Bibsamkonsortiets nya handlingsplan

Med förankring i SUHF:s rekommendation angående Sveriges väg bortom de transformativa avtalen samt de nationella riktlinjerna för öppen vetenskap har Bibsamkonsortiets styrgrupp antagit en ny handlingsplan.

Genom att vetenskapliga publikationer blir omedelbart öppet tillgängliga ges bättre förutsättningar för att vetenskaplig kunskap kan spridas och komma till användning fortare. Det gynnar forskare vid universitet och högskola eller andra forskningsutförande organisationer, yrkesverksamma inom offentlig sektor såsom skola och sjukvård men också näringslivet, media och allmänheten att såväl resultat som metoder och teorier kan genomlysas, diskuteras och kompletteras.

Sverige har kommit en bra bit på vägen men takten i omställningen till ett öppet och hållbart vetenskapssystem måste öka. Samtidigt måste utgifter förknippade med publicering minska utan påverkan för svenska forskares möjligheter att sprida forskningsresultat i form av vetenskapliga publikationer.

Ny handlingsplan

Bibsamkonsortiets handlingsplan ska vara vägledande vid förhandlingar med vetenskapliga förlag. Detta i syfte att underlätta för öppen publicering av vetenskapliga resultat, få till stånd en omdirigering av betalningsströmmar från ett prenumerationsbaserat till ett öppet tillgängligt publiceringssystem samt åstadkomma transparens, överblick och minskade utgifter för vetenskaplig publicering.

Mot denna bakgrund samt SUHF:s rekommendation (2023:7) har Bibsamkonsortiets styrgrupp antagit följande handlingsplan:

  • att konsortiet inte bör teckna avtal för läsning och publicering i så kallade hybridtidskrifter, utan enbart avtala om publicering i öppet tillgängliga tidskrifter; detta förhållningssätt bör appliceras från 2026, och gälla alla öppna tidskrifter, oavsett förlag
  • att verka för och stödja nya vägar till öppen publicering och utveckla alternativa affärsmodeller, samt stödja forskardrivna tidskrifter som vill migrera från traditionella förlag till andra plattformar
  • att publicering sker med en öppen licens, i enlighet med FAIR-principerna samt att utforska upphovsrättsliga förutsättningar för att främja öppen tillgång, exempelvis via så kallade sekundära publiceringsrättigheter

Rekommendation angående Sveriges väg bortom de transformativa avtalen

Den 23 november 2023 fastställdes rekommendationer kring omställningen till ett öppet publiceringssystem av Sveriges universitets- och högskoleförbunds (SUHF) styrelse. Rekommendationerna baseras på resultat från en arbetsgrupp med representanter för forskare, lärosäten, finansiärer och förhandlare från Bibsamkonsortiet.

Nationella riktlinjer för öppen vetenskap

KB har på uppdrag av regeringen tagit fram nationella riktlinjer för öppen vetenskap. Riktlinjerna ska vara ett stöd och en vägledning för de aktörer i Sverige som har en viktig roll i omställningen till öppen vetenskap.

Läs mer om de nationella riktlinjerna

Om Bibsamkonsortiet

KB förhandlar avtal med förlag rörande elektroniska informationsresurser och vetenskaplig publicering å Bibsamkonsortiet vägnar. Deltagande organisationer i konsortiet är universitet, högskolor, myndigheter och statliga forskningsinstitut. År 2023 var omsättningen ca 600 miljoner kronor.

Läs mer om Bibsamkonsortiet

Vill du ha fler nyheter från KB?

Under Prenumerera på Nytt från KB kan du välja de områden som intresserar dig. Du kan också följa oss på Linkedin Länk till annan webbplats..