Biblioteken går samman – det tryckta kulturarvet måste säkras

Sveriges forskningsbibliotek, specialbiblioteken och KB behöver stärka sitt samarbete kring bevarande och gallring av fysiska samlingar – det vill säga allt från skönlitteratur, tidskrifter och reklamblad till vetenskapliga texter. Annars är risken att viktigt material går förlorat för framtidens forskare. Biblioteken publicerar nu en avsiktsförklaring, som understryker vikten av att ta ett gemensamt ansvar i frågan.

Under 2019 tillsatte KB en nationell arbetsgrupp, med syftet att ta fram en vision och ett ramverk för bevarande och gallring. Resultatet går att läsa i rapporten Allt åt alla för alltid. Förslag till ett nationellt ramverk för gallring och bevarande. Rapporten lyfter faran i att bibliotek gallrar mycket tryckt material utan samordning med andra bibliotek.

I dagsläget finns inget nationellt uppdrag och inga resurser för att säkra helheten på lång sikt. Exempelvis är risken stor att smalare material som sällan används inte sparas av något bibliotek alls. Därför krävs en stärkt samordning mellan biblioteken, till förmån för både dagens och morgondagens forskning.

Avsiktsförklaringen blir ett startskott för en förstudie, som bland annat ska innehålla en analys av metadata i den nationella bibliotekskatalogen Libris. Resultaten kommer att ge vägledning i det fortsatta arbetet och visa hur stor effekten av en framtida samordning kan bli.

Här nedan följer hela avsiktsförklaringen.

Gemensam avsiktsförklaring om samarbete kring bevarande och gallring av tryckt material

Biblioteken vill med denna avsiktsförklaring förtydliga sitt gemensamma ansvar och behovet av en nationell samordning för att säkra den långsiktiga informationsförsörjningen när det gäller tryckt material.

De tryckta samlingarna på svenska offentliga bibliotek bildar ett stort och bestående värde genom sin mångfald, bredd och djup. Tack vare långa perioder av rikt och kontinuerligt samlingsbyggande innehåller samlingarna allt ifrån tidskrifter, dagstidningar, vetenskapliga texter, rapporter och expertutlåtanden till skönlitteratur och vardagstryck – kort sagt, vårt samhälles gemensamma historia speglad i text. Det är bibliotekens ansvar att långsiktigt förvalta detta rika kulturarv, oberoende av politiska eller ideologiska svängningar, till förmån för dagens och morgondagens forskning och till stöd för det demokratiska samhället.

I nuläget sker omfattande gallring av tryckta samlingar och till och med biblioteksnedläggningar av ekonomiska skäl. Detta leder till kortsiktiga lösningar som utgår endast från dagens omedelbara behov. Ingen biblioteksaktör har ett utpekat nationellt uppdrag eller resurser att ta långsiktigt ansvar för helheten av de svenska och utländska samlingarna. Risken är därför stor att smalt och sällan använt material inte sparas av någon. Därmed förlorar samhället i längden tillgång till de unika rösterna och den samlade bredden i bibliotekens samlingar hotas.

Inför denna utmaning ser vi det som nödvändigt att hitta former för ett gemensamt bevarande och för en samordnad och transparent gallring, som tydliggör det gemensamma ansvaret och bibliotekens olika roller i förvaltning av de tryckta samlingarna. Det huvudsakliga syftet med vår avsiktsförklaring är att säkerställa ett fortsatt brett och generöst tillgängliggörande, vilket i sin tur förutsätter ett långsiktigt tryggt bevarande.

Att säkerställa att de tryckta samlingarna förblir synliga och tillgängliga, till nytta för dagens och framtidens användare, är grunden för en stabil infrastruktur för vetenskaplig informationsförsörjning och en förutsättning för det demokratiska samtalet. Därför avser nu biblioteken att, i dialog med sina respektive uppdragsgivare, ta ett gemensamt ansvar för långsiktigt bevarande av mångfald och bredd i samlingarna.

Avsiktsförklaringen är undertecknad av KB, lärosätesbibliotek och specialbibliotek.

Skriv under avsiktsförklaringen

Fler bibliotek är välkomna att underteckna avsiktsförklaringen. Använd formuläret här på KB:s webbplats för att anmäla din organisation. På samma sida finns även en lista över samtliga bibliotek som redan har skrivit under.

Kontaktinformation

Lars Ilshammar, ordförande styrgruppen för bevarande och gallring
070-007 33 69
lars.ilshammar@kb.se

Wolfgang Undorf, sekreterare
070-007 34 00
wolfgang.undorf@kb.se