Libris version 1.26

Den 15-16 juni produktionssattes Libris version 1.26.

Vid händelse att den nya versionen inte laddas in automatiskt: uppdatera webbsidan (F5) eller uppdatera webbsidan utan att hämta från cachen (Ctrl+F5).

Version 1.26 består närmast av mindre förbättringar. Huvudfokus för Librisutvecklingen under våren 2022 har varit att möjliggöra kopplingar mot andra tjänster och utöka förutsättningarna för användning av Libris som nationell infrastruktur. Mycket arbete har även gjorts för att komma vidare med verkskatalogisering samt för systemuppgradering. 

Parallellt har även arbetats med att skapa regelverk för sammanslagning av poster samt visning av vilka egenskaper som har ändrats. Sammanslagningen utgår från att berika de befintliga posterna med metadata utifrån uppsatta regler i stället för dagens modell där den tidigare posten ersätts med en ny, inkommen version.

Arbetet med Libris som metadatahub, som nationell infrastruktur, verk samt sammanslagningen och ändringshistoriken kommer att pågå under en längre tid. Produktionssättning av resultaten från detta arbete kommer att ske stegvist i framtida releaser.

Nya funktioner

Nya funktioner i Libris katalogiseringsverktyg: gränssnitt, format, importer och exporter.

Ämnesord från tesaurusen Queerlit i Libris

Ämnesorden från tesaurusen Queerlit har indexerats i Libris. Detta möjliggör användning av länkade entiteter från Queerlits tesaurus vid indexering av bibliografiska beskrivningar i Libris. Läs mer om Queerlitprojektet och dess tillhörande tesaurus. Länk till annan webbplats.

Förbättringar

En översyn av Libris metadata pågår för att förbättra datakvaliteten i allmänhet, normalisera inkonsekventa data, och eliminera obsoleta uppgifter.

Egenskaper uteslutna vid kopiering och berikning

Egenskaperna Bibliografi och Ingår i dataset följer inte längre med vid kopiering av och berikning från en befintlig post.

Anmärkningar för Tillhörande media är återinförda som default i funktionen Skapa digital reproduktion

Egenskaperna Offentlig anmärkning och Katalogisatörens anmärkning är återinförda som default vid Tillhörande media i funktionen Skapa digital reproduktion. Eftersom dessa används frekvent, är det ur aspekten för arbetsflödet fördelaktigt att de följer med som default.

Identifikatorn GTIN-14 mappad

Identifikatorn för handelsartiklar GTIN-14 Länk till annan webbplats. (Global Trade Item Number) har normaliserats och mappats så att den genererar korrekt MARC21 vid export.

Möjlighet att revidera användarinformation i Libris Login

Alla användare kan nu ändra e-postadress (= användarnamn) i Libris Login. Detta görs genom att klicka på Ändra e-postadress på profilsidan.

Systemadministratörer kan nu ta bort användare (och ändra e-postadresser för användares vägnar). På listan på användare i Libris Login finns två nya knappar för båda funktioner.

Buggfixar

Rättning av buggar listas här.

Rättat följande fel:

  • MARC21-fälten 245c och 250 följer nu med från posten för den tryckta resursen till posten för den digitala reproduktionen. Däremot följer inte fältet 500 med eftersom det kan innehålla anmärkningar som gäller enbart posten för den tryckta. Anmärkningar behöver därmed kopieras manuellt i de fall de även gäller den digitala reproduktionen.
  • Bibliografiska poster med klassifikationen NLM har städats så att de går att spara.
  • URI:er till id.kb.se fungerar nu även när de innehåller tecknet &.
  • Sigel i Libris katalogisering översätts inte längre till engelska per automatik om sigeln råkar bestå av bokstäver som motsvarar ett engelskt ord.

Globala ändringar

Globala ändringar som rör flera Librisbibliotek eller annars är av allmänt intresse.

Lokal formunderindelning "barn- och ungdomslitteratur" ersatt med länkad genre/formterm "Barn- och ungdomslitteratur"

I bibliografiska beskrivningar som har lokala formunderindelningen "barn- och ungdomslitteratur" i egenskapen Ämne har dessa raderats. Den bibliografiska beskrivningen har kompletterats med genre/formtermen Barn- och ungdomslitteratur från systemet barngf i de fall den inte redan har varit inlagd. 

QLIT bibliografikod

En ny bibliografikod QLIT har skapats och lagts till på de bibliografiska posterna som ingår i projektet Queerlit.

Identifikatorer städade i agenter

Ca 3000 identifikatorer som saknade egenskapen Värde (till exempel tomma ISNI) har rensats bort.

id.kb.se

I tjänsten id.kb.se kan man bekanta sig med de grundstenar KB använder för att publicera strukturerad, länkade data: koncept- och ämnesordssystem, basvokabulär och mappningar mellan BIBFRAME 2 och MARC.

QLIT som Ämnesordssystem

Tesauruskoden QLIT (Queer Literature Indexing Thesaurus) har lagts till som Typ Ämnesordssystem i id.kb.se.