna. Iakttagande av ovan nämnda informationsskyldighet är en förutsättning för denna överenskommelses giltighet.

Båda parter är införstådda med att uppgifter om förvaringen kan omfattas av offentlighets- och sekretesslag (2009:400). Enligt denna gäller sekretess för uppgift som lämnar eller kan bidra till upplysning om säkerhets- och bevakningsåtgärd med avseende på inventarier om det kan antas att syftet med åtgärden motverkas om uppgiften röjs.

Ansvar

Låntagaren ansvarar för person- och sakskada som orsakats genom Låntagarens vållande. Låntagarens ansvar omfattar endast ersättning för direkt kostnad till följd av sådan skada. Låntagaren påtager sig hela ansvaret för eventuellt uppkommande förluster eller skador avseende Föremål. Ansvaret gäller under hela Lånetiden.

Uppsägning av överenskommelsen

Om Låntagaren bryter mot bestämmelserna i låneöverenskommelsen har Långivaren rätt att med omedelbar verkan säga upp överenskommelsen. Låntagaren är då skyldig att omgående återlämna Föremål till Långivaren. Kuriren har full auktoritet att med omedelbar verkan säga upp överenskommelsen om det under någon del av Lånetiden visar sig att villkoren inte är uppfyllda eller kan uppfyllas under Kurirens närvaro. Låntagaren är då skyldig att arrangera och bekosta en returtransport, enligt de villkor som preciseras under ”Transporter”.

Överlåtelse av överenskommelsen

Låntagaren får varken helt eller delvis överlåta överenskommelsen på annan part.

Ändringar i överenskommelsen

Ändringar av och tillägg till överenskommelsen ska för att vara bindande vara skriftligen avfattade och behörigen undertecknade av parterna.

Fullständig reglering

Överenskommelsen med dess bilagor utgör parternas fullständiga reglering av alla frågor som överenskommelsen berör. Alla skriftliga eller muntliga åtaganden och utfästelser som föregått överenskommelsen ersätts av innehållet i denna överenskommelse med bilagor.

Tvist

Eventuell tvist med anledning av överenskommelsen ska i första hand avgöras genom förhandlingar mellan parterna. Kan parterna inte enas under förhandlingarna ska de gemensamt utse en förlikningsman. Parterna förbinder sig att följa förlikningsmannens uppfattning om hur tvisten ska lösas. Kostnaderna för förlikningsmannen ska delas lika mellan parterna. Sådana förhandlingar ska genomföras av därför särskilt utsedda personer, varav parterna ska utse minst en person vardera.

Tyck till

Hjälpte den här sidan dig?