• Startsida
  • Nytt från KB
  • Referensgrupp inrättas för uppdraget kring nationella riktlinjer för öppen vetenskap

Referensgrupp inrättas för uppdraget kring nationella riktlinjer för öppen vetenskap

Kungliga biblioteket (KB) har i uppdrag av regeringen att ta fram nationella riktlinjer för öppen vetenskap. KB inrättar nu en referensgrupp för att inhämta kunskap och erfarenheter från berörda organisationer och intressenter.

Uppdraget innebär att, ur ett helhetsperspektiv för öppen vetenskap, identifiera gemensamma mål och prioriteringar, kartlägga rollfördelning och ansvarsområden samt definiera behov av stöd och vägledning.

Vid genomförandet av uppdraget ska KB inhämta kunskap och erfarenheter från Vetenskapsrådet, universitet och högskolor samt andra berörda myndigheter och organisationer. Ett konkret uttryck för detta är att Olle Lundberg, huvudsekreterare hos Forte och professor i Health Equity Studies vid Stockholms universitet, sedan november ingår i KB:s interna arbetsgrupp som senior rådgivare.

Referensgrupp inrättas

För att fördjupa och förankra uppdraget knyter KB till sig en referensgrupp. Ambitionen är att samla referensgruppen tre gånger under uppdragets gång, skapa engagemang kring frågan, samt få konkret vägledning i arbetet. Det första mötet äger rum i december. Inrättande av referensgruppen är en viktig del i ett övergripande förankringsarbete.

- För att de nationella riktlinjerna ska få betydelse för utvecklingen av öppen vetenskap i Sverige krävs en bred förankring hos forskningssamhället, säger riksbibliotekarie Karin Grönvall. Det är viktigt att vi tar ett gemensamt ansvar för omställningen till ett öppet vetenskapssamhälle. Referensgruppen kommer att ha en viktig roll i att synliggöra olika delar av öppen vetenskap och bidra med synpunkter på hur riktlinjerna kan förankras och utformas.

Referensgruppens sammansättning

KB har bjudit in ett flertal myndigheter och organisationer att delta i referensgruppens arbete. Forskare representeras via Kungl. Vetenskapsakademin, Kungl. Vitterhetsakademien och Sveriges unga akademi, universitet och högskolor via SUHF medan myndigheter representeras av Universitetskanslersämbetet, Svensk nationell datatjänst och Myndigheten för digital förvaltning. Vetenskapsrådet och Riksbankens jubileumsfond representerar forskningsfinansiärer medan Svensk biblioteksförening, Sveriges förenade studentkårer och Vetenskap & Allmänhet ingår som relevanta intresseorganisationer.

Utöver representanter för organisationerna medverkar fyra forskare med sakkunskap inom områden viktiga för öppen vetenskap:

  • Dick Kasperowski, Göteborgs universitet
  • Gustaf Nelhans, Högskolan i Borås
  • Frantzeska Papadopolou, Stockholms universitet
  • Jörg Pareigis, Karlstad universitet

Frågor?

Kontakta arbetsgruppen för öppen vetenskap: openaccess@kb.se

Vill du ha fler nyheter från KB?

Under Prenumerera på Nytt från KB kan du välja de områden som intresserar dig!