Libris version 1.32

Den 30 augusti sattes Libris version 1.32 i produktion.

Vid händelse att den nya versionen inte laddas in automatiskt: uppdatera webbsidan (F5) eller uppdatera webbsidan utan att hämta från cachen (Ctrl+F5).

Under sommaren har det arbetats med programuppgraderingar och infrastrukturellt arbete som sätts i produktion nu. Dessa redovisas dock inte i versionsinformationen i detalj. Programuppgraderingar och infrastrukturellt arbete säkerställer att Libris bygger på en aktuell, stabil och säker grund.

En del rättningar och mindre ändringar har gjorts även i Biblioteksdatabasen som har satts i produktion i direkt anslutning till Libris release.

Arbete för att skapa förutsättningar för katalogisering med länkade verk och maskinell utbrytning av verk från instans för svenska skönlitterära monografier har fortsatt pågått. Några av de justeringar som har gjorts ingår i releasen men den stora delen kommer att bli synlig först när arbetet med länkade verk i sin helhet har satts i produktion. Mer information om det kommer att komma efter sommaren.

Förberedelser för verk i Libris

Arbete för vidareutveckling av verk pågår och kommer att omfatta ändringar i både informationsmodellen och gränssnittet. Målet är att maskinellt bryta ut och länka verk från instanser. I steg ett ligger fokus på skönlitteratur på svenska.

Följande förändringar, som är delar av verksförberedelserna, ingår i version 1.32.

Verkstyp i instanskort i träfflistan och summeringar

Verkstyp syns nu i instanskort i träfflistan och summeringar.

Skärmklipp på verkstyp i instanskort i träfflistan i Libris katalogiseringsverktyg

Ämne endast på Verk

Det går inte längre att lägga till ämnen på Instanser. Syftet är att förhindra skapandet av felaktiga data av misstag. Ämnen på instansen flyttas med en global körning till Instans av / Ämne.

Endast ifyllda värden tas med i verkssökning

Sökningen av verk har förbättrats genom att endast ifyllda värden blir en del av söksträngen per automatik utan behov av att manuellt ta bort autofyllda platshållare.

Mellanrummet i formuläret mellan Instans och egenskapen “instans av verk” borttaget

Det har tidigare funnits ett mellanrum mellan egenskapen “instans av verk“ och resten av formuläret. Detta mellanrum har nu tagits bort för att förtydliga att egenskapen är en del av instansen.

Buggfixar

Rättning av buggar listas här.

Rättat följande fel:

 • Raderat bestånd ligger inte längre kvar i listan i sidorutan.
 • Vid radering av ett dubblerat fält försvinner inte längre även det andra fältet.
 • Egenskaper vars värde löper över mer än en rad (till exempel “sammanfattning”) är återigen synliga i sin helhet.
 • Det förekommer inte längre “ostylade” fältetiketter i beståndsposter.
 • Årtal och land i 008 följer återigen med i MARC-export för instanser skapade via funktionen Skapa digital reproduktion.
 • Dubblerade relationer på grund av uträknade relationer, ”inkommande länkfält”, leder inte längre till dubblerade fält vid MARC-export. Till exempel “fortsätter”/”fortsättes av” som motsvarar MARC21-fält 785,
 • Nätverksfel inuti batchexport kunde i undantagsfall leda till halvfärdiga exportfiler med saknade poster. Det gör de inte längre.
 • Fixat JSON-strukturen för “medverkan” vid tillägg av ett nytt lokalt verk som gjorde att konvertering till MARC inte fungerade.

Globala ändringar

Globala ändringar som rör flera Librisbibliotek eller annars är av allmänt intresse. En del körningar för att ta bort brus och länka upp entiteter görs kontinuerligt men redovisas inte här.

Länkning av förlagor från tidningsnumren

I samband med releasen kommer "editionStatement" göras om till "isIssueOfEdition” för digitiserade tidningsnummer som kommer från KB:s långtidsarkiv Mimer för digitalt material. Ändringen möjliggör en förbättrad beskrivning av tidningsnummer som kommer att användas bland annat i tjänsten tidningar.kb.se.

Målgrupp flyttade från instans till verk

Förberedelser för att förbättra egenskaper för Målgrupp har gjorts.

 • Länkade värden på instans har flyttats till verk och duplicerade värden på instans och verk har tagits bort.
 • Målgruppsanmärkningar har flyttats till verk men konvertering till MARC-fält 521 fungerar på både instans och verk tills vidare. Anvisningar kommer uppdateras i samband med release.

Biblioteksdatabasen version 4.3.0

En översyn av benämningar, rubriker, fält och information i Biblioteksdatabasen i samband med programuppgraderingar har genomförts.

Rättade benämningar

Följande benämningar och rubriker har ändrats till aktuella i Biblioteksdatabasen:

 • “Ort” till “Postort” i facetterna.
 • “Universitets/högskolebibliotek” till “Universitets- och högskolebibliotek”.
 • “Arkiv/museibibliotek” till “Arkiv och museibibliotek”.
 • “Klassificering” till “Klassifikation och ämne”.
 • “Thesaurus” till “Ämnesordslista”.
 • “Ämnesordlista” till “Ämnesordslista”.
 • Möjlighet att i fasetterna, vid sökning, visa versaler på annat läge än begynnelsebokstav. Exempelvis “Bibliotek Värmland” visades felaktigt som “Bibliotek värmland”, “SAB” visades felaktigt som “Sab”, osv. Sådana fel är nu korrigerade.
 • Länka och snygga till URL till lånestatus under Katalog & system.

Biblioteksnamn vid adressfält

Biblioteksnamn har lagts till vid olika adressfält för att förtydliga att de inte behöver skrivas in manuellt.

Rättad länk till informationen om GDPR

Nu leder länken till informationen om GDPR rätt.

Ändringar i valmöjligheter för bibliotekssystem

BTJ 2000, Probib och Public/pulsen, som inte längre hade användare i Biblioteksdatabasen, har tagits bort. Folio och Quria har lagts till.

Ändringar i valmöjligheter för exportmetoder

Z39.50/TONE och Z39.50/Voyager har slagits ihop till Z39.50. Libris XP, Exportserver, "Spara lokalt webbsök” och “Spara lokalt Voyager” har tagits bort. OAI-PMH och “API för export i MARC21” har lagts till.

Ändringar i valmöjligheter för beståndstyperna

Matchande bibliotek, Webbregistrerande, och E-bibliotek har tagits bort.

Vill du ha fler nyheter från KB?

Under Prenumerera på Nytt från KB kan du välja de områden som intresserar dig. Du kan också följa oss på Linkedin Länk till annan webbplats..