Statliga myndigheter tar samlat grepp för att stärka biblioteken

Karin Grönvall, riksbibliotekarie KB, Lotta Brilioth, enhetschef Kulturrådet och Magnus Larsson, generaldirektör, MTM. Kajsa Ravin, generaldirektör Kulturrådet deltog via länk. Foto: KB.

Statens kulturråd, Myndigheten för tillgängliga medier (MTM) och KB fördjupar sitt samarbete och tar sig gemensamt an regeringens strategi för ett starkt biblioteksväsende.

I regeringens biblioteksstrategi framgår det tydligt att den statliga nivån ska fungera som ett stöd i frågor som är svårlösta eller inte effektiva att lösa på lokal nivå. Ett antal myndigheter av särskild betydelse inom biblioteksområdet varav Kulturrådet, MTM och KB är tre av dem. Myndigheterna har uppdrag inom områden som går in i varandra, exempelvis när det gäller digitala tjänster och läsfrämjande åtgärder.

Myndigheter i samverkan

Kulturrådet, MTM och KB samarbetar och samverkar redan idag inom ett flertal områden. Samarbetet kan dock utvecklas och det behöver bli tydligare vem som gör vad. Idag kan det vara svårt för regioner och kommuner att veta vilken myndighet som ansvarar för olika uppdrag.

Alla tre myndigheter är överens om att det är viktigt att få en gemensam bild av biblioteksområdet, allt för att bättre förstå på vilket sätt samordning kan ske framöver. I ett första skede handlar det därför om att belysa de myndigheter som verkar inom biblioteksområdet och kartlägga myndigheternas uppdrag och därmed få en helhetsbild.

Med på ett möte som ägde rum den 13 september var förutom Karin Grönvall, riksbibliotekarie KB, även Magnus Larsson, generaldirektör MTM, Kajsa Ravin, generaldirektör Kulturrådet, Daniel Frelén, verksamhetsutvecklare MTM, Lotta Brillioth, enhetschef Kulturrådet, Oskar Laurin, enhetschef KB, och Christine Wallén, verksamhetsstrateg KB.

Myndigheterna kommer att träffas i december igen för fortsatt planering av det gemensamma arbetet.

Det övergripande målet i regeringens biblioteksstrategi 2022–2025 är att stödja och stärka biblioteken inom det allmänna biblioteksväsendet i att uppfylla ändamålet med verksamheten så som det beskrivs i bibliotekslagen. Regeringen vill genom biblioteksstrategin ta ett samlat grepp om arbetet på den statliga nivån och lägga grunden för den fortsatta inriktningen för insatserna inom biblioteksområdet.

Vill du ha fler nyheter från KB?

Under Prenumerera på Nytt från KB kan du välja de områden som intresserar dig!